Hiệu quả của các biện pháp y tế công cộng trong phòng chống đại dịch COVID-19: Một nghiên cứu tổng quan - 10.53522/ytcc.visdb.T220701

Nguyễn Hoàng Lan, Đặng Thị Thanh Nhã

Tóm tắt


Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm tổng hợp các biện pháp y tế công cộng và hiệu quả của chúng
trong kiểm soát dịch COVID-19 tại các quốc gia.
Phương pháp: Các nghiên cứu được tìm kiếm từ nguồn dữ liệu trên PubMed. Tiêu chuẩn chọn là
những nghiên cứu thiết kế quan sát hoặc thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả của một hoặc nhiều
biện pháp y tế công cộng trong kiểm soát đại dịch COVID-19.
Kết quả: Có 10 nghiên cứu phù hợp tiêu chuẩn chọn. Các biện pháp được áp dụng phổ biến là giãn
cách xã hội, hạn chế đi lại và cách ly người nhiễm. Hiệu quả đánh giá chủ yếu là số ca mắc mới
theo thời gian. Hiệu quả kiểm soát dịch COVID-19 của mỗi biện pháp y tế công cộng khác nhau ở
các nước và địa phương. Áp dụng nhiều biện pháp cho thấy hiệu quả giảm lây truyền SARS-Cov-2
tốt hơn.
Kết luận: Các biện pháp y tế công cộng có hiệu quả khác nhau trong kiểm soát đại dịch COVID-19
tại các quốc gia. Việc lựa chọn biện pháp phù hợp tuỳ thuộc vào bối cảnh của mỗi quốc gia và đặc
điểm của bệnh.

Từ khóa


Biện pháp y tế công cộng, COVID-19, hiệu quả, kiểm soát