Thực trạng sử dụng dịch vụ trước sinh và một số yếu tố liên quan ở các bà mẹ có con dưới một tuổi tại huyện tuy đức, tỉnh đăk nông, năm 2014 (A study on antenatal care service utilization and related factors among mothers of children under one year old at Tuy Duc district, Dak Nong province, 2014)

Xuân Oanh Nguyễn, Ngọc Quang Lã, Văn Trọng Phan

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành tại 6 xã trên địa bàn toàn huyện Tuy Đức trong năm 2015, từ tháng 2/2015 đến tháng 8/2015. Đối tượng nghiên cứu là các bà mẹ cư trú tại địa phương 2 năm trở lên, hiện đang có con dưới 1 tuổi. Thiết kế nghiên cứu là phương pháp nghiên cứu định lượng mô tả cắt ngang có phân tích, với cỡ mẫu 360 đối tượng.
Kết quả nghiên cứu cho thấy 75,6% các bà mẹ có thai được khám thai định kỳ đầy đủ 3 lần, 89,2% bà mẹ được tiêm vắc xin uốn ván đầy đủ, và 89,4% các bà mẹ có uống viên sắt hoặc đa vi chất. Các yếu tố liên quan đến khám thai đầy đủ là trình độ học vấn và mức sống: học vấn dưới THCS khám thai không đầy đủ gấp 2,9 lần nhóm học vấn từ THCS trở lên; thuộc hộ nghèo khám thai không đầy đủ gấp 2 lần hộ không nghèo.
Khuyến nghị cơ bản của nghiên cứu là cần thiết tăng cường hoạt động truyền thông sức khỏe, ưu tiên tuyên truyền vào nhóm các bà mẹ có trình độ học vấn dưới Trung học cơ sở về khám thai đầy đủ trong giai đoạn thai nghén.

English abstract

The study was conducted covering 6 communes in Tuy Duc district from February to August, 2015. Study subjects were mothers residing locally for at least 2 years, with children under 1 year old. The cross-sectional design was applied with a sample size of 360 mothers. Findings: 75.6% of pregnant women were routinely given 3 antenatal care visits, and 89.2% of women were fully vaccinated against tetanus, and 89.4% of mothers orally took multiple micronutrient or iron tablets. Factors related to adequate antenatal care were education level and living standards: the proportion of those having lower education level (below secondary school) with incomplete antenatal care was 2.9 times higher than that of those having secondary education level or higher; and those from poor households having incomplete antenatal care are 2.0 times higher those in the non-poor group. Main recommendation of the study is that it is necessary to strengthen health communication activities, with priorities for mothers with education level below secondary school, on full antenatal care during pregnancy.


Từ khóa


dịch vụ trước sinh; bà mẹ; có con dưới một tuổi; 2014; antenatal care service utilization; mothers of children under one year old

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tài liệu tiếng Việt

Lê Vũ Anh và cộng sự (2012), Báo cáo nghiên cứu thực trạng quản lý dịch vụ Chăm sóc sức khỏe bà mẹ tại Việt Nam (Nghiên cứu HESVIC), Nhà xuất bản Lao động-Xã Hội, Hà Nội.

Bộ Y tế (2008), Hướng dẫn theo dõi, giám sát và đánh giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, chủ biên, Nhà xuất bản Thanh niên.

Bộ Y tế (2012), Quyết định số 2718/QĐ – BYT năm 2012, về việc phê duyệt kế hoạch hành động Quốc gia về Chăm sóc sức khỏe sinh sản, chủ biên, Bộ Y tế.

Bộ Y tế và Nhóm đối tác y tế (2013), Báo cáo chung Tổng quan ngành y tế năm 2013, chủ biên, Bộ Y tế, Hà Nội, Việt Nam.

Tôn Thất Chiểu (2012), "Thực trạng cung cấp sử dụng dịch vụ về làm mẹ an toàn và kế hoạch hóa gia đình tại tỉnh Thừa thiên Huế", Tạp chí Y học thực hành, 5, tr. 56-60.

Nguyễn Thanh Hà và các cộng sự. (2007), "Thực trạng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trước và trong khi sinh tại trạm y tế một số tỉnh Tây Nguyên, 2004", Tạp chí Y tế công cộng, 1(7).

Đặng Công Lân (2014), Khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã tại tỉnh Kom Tum năm 2014, Sở Y tế Kon Tum.

Nguyễn Văn Mạn và cộng sự (2005), Đánh giá thực trạng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trước và trong và sau sinh tại trạm Y tế xã một số tỉnh Tây nguyên, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội.

Tài liệu tiếng Anh

Dairo, M D and Owoyokun, K E (2010), "Factors affecting the utilization of antenatal care services in Ibadan, Nigeria", Benin Journal of Postgraduate Medicine 21(1).

Regassa, N. (2011), "Antenatal and postnatal care service utilization in southern Ethiopia: a population-based study", African Health Sciences, 11(3), pp. 390-397.

Tran, Toan K., et al. (2012), "Factors associated with antenatal care adequacy in rural and urban contexts-results from two health and demographic surveillance sites in Vietnam", BMC Health Services Research, 12(1), pp. 1-10.