Thực trạng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của người cao tuổi trong đại dịch COVID-19 và một số yếu tố liên quan tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội năm 2022 - 10.53522/ytcc.visdb.T220723

Trần Thị Thu Thuỷ, Trần Thị Ngọc Bích, Nguyễn Lan Vy, Vũ Minh Khoa, Nguyễn Thị Thu Hằng, Hứa Thanh Thuỷ

Tóm tắt


Người cao tuổi (NCT) là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong đại dịch COVID-19. Do đó, việc sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của NCT có thể sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ khi đặt trong bối cảnh đại dịch. Nghiên cứu được thực hiện để tìm hiểu thực trạng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của NCT trong đại dịch COVID-19 và xác định một số yếu tố liên quan tại phường
Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội năm 2022. Kết quả cho thấy 43.4% NCT đã từng không đi
KCB khi có nhu cầu trong vòng 3 tháng qua. Lý do chính không đi khám chữa bệnh là vì lo sợ lây
nhiễm COVID-19 (60%), bị COVID-19 (30.5%) và thấy bệnh không nghiêm trọng/không cần đi
gấp (17.1%). Một số yếu tố liên quan đến việc đi khám chữa bệnh của NCT bao gồm: nhóm tuổi,
nhận thức nguy cơ về COVID-19, bảo hiểm y tế, đi lại/di chuyển, chính sách về phòng chống đại
dịch COVID-19, điều kiện nguồn lực của cơ sở y tế, thời gian chờ đợi, và nhận thức tình trạng
bệnh của bản thân.

Từ khóa


dịch vụ khám chữa bệnh, nhu cầu khám chữa bệnh, người cao tuổi, đại dịch COVID-19.