Phân tích việc áp dụng chức năng y tế công cộng thông qua văn bản chỉ đạo được ban hành nhằm ứng phó với COVID-19 trong bốn giai đoạn dịch tại Việt Nam - 10.53522/ytcc.visdb.T220601

Đỗ Ngọc Sơn, Trần Thu Thảo, Đinh Phương Nga, Nguyễn Thị Hương Thảo, Lê Vũ Anh

Tóm tắt


Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, và Bộ Y tế là những cơ quan đóng vai trò quan trọng quyết định,
dẫn dắt, điều hành trong toàn bộ quá trình ứng phó với đại dịch COVID-19. Thông qua các văn
bản, những cơ quan này sẽ thể hiện sự quan tâm và chỉ đạo của mình tới những cấp, ban, ngành
liên quan. Thu thập và phân tích các văn bản đó sẽ cho phép đưa ra các bài học cả thành công
và chưa thành công trong từng và cả 4 giai đoạn dịch. Việc phân tích chủ yếu thông qua so sánh
mang tính đối chiếu những văn bản này với các chức năng cơ bản của y tế công cộng, một khung
lý thuyết cơ bản do Tổ chức Y tế Thế giới xây dựng dựa trên những nguyên tắc cơ bản đã được
các quốc gia thành viên đồng thuận và nhóm các chuyên gia đầu ngành chịu trách nhiệm phát
triển về mặt kỹ thuật. Việt Nam là một trong những quốc gia đồng thuận đó. Khung lý thuyết này
được chuẩn hoá tại từng quốc gia tham gia cho phù hợp trước khi được ban hành. Ở Việt Nam,
công đoạn đó cũng được hoàn thành vào năm 2001 với sự chấp thuận của Bộ Y tế. Việc nghiên
cứu được tiến hành trong đại dịch cụ thể này đã cho phép nhóm nghiên cứu đưa ra được những
nhận xét ban đầu về việc các chức năng y tế công cộng cơ bản này đã được áp dụng như thế nào
trong một sự kiện rất thực tế và đặc biệt. Nghiên cứu đã chỉ ra một cách rất khách quan về quan
niệm, cách mà các chức năng y tế công cộng được hiểu và áp dụng cụ thể trong từng sóng dịch
khác nhau trong những tình huống ứng phó khẩn cấp của đại dịch. Từ đó, các bài học liên quan
được rút ra sẽ đóng vai trò gợi ý cho những kế hoạch hoàn chỉnh sau này trước những tình huống
tương tự trong tương lai

Từ khóa


chức năng y tế công cộng, văn bản chỉ đạo, đại dịch COVID-19, Việt Nam.