Kiến thức về phát hiện sớm khuyết tật của người chăm sóc chính trẻ dưới 3 tuổi xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình năm 2015 (Knowledge and factors related to early disability detection among caregivers of children under 3 years old in Nam Thang commune, Tien Hai district, Thai Binh province, in 2015)

Thị Hoa Nguyễn, Thị Minh Thủy Nguyễn

Tóm tắt


Theo Tổ chức Y tế thế giới, phát hiện sớm và can thiệp sớm có thể phòng ngừa được khoảng 70% các khuyết tật ở trẻ gây ra bởi bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin, suy dinh dưỡng và thiếu vi chất... Khuyết tật của trẻ nếu được phát hiện càng sớm thì các biện pháp y tế và giáo dục càng dễ đạt hiệu quả. Trong phát hiện khuyết tật ở trẻ, gia đình mà cụ thể là người chăm sóc chính (NCSC) của trẻ có vai trò đặc biệt quan trọng. Chính họ, những người tiếp xúc với trẻ nhiều nhất cần phải có kiến thức cơ bản về khuyết tật để có thể nhận biết được dấu hiệu bất thường, nghi ngờ khuyết tật ở trẻ. Tuy nhiên hiện nay, các nghiên cứu về đề tài này còn hạn chế. Nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện cắt ngang trên 209 NCSC trẻ dưới 3 tuổi tại xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình nhằm tìm hiểu thực trạng kiến thức của NCSC về phát hiện sớm (PHS) khuyết tật và các yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy, tỷ lệ NCSC tham gia có kiến thức đạt về PHS khuyết tật là 17,7%. Yếu tố tiếp cận với nguồn thông tin về PHS có liên quan đến kiến thức PHS khuyết tật của NCSC. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi gợi ý cần phải triển khai một chương trình can thiệp giáo dục và truyền thông toàn diện nhằm nâng cao kiến thức của NCSC về PHS khuyết tật ở trẻ.

English abstract

According to WHO, early detection and early intervention measures can prevent approximately 70% of the childhood disability caused by vaccine preventable disease, malnutrition and micronutrient deficiencies… The earlier a disability is detected in a child, the more effective the intervention and the less severe the disability. Parents and caregivers who play an important role in detecting disability need to have a good knowledge of detecting disability to identify children with development delays and/or disabilities. Currently, only a limited number of researches on caregivers’ knowledge can be found. The purpose of our cross-sectional study with 209 caregivers of children under 3 years old in Nam Thang commune, Tien Hai district, Thai Binh province is to find out their knowledge and some related factors. The results show that 17,7% caregivers have good knowledge of early detection of disabilities. This study also found a relationship between knowledge of early detection with accessing information resources of caregivers. The study suggests that it is needed to have a comprehensive education and communication program for improving knowledge on early detection among caregivers.


Từ khóa


phát hiện khuyết tật; phát hiện sớm; kiến thức về khuyết tật; disability detection; early detection; knowledge of disability

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tài liệu tiếng Việt

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UNICEF (2011), Nghiên cứu định tính về trẻ khuyết tật tại An Giang và Đồng Nai: Kiến thức - Thái độ - Thực hành.

Hoàng Bảo Khánh (2012), Kiến thức, thái độ về hội chứng tự kỷ và một số yếu tố liên quan của người chăm sóc chính trẻ dưới 3 tuổi ở phường Thành Công và Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội năm 2011, Luận văn thạc sĩ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội, 97.

Đỗ Hạnh Nga (2011), "Những khó khăn của gia đình có trẻ khuyết tật phát triển và nhu cầu của họ đối với dịch vụ xã hội", Hội thảo khoa học công tác xã hội - Kết nối và chia sẻ, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.

Nguyễn Hồng Thuận (1999), Nghiên cứu một số giải pháp kết hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục mầm non, Hà Nội.

Ủy ban Quốc gia điều tra hậu quả chất hóa học dùng trong chiến tranh Việt Nam (2000), Hậu quả các chất hóa học đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam 1961-1971 - Kỷ yếu công trình, quyển 3, Các tai biến sinh sản, phần hai, Hà Nội.

Tài liệu tiếng Anh

A. Markides (1970), "The Speech of Deaf and Partially Hearing Children with Special Reference to Speech Intelligibility", International Journal of Language & Communication Disorders, 5(2), pg. 126–139.

Center on the Developing Child at Harvard University (2008), The science of early childhood development, pg. 2.

Center on the Developing Child at Harvard University (2010), The foundations of lifelong health are built in early childhood, pg. 29.

Frances Page Glascoe and Paul H. Dworkin (1995), "The Role of Parents in the Detection of Developmental and Behavioral Problems", Pediatrics, 95(6), pg. 829-836.

K1 Theeranate and Chuengchitraks S. (2005), "Parent's Evaluation of Developmental Status (PEDS) detects developmental problems compared to Denver II", J Med Assoc Thai, 88(3), pg. 188-192.

National Down Syndrome Society (2012), Early Intervention, accessed 8/8/2015, from http://www.ndss.org/Resources/Therapies-Development/Early-Intervention/.

Nguyen Thi Hoang Yen (2010), Research with families having children with developmental disorder in east Asia.