Kiến thức, thái độ và thực hành vệ sinh lao động của công nhân tại các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cỡ vừa trên địa bàn thành phố Huế

Nguyễn Thanh Gia, Hoàng Thị Thúy Anh, Nguyễn Đình Minh Mẫn, Nguyễn Thị Khoa Như, Nguyễn Minh Tú, Trần Bình Thắng, Lê Đình Dương, Đặng Thị Anh Thư

Tóm tắt


DOI: 10.53522/ytcc.vi61.01

Ngày nhận bài: 18/09/2022

Ngày gửi phản biện: 25/09/2022

Ngày duyệt bài: 15/12/2022

Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành (KAP) về vệ sinh lao động (VSLĐ) của công nhân tại các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cỡ vừa trên địa bàn thành phố Huế và tìm hiểu các yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành của đối tượng nghiên cứu.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 400 công nhân đang làm việc trong 12 cơ sở sản xuất cỡ vừa trên địa bàn thành phố Huế từ tháng 12/2019 đến tháng 06/2020.

Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đạt kiến thức tốt về VSLĐ chiếm 21,3%,  tỷ lệ đạt thái độ tốt về VSLĐ chiếm 62,2%; tỷ lệ đạt thực hành tốt về VSLĐ chiếm 45,8%. Các yếu tố liên quan đến kiến thức bao gồm tình trạng hôn nhân, loại nghề nghiệp, thâm niên nghề nghiệp (p<0,05). Các yếu tố liên quan đến thái độ gồm tuổi, hình thức lao động (p<0,05). Các yếu tố liên quan đến thực hành gồm giới, tuổi, thâm niên nghề nghiệp, và thời gian nghỉ giải lao (p<0,05).

Kết luận: Tỷ lệ KAP về VSLĐ ở đối tượng nghiên cứu chưa cao. Vì vậy, cần tổ chức thêm các buổi tập huấn thường kỳ để nâng cao KAP về VSLĐ đồng thời đưa ra các chế độ nghỉ ngơi hợp lý hơn cho công nhân.

 

Từ khóa


Cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, KAP, vệ sinh lao động.

Toàn văn:

PDF