Vận hành sử dụng và đặc điểm vệ sinh nước thải hầm biogas hộ gia đình tại một số xã của tỉnh Hà Nam năm 2014 (Operating and sanitation characteristics of household biogas in some communes of the Ha Nam province)

Quốc Toản Lưu, Việt Hùng Nguyễn, Mai Hương Nguyễn, Thị Thu Lê, Đức Phúc Phạm

Tóm tắt


Vận hành sử dụng hầm biogas phù hợp giúp tăng hiệu quả xử lý chất thải của hầm biogas và đảm bảo vệ sinh nước thỉ của hầm biogas. Nghiên cứu vận hành sử dụng hầm biogas tại 451 hộ gia đình ở 3 xã thuộc tỉnh Hà Nam năm 2014. Nội dung nghiên cứu gồm phỏng vấn người dân về vận hành sử dụng hầm biogas hộ gia đình và lấy mẫu nước thải tại bể áp của hầm biogas để xét nghiệm một số chỉ số vệ sinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ hộ gia đình có sử dụng phân lợn, phân gia cầm và phân người nạp cho hầm biogas tương ứng là 90,2%, 29,7% và 80,3%. Nước thải hầm biogas chảy trực tiếp ra cống rãnh chung và ao hồ lần lượt là 66,5% và 12,9%. Các chỉ số vi sinh và hóa học trong chất thải có giảm sau khi xử lý bằng hầm biogas. Tuy nhiên, tỷ lệ nước thải hầm biogas phát hiện có Salmonella, Giardia, Cryptosporidium vẫn từ 34,7 – 56,0%. Nồng độ E. coli trong nước thải bể áp của hầm biogas vẫn vượt mức khuyến nghị của WHO về chỉ số E. coli trong thải chăn nuôi sử dụng trong nông nghiệp. Người dân có sử dụng bảo hộ lao động khi tiếp xúc với nước thải hầm biogas nhưng còn thiếu đồng bộ.

English abstract

Research the operation of biogas plant in 451 households in three communes of Hanam province in 2014. Field survey had interviewed farmers about the operation using household biogas plant. Biogas wastewater samples were collected in tank pressure of biogas plant to test the hygiene indicators. The study results showed that the proportion of households, that use pig manure, poultry manure and human excrement for biogas loaded were 90.2%, 29.7% and 80.3%, respectively. Biogas waste water was discharged into drains directly and commune lakes shared that were 66.5% and 12.9%, respectively. The chemical and microbiological index of wastes was reduced by biogas treatment. However, the rate of biogas sewage had detected Salmonella, Giardia, and Cryptosporidium that was from 34.7 to 56.0%. E. coli concentration in the biogas wastewater of tank pressure has exceeded the WHO recommendation that are applied for animal wastewater using in agriculture. The people have used protection when exposed to sewage of biogas plant. However, protection using are not comprehensive.


Từ khóa


biogas; nước thải; Hà Nam; wastewater; Hanam

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tài liệu tiếng Việt

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2011), QCVN01-79/2011: Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm - Quy trình kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y, chủ biên.

Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam (2011), Khảo sát người sử dụng khí sinh học 2010-2011.

Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam (2014), Khảo sát người sử dụng khí sinh học năm 2013.

Hoàng Kim Giao (2011), Công nghệ khí sinh học quy mô hộ gia đình, Hà Nội.

Hoàng Kim Giao (2010), Sổ tay hướng dẫn khí sinh học, 5.

Nguyễn Thị Hồng và Phạm Khắc Liệu (2012), "Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng hầm biogas quy mô hộ gia đình ở Thừa Thiên Huế", Tạp chí Khoa học Đại học Huế. 73(4), tr. 83-91.

Lưu Hữu Mãnh (2009), "Đánh giá sự ô nhiễm môi trường nước mặt và hiệu quả của các phương pháp xử lý chất thải chăn nuôi heo ở qui mô nông hộ", Tạp chí Khoa học 12, tr. 33-41.

Nông nghiệp Nông thôn Việt Nam (2013), Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về thể chế, chính sách trong quản lý môi trường chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hà Nội, truy cập ngày 2-9-2015, tại trang web http://xttm.mard.gov.vn/Site/vi-VN/76/tapchi/69/106/5580/Default.aspx.

Vũ Đình Tôn, Lại Thị Cúc, Nguyễn Văn Duy (2008), "Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải bằng bể biogas của một số trang trại chăn nuôi lợn vùng đồng bằng sông Hồng", Tạp chí Khoa học và Phát triển. 6(6), tr. 556-561.

Tài liệu tiếng Anh

Elisabeth Bagge, Leena Sahlström and Ann Albihn (2005), "The effect of hygienic treatment on the microbial flora of biowaste at biogas plants", Water Research. 39(20), p. 4879-4886.

Luu Quynh Huong et al., (2014), "Survival of Salmonella spp. and fecal indicator bacteria in Vietnamese biogas digesters receiving pig slurry", International Journal of Hygiene and Environmental Health. 217(7), p. 785-795.

Stephanie Lansing, Raúl Botero Botero and Jay F. Martin (2008), "Waste treatment and biogas quality in small-scale agricultural digesters", Bioresource Technology. 99(13), p. 5881-5890.

WHO (2006), Volum II: Wastewater use in agriculture.