Thực hành phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ dưới 06 tuổi của cán bộ y tế tuyến xã qua điều tra cắt ngang tại huyện hoài đức, hà nội năm 2014 (Practice of commune health workers on early detection of disabilities in under 6 years old children: A cross-sectional study in Hoai Duc district, Ha Noi, 2014)

Thị Minh Thủy Nguyễn, Ngọc Diệp Hoàng

Tóm tắt


Đảm bảo chất lượng chăm sóc và sự phát triển của trẻ dần trở thành một vấn đề được thế giới quan tâm. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu thực hành và một số yếu tố có liên quan đến phát hiện sớm (PHS) khuyết tật của cán bộ y tế (CBYT) tuyến xã tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Số liệu nghiên cứu được thu thập trong tháng 4/2014 qua phỏng vấn bằng bộ câu hỏi định lượng với 259 cán bộ y tế tuyến xã của huyện Hoài Đức trong đó 53,7% cán bộ trạm y tế (TYT) và 46,3% y tế thôn. Kết quả cho thấy tỷ lệ CBYT có thực hành đạt chỉ ở mức 40,2% trong đó cao nhất là tỷ lệ  CBYT thực hiện hoạt động tổng hợp và báo cáo về khuyết tật ở trẻ (94.6%) và thấp nhất là tỷ lệ thực hiện phối hợp với các ban ngành trong phát hiện sớm trẻ khuyết tật (17.8%). Một số yếu tố có liên quan đến thực hành phát hiện sớm khuyết tật của CBYT bao gồm gia đình CBYT có trẻ khuyết tật; việc tham gia chương trình Phục hồi chức năng; được giao trách nhiệm trong quản lý thai sản và trong chăm sóc sức khỏe trẻ em; có công cụ sử dụng để PHS; thái độ tích cực với PHS. Kết quả nghiên cứu gợi ý rằng để nâng cao thực hành PHS khuyết tật ở trẻ em cho CBYT, cần khuyến khích CBYT xã tăng cường tiếp cận với TKT; đối với xã, cần tổ chức triển khai chương trình PHCNDVCĐ và cung cấp công cụ PHS cho CBYT đồng thời có các giải pháp tăng cường thái độ tích cực của CBYT đối với PHS khuyết tật ở trẻ.

English abstract

Quality assurance of care and development for children at early age is an increasing concern in the world. The study aimed to explore the practice of commune health workers in Hoai Duc District, Ha Noi on early detection of disabilities and associated factors. Study data was collected in April, 2014 by interviewing 259 commune health workers (CHWs) with the quantitative questionnaires. Results showed that only 40.2% of CHWs reached adequate level in practice of early detection of disability, among those, CWHs who collected and reported information on children with disabilities accounted for the highest proportion (94.6%) while CHWs who got involved in inter-sectoral collaboration in early detection of disabilities accounted for the lowest percentage (17.8%). Factors related to health workers’ practice of early detection of disabilities were as follows: CHWs’ families having children with disabilities; participation in community-based rehabilitation, being given responsibility in management of maternal and child health care, availability of tools for early detection of disabilities; and having positive attitude  towards early detection of disabilities. Recommendations for improving practice of CHWs on early detection of disabilities are as follows: to encourage CHWs to reach children with disabilities and pay attention to child development; and Commune Health Station should implement community-based rehabilitation program and provide health staff with screening tools of disability detection as well as develop solutions to enhance positive attitude of CHWs towards early detection of disabilities.


Từ khóa


thực hành phát hiện khuyết tật; phát hiện sớm khuyết tật; phát hiện khuyết tật;practice of disability detection; disability identification; early detection of disabilities

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tài liệu tiếng Việt

Bô Y tế (2011), Hướng dẫn phát hiện sớm - can thiệp sớm trẻ em khuyết tật, Hà Nội.

Khánh Thị Nhi (2012), Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của y tế thôn và các yếu tố liên quan tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội năm 2011, Luận văn thạc sỹ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội.

UNICEF Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2011), Nghiên cứu định tính về trẻ khuyết tật tại An Giang và Đồng Nai - Kiến thức - Thái độ - Thực hành, Hà Nội.

Vũ Minh Thúy (2012), Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hành vi sử dụng dịch vụ y tế cho trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Hoài Đức, Hà Nội năm 2011-2012, Luận văn thạc sỹ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội.

Tài liệu tiếng Anh

Sasamori Hiroki và các cộng sự (2012), "Current Situation and Problems for Early Detection and Early Support for Children with Developmental Disabilities", NISE Bulletin, 11, tr. 32-44.

UNICEF, University of Wisconsin - School of Medicine and Public Health (2008), Monitoring Child Disability in Developing Countries: Results from the Multiple Indicator Cluster Surveys, Mary Ellen Schutz of Gentle Editing, The United Nations Children's Fund Division of Policy and Practice, New York.

UNICEF (2013), The state of the world's children 2013: Children with disabilities, Division of Communication, New York.