Ảnh hưởng của COVID-19 đến sử dụng dịch vụ công chăm sóc thai sản tại 4 tỉnh miền nam Việt Nam năm 2020-2021 - 10.53522/ytcc.visdb.T220721

Nguyễn Hằng Nguyệt Vân, Nguyễn Thị Khánh Huyền, Trần Thị Hồng, Phạm Quốc Thành, Nguyễn Bá Hùng, Nguyễn Thanh Mai, Ngô Thị Hương, Nguyễn Duy Tiến, Phạm Việt Cường

Tóm tắt


Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến việc sử dụng dịch vụ công về chăm
sóc thai sản tại bốn tỉnh miền nam Việt Nam từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2021. Nghiên cứu thuần
tập hồi cứu, phân tích số liệu thứ cấp được báo cáo theo Thông tư 37/2019/TT-BYT trên phần mềm
Thống kê y tế của Bộ Y tế. Kết quả cho thấy COVID-19 có ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng các
dịch vụ chăm sóc sản khoa nội trú, trong khi các dịch vụ chăm sóc ngoại trú bị ảnh hưởng nhẹ. Tỷ
lệ phụ nữ/trẻ sơ sinh được chăm sóc một tuần sau sinh trong đợt dịch COVID-19 thứ ba và thứ tư
đã giảm đáng kể. Trong đợt dịch thứ hai và thứ ba, tỷ lệ biến chứng thai kỳ có xu hướng tăng lên
rõ rệt nhưng giảm nhẹ trong đợt thứ tư, sau khi thực hiện vắc-xin COVID-19. Nghiên cứu nhấn
mạnh sự cần thiết phải tăng cường khả năng sẵn sàng của hệ thống y tế công để ứng phó với đại
dịch và các thảm họa trong tương lai

Từ khóa


COVID-19, ảnh hưởng, dịch vụ thai sản