Sử dụng thông tin phòng, chống HIV/AIDS của sinh viên trường đại học ở Vinh - 10.53522/ytcc.vi55.21016

Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Hồ Thị Hiền

Tóm tắt


Tóm tắt: Đối tượng nhiễm HIV đang có xu hướng “trẻ hóa” ngày càng rõ rệt. Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm tuổi 20-39 chiếm 70%. Truyền thông phòng, chống HIV/AIDS trong trường học là dễ thực hiện và tập trung được đối tượng nhất. Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh là một trong 6 trường đại học trọng điểm HIV/AIDS ở Vinh. Nghiên cứu (NC) nhằm tìm hiểu về sử dụng thông tin phòng, chống HIV/AIDS của sinh viên. Sử dụng mô tả cắt ngang, định lượng kết hợp định tính. NC định lượng: Chọn mẫu phân cụm phân tầng tỷ lệ, số liệu được thu thập trên 400 sinh viên, sử dụng bộ câu hỏi cấu trúc đã thiết kế sẵn. NC định tính: Chọn mẫu chủ đích, tiến hành phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm sinh viên. Sinh viên cho rằng thông tin HIV là thông tin bổ ích nhất chiếm 45.8%. Thông tin về HIV/AIDS chia sẻ bạn bè chiếm 64%, cán bộ chuyên môn chiếm 50.5%, bố, mẹ hoặc cả bố và mẹ chiếm dưới 30%. Sinh viên thích tìm hiểu thông tin qua sách báo, đài, TV, tạp chí chiếm 82.2%, bài giảng chiếm 47%. Điều này do đặc thù của trường kỹ thuật, nên phòng, chống HIV/AIDS ít được đề cập trong các môn học. Chủ đề về HIV/AIDS là một chủ đề tế nhị và không công khai thảo luận và cũng hạn chế trong việc giao tiếp với thầy cô là chưa có môn học chính khóa về HIV/AIDS, các phương thức truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS có những ưu và nhược điểm khác nhau. Cần đưa thông tin liên quan đến HIV/AIDS vào giảng dạy chính khóa. Hình thức truyền thông cần đa dạng.

Từ khóa


Sử dụng thông tin, HIV/AIDS, sinh viên, Vinh

Toàn văn:

PDF

##submission.citations##


Nguyễn Thanh Long (2018), Báo cáo Công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Hội nghị tổng kết công tác phòng chống HIV/AIDS năm 2017 và phương hướng năm 2018, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, 1-2.

Nguyễn Văn Định (2010). Báo cáo tình hình nhiễm HIV/AIDS tháng 12/2009. Hội nghị tổng kết năm 2009, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Sở Y tế Nghệ An, 6-7.

Nguyễn Vũ Thành (2006). Nghiên cứu kiến thức, thái độ, kỹ năng và nguyện vọng của SV về phòng lây nhiễm HIV. Tạp chí dân số & phát triển, 12, 19-26.

Bộ Y tế và Tổng cục Thống kê (2006). Điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam.

Madelene A , Louise A, Xiaodong T et al (2009), HIV/AIDS awareness, attitudes and risk behavior among university students in Wuhan, China. J. Open AIDS J, 3, 55-62.

Marit. H, Leo S, Marat U et al (2008). HIV/AIDS awareness and risk behavior among students in Semey, Kazakhstan: a cross-sectional survey. BMC Int Health Hum Rights, 2008 Dec 16, 8-14.

Phan Quốc Hội (2014). Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành phòng, chống HIV/AIDS của sinh viên trường đại học SPKT Vinh, Nghệ An, năm 2009- 2010. Tạp chí Y học thực hành, 914 (4), 40- 43.