Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố liên quan trong phòng lây nhiễm viêm gan B của học sinh điều dưỡng trường Cao đẳng Y tế Phú Yên năm 2015 (Knowledge, attitudes, practices and identified several factors involved in the prevention of hepatitis B infection of nursing students Medical college of Phu Yen in 2015)

Thị Tây Nguyên Trần, Văn Tường Phan

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành nhằm mô tả kiến thức, thái độ, thực hành và xác định một số yếu tố liên quan trong phòng lây nhiễm viêm gan B của học sinh điều dưỡng trường Cao đẳng Y tế Phú Yên năm 2015. Với thiết kế nghiên cứu cắt ngang. Kết quả ghi nhận tỷ lệ học sinh đạt về kiến thức 82,7%, thái độ 70%, thực hành 77,3%. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa nhóm tuổi và kiến thức, giữa kiến thức và thực hành của học sinh. Khuyến nghị: Tăng cường giáo dục về phòng tránh viêm gan B cho HS điều dưỡng tỉnh Phú Yên cụ thể tăng thời lượng giảng dạy và tăng thực hành, chú ý nhóm dưới 20 tuổi.

English abstract

The study was conducted to describe the knowledge, attitudes, practices and identified several factors involved in the prevention of hepatitis B infection of nursing students Medical College of Phu Yen in 2015. With cross-sectional study design. Results recognized the percentage of students reaching 82.7% in knowledge, attitudes, 70%, 77.3% practice. The study results showed significant correlation between age and statistical knowledge, between knowledge and practice of students. Recommendations: Strengthen education on prevention of hepatitis B for Phu Yen nursing student particular increase the amount of teaching and increase practice, more focus on the age group under 20.


Từ khóa


kiến thức; thái độ; thực hành; viêm gan B; phòng lây nhiễm; knowledge; attitudes; practice; hepatitis B; infection prevention

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tài liệu tiếng Việt

Trần Ngọc Dung và Huỳnh Thị Kim Yến (2010), "Nghiên cứu tình hình nhiễm và kiến thức, thái độ, thực hành của người dân về phòng chống lây nhiễm virus viêm gan B ở quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ", Tạp chí Y học thực hành, tập 822(5), tr. 161-164.

Nguyễn Thị Điểm, Lê Thị Phượng và Tạ Văn Trầm (2009), "Kiến thức, thái độ, thực hành phòng lây nhiễm virus viêm gan B của nhân viên y tế bệnh viện đa khoa Tiền Giang", Tạp chí Y học thực hành, tập 15(1), tr. 15-19.

Nguyễn Trần Tuấn Kiệt (2013), Thực trạng kiến thức thái độ thực hành về phòng lây nhiễm virus viêm gan B và một số yếu tố liên quan của học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai Luận văn thạc sĩ, Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.

Trịnh Văn Nghinh (2009), Kiến thức thái độ thực hành về phòng chống bệnh viêm gan B của người dân thị trấn Yên Viên, Gia Lâm Hà Nội Luận văn thạc sĩ, Đại học y tế công cộng, Hà Nội.

Nguyễn Thị Mai Thơ và cộng sự (2012), "Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm và kiến thức thực hành của học sinh sinh viên trường Đại học Y khoa Vinh về bệnh viêm gan virut B", Trích Báo cáo toàn văn tại Hội Nghị khoa học tuổi trẻ các trường Y dược Việt Nam lần thứ 16 – 2012.

Nguyễn Thị Thúy Vinh (2005), Kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống viêm gan B của sinh viên năm thứ nhất trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội, Luận văn thạc sĩ chuyên ngành y tế công cộng, Đại học y tế công cộng, Hà Nội.

Lý Văn Xuân và Phan Thị Quỳnh Trâm (2009), "Kiến thức thái độ thực hành về phòng bệnh viêm gan siêu vi B của bệnh nhân đến khám tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước năm 2009", Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, tập 14(1), tr. 1-7.

Tài liệu tiếng Anh

WHO (2012), Prevention and Control of Viral hepatitis Infection: Framework for Global Action, World Health Organization, Geneva.