Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân điều trị Methadone tại tỉnh Long An, năm 2019

Võ Thị Việt Phương, Bùi Thị Tú Quyên, Nguyễn Bình Hòa

Tóm tắt


Thông tin chung: Điều trị Methadone được đánh giá có tác dụng nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân điều trị nghiện chất. Thực trạng về CLCS là bằng chứng về hiệu quả chương trình, đưa ra khuyến nghị

Phương pháp:  Chọn mẫu toàn bộ 373 bệnh nhân đang điều trị Methadone tại tỉnh Long An. CLCS được đánh giá  bằng công cụ WHOQOL-BREF.

Kết quả: Điểm trung bình chất lượng cuộc sống của bệnh nhân trong nghiên cứu (theo thang điểm 100) là 66,1± 6,6 , cao nhất ở lĩnh vực môi trường (70,9 ± 11,5) và thấp nhất ở lĩnh vực xã hội (61,1± 13,5). Những bệnh nhân công việc ổn định, thu nhập cao có xu hướng có CLCS cao, sự hỗ trợ của người thân, nhất là vợ (hoặc chồng) là những người có tác động lớn nhất tới các đối tượng (p<0,05) .

Kết luận: Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân đạt mức khá . Để nâng cao chất lượng cuộc sống, cơ sở y tế cần đẩy mạnh các hoạt động tư vấn nâng cao ý thức bệnh nhân về thực hiện tuân thủ điều trị, khuyến khích bệnh nhân mua BHYT.

Từ khóa


Chất lượng cuộc sống, Methadone, yếu tố liên quan, WHOQOL-BREF, Long An.

Toàn văn:

PDF

##submission.citations##


Bộ Y tế (2010), QĐ 3140/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone.

Nguyễn Thị Hồng Duyên (2017), Nghiên cứu chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân điều trị Methadone tại Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Nghệ An năm 2016, Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng

FHI (2012), "Đánh giá hiệu quả của chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Hải Phòng và Hồ Chí Minh, Hà Nội ", Tạp chí Nghiên cứu Y học số 2.

Lê Thị Hương, Phạm Đức Mạnh (2014), Điều tra ban đầu bệnh nhân điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 2014, Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Nguyễn Thị Lan Hương và cộng sự (2014), "Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân được điều trị Methadone tại Hải Phòng", Tạp chí Nghiên cứu Y học.

Vũ Thị Huyền Trang (2016), Chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan trên nhóm bệnh nhân tại cơ sở điều trị Methadone Đống Đa, Hà Nội năm 2016, Luận văn Thạc sỹ Y tế Công cộng, Trường Đại học Y tế Công cộng.

Shahrokh Aghayan, Mohammad Amiri, et al. (2015), "Quality of life in methadone maintenance treated patients in Iran", 4 (4).

Bach Xuan Tran (2012), "Quality of life outcomes of antiretroviral treatment for HIV/AIDS patients in Vietnam", J PloS one, 7 (7). p. e41062.

Baharom Nizam, Mohd Rohaizat Hassan, et al. (2012), "Improvement of quality of life following 6 months of methadone maintenance therapy in Malaysia", Subst Abuse Treat Prev Policy, 7 (1). p. 32.

Nizam Baharom, Mohd Rohaizat Hassan, et al. (2012), "Improvement of quality of life following 6 months of methadone maintenance therapy in Malaysia", 7 (1). p. 32.

Ying-Chun Chou, Shu-Fang Shih, et al. (2013), "Improvement of quality of life in methadone treatment patients in northern Taiwan: a follow-up study", 13 (1). p. 190.

Griffin Margaret L, Heather E Bennett, et al. (2015), "Health‐related quality of life among prescription opioid‐dependent patients: Results from a multi‐site study", J The American journal on addictions, 24 (4). p. 308-314.

Korthuis P Todd, Mary Jo Tozzi, et al. (2011), "Improved quality of life for opioid dependent patients receiving buprenorphine treatment in HIV clinics", J Journal of acquired immune deficiency syndromes, 56 (Suppl 1). p. S39.

P Todd Korthuis, Mary Jo Tozzi, et al. (2011), "Improved quality of life for opioid dependent patients receiving buprenorphine treatment in HIV clinics", 56 (Suppl 1). p. S39.

Bach Xuan Tran, Long Hoang Nguyen, et al. (2016), "Behavioral and quality-of-life outcomes in different service models for methadone maintenance treatment in Vietnam", 13 (1). p. 4.

Bach Xuan Tran, Arto Ohinmaa, et al. (2012), "Changes in drug use are associated with health-related quality of life improvements among methadone maintenance patients with HIV/AIDS", 21 (4). p. 613-623.

UNODC (2016), "Global aids update 2016, Geneva.".