Gửi bài trực tuyến

Đã có Bí danh/Mật khẩu dành cho Tạp chí Y tế công cộng?
Đến trang Đăng nhập

Quý vị cần Bí danh/Mật khẩu?
Chuyển đến trang Đăng ký

Quý vị cần Đăng ký và Đăng nhập để gửi bài viết trực tuyến và kiểm tra trạng thái biên tập những bài viết mà quý vị đã gửi.

 

Danh mục chuẩn bị gửi bài

Trong quá trình nộp bài, tác giả cần phải kiểm tra để đảm bảo bài nộp của mình tuân thủ các điều kiện sau đây. Bài nộp có thể bị trả lại cho tác giả nếu không theo những hướng dẫn này.

  1. Bài nộp chưa được xuất bản trước đó cũng như được xem xét từ một tạp chí khác (hoặc lời giải thích đã được cung cấp trong Nhận xét cho Biên tập viên)

  2. Tệp đính kèm ở định dạng tệp tài liệu OpenOffice, Microsoft Word, RTF hoặc Wonderinf
  3. Có sẵn URL cho các tài liệu tham khảo đã được cung cấp
  4. Văn bản tuân thủ các yêu cầu về cách trình bài và nội dung được nêu trong  Hướng dẫn dành cho Tác giả trong mục Giới thiệu về Tạp chí
  5. Nếu gửi đến mục kiểm duyệt của tạp chí, đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn trong Ensuring a Blind Review
 

Lưu ý về bản quyền

Tác giả xuất bản bài viết của mình trên tạp chí này đồng ý với những điều khoản sau:

- Tác giả vẫn giữ bản quyền và trao cho tạp chí quyền xuất bản lần đầu tiên đồng thời phát hành tác phẩm theo giấy phép Creative Commons Attribution License cho phép những người khác chia sẻ tác phẩm đó với điều kiện nêu rõ tác giả và nơi xuất bản đầu tiên.

- Tác giả có thể ký kết những thỏa thuận riêng rẻ khác mang tính hợp đồng đối với việc phát hành không độc quyền phiên bản của tác phẩm in trên tạp chí này (v.d., đưa vào một kho dữ liệu của một cơ quan hoặc đưa vào một cuốn sách), với điều kiện nêu rõ nơi xuất bản đầu tiên.