Động lực làm việc của nhân viên y tế khối lâm sàng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương năm 2015 (Motivation of clinical health workers in National Institute of Forensic Psychiatry in 2015)

Đức Trường Nguyễn, Văn Tác Phạm, Thị Thu Hà Bùi

Tóm tắt


Động lực làm việc (ĐLLV) của nhân viên y tế (NVYT) ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của dịch vụ y tế và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nghiên cứu này nhằm mô tả ĐLLV của NVYT khối lâm sàng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương năm 2015. Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích kết hợp định tính và định lượng. Nghiên cứu định lượng sử dụng phương pháp phát vấn toàn bộ 82 NVYT lâm sàng (tỷ lệ trả lời 87,8%) với bộ câu hỏi tự điền gồm 42 tiểu mục sắp xếp trong 7 yếu tố đánh giá ĐLLV. Dữ liệu định tính được thu thập qua 10 cuộc phỏng vấn sâu (lãnh đạo viện, cán bộ quản lý và NVYT lâm sàng.

Kết quả nghiên cho thấy điểm trung bình (TB) của các yếu tố dao động trong khoảng 3,34 đến 3,99,  trong đó cao nhất là yếu tố công việc (3,99), tiếp theo là sự phát triển sự nghiệp (3,89) và thấp nhất là sự thành đạt (3,51), điều kiện làm việc (3,34). Điểm TB ĐLLV chung đạt 3,67 điểm, trong đó 51,39% có điểm TB lớn hơn điểm TB ĐLLV chung. Kết quả cũng đã cho thấy các tiểu mục có điểm trung bình thấp nhất của các yếu tố: khối lượng công việc (3,26), tham gia các quyết định quan trọng (2,72), quy hoạch cán bộ lãnh đạo (3,82), ,đánh giá của xã hội (3,42), đoàn kết của mọi người (3,58), thưởng trong dịp lễ tết (2,61), cơ sở vật chất trang thiết bị đầy đủ (3,25). Nghiên cứu chỉ ra một số yếu tố cần được lưu ý cải thiện như hoàn thiện và phê duyệt được đề án vị trí việc làm, thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở của đơn vị, đẩy mạnh công tác truyền thông, cải thiện được môi trường làm việc.

English abstract

The motivation of health workers is crucial in achieving quality of health services. This study aims to describe the motivation of clinical health workers in National Institute of Forensic Psychiatry in 2015. Descriptive cross-sectional study with analysis, combining qualitative and quantitative. Quatitative study  applied sefl-administered questonare to all clinical health workers (a response rate of 87,8%) with a  questionnaire consists of 42 sub-section arranged in 7 factors evaluated motivation. Qualitative data were collected through 10 in-depth interviews (hospital leaders, managers and clinical health workers depth.

The findings were shown that an everage score of factors ranged from 3.34 to 3.99, the highest score is job factor (3.99), next is career path development (3.89) and the lowest is successful career and working environment (3.34). Average score of motivation reaches 3.67/5 points, 51.39% of which have larger average points. Inside, the results showed that, items have the lowest score of factors are: workload (3.34), participatione in important decisions (2.72), social perception (3.42), solidarity (3.58), bonus in Tet and holidays (2.61) and adequate infrastructure and equipment (3.25). Research results indicate a number of factors need to be considered as finalization and approval of the scheme was working position, effective implementation of grassroots democracy regulation, promote communication, improve the working environment.


Từ khóa


Động lực làm việc; nhân viên khối lâm sàng; tâm thần; motivation; clinical health workers; mental

##submission.citations##


Tài liệu tiếng Việt

Bộ Nội vụ (2012), Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012, Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Y tế (2014), Quyết định số 5151/QĐ-BYT "Phê duyệt quy hoạch mạng lưới các tổ chức pháp y tâm thần đến năm 2020".

Chính phủ (2012), Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 05/08/2012, Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Lê Thanh Nhuận và Lê Cự Linh (2009), "Phát triển bộ công cụ đo lường sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế tuyến cơ sở", Tạp chí Y tế Công cộng, 11(11), tr. 18-24.

Nguyễn Ngọc Quân và Nguyễn Vân Điềm (2012), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

Võ Văn Tài (2010), Thực trạng nguồn nhân lực và một số yếu tố liên quan đến động lực làm việc của bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2009 - 2010, Luận văn Thạc sỹ Quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.

Lê Quang Trí (2013), Thực trạng nguồn nhân lực và một số yếu tố liên quan đến động lực làm việc của điều dưỡng tại bệnh viện Đồng Tháp năm 2013, Luận văn Thạc sĩ Quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.

UBTVQH11 (2004), Pháp lệnh Giám định tư pháp số 24.

Tài liệu tiếng Anh

Marc Bonenberger et al. (2013), "The effects of health worker motivation and job satisfaction on turnover intention in Ghana: a cross-sectional study", Human Resources for Health 12(43).

Marjolein Dieleman et al. (2003), "Identifying factors for job motivation of rural health workers in North Viet Nam", Human Resources for Health, 1(10).

Patrick Mbindyo et al. (2009), "Contextual influences on health worker motivation in district hospitals in Kenya", Implement science, 4(43).

Wilbroad Mutale et al. (2012), "Measuring health workers’ motivation in rural health facilities: baseline results from three study districts in Zambia", Human Resources for Health 11(8).

Mischa Willis-Shattuck et al. (2008), "Motivation and retention of health workers in developing countries: a systematic review", BMC Health Services Research 8(24).