Nhu cầu và thực trạng hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/ AIDS tại cộng đồng năm 2013

Quyên Bùi Thị Tú, Hoa Vũ Thị Kim

Tóm tắt


Trẻ em phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề do HIV/AIDS gây ra, những nhóm quyền cơ bản của trẻ đều bị đại dịch HIV/AIDS tác động. Đây là một nghiên cứu cắt ngang nhằm xác định (i) Nhu cầu hỗ trợ của trẻ bị ảnh hưởng với HIV/AIDS (OVC) và gia đình; (ii) Mức độ đáp ứng các nhu cầu hỗ trợ mà trẻ OVC và gia đình cần. Nghiên cứu được triển khai tại 4 tỉnh: Phú Thọ, Khánh Hoà, Đồng Tháp và Bắc Ninh. Nhà NC sử dụng phương pháp chọn mẫu nhiều giai đoạn và đã phỏng vấn trực tiếp 322 người chăm sóc trẻ OVC tại hộ gia đình. Kết quả: Có 17,7% là trẻ nhiễm HIV, có tới 50% trẻ bị ốm trong 4 tuần qua và chỉ có 6% trẻ được hỗ trợ khi điều trị. Có tới 94% trẻ OVC cần sự hỗ trợ: nhu cầu hỗ trợ sữa/ thực phẩm khoảng 60%; 67% cần hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, 85% cần sự hỗ trợ học phí cho trẻ đi học. Có khoảng 57% trẻ OVC và gia đình đã nhận được sự hỗ trợ dù ít, dù nhiều và chủ yếu từ cán bộ LĐTBXH. Khuyến nghị: Các địa phương cần rà soát danh sách trẻ OVC của địa phương cũng như nhu cầu hỗ trợ trẻ cần. Khi chưa đáp ứng được hết các nhu cầu thì cần xác định ưu tiên để hỗ trợ những nhu cầu cấp thiết trước. Cần kết hợp với các tổ chức/ cơ quan dự án đang có hoạt động hỗ trợ ở địa phương để tận dụng nguồn lực. 


Từ khóa


Trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV; nhu cầu hỗ trợ; người chăm sóc trẻ.

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tiếng Việt

Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, Quyết định 84/2009/QĐ-TTg. 2009, Văn phòng Thủ tướng: Hà Nội.

Tiếng Anh

Balew, G., et al., Assesment of household burden of orphaning and coping strategies by guardians and families with orphans and vulnerable children in Hossana Town, SNNPR. Ethiop Med J, 2010. 48(3): p. 219-28.

Bryant, M., et al., PEPFAR's support for orphans and vulnerable children: some beneficial effects, but too little data, and programs spread thin. Health Aff (Millwood), 2012. 31(7): p. 1508-18.

Dlamini, B.N. and C. Chiao, Closing the health gap in a generation: exploring the association between household characteristics and schooling status among orphans and vulnerable children in Swaziland. AIDS Care, 2015: p. 1-10.

Doku, P.N., J.E. Dotse, and K.A. Mensah, Perceived social support disparities among children affected by HIV/AIDS in Ghana: a cross-sectional survey. BMC Public Health, 2015. 15: p. 538.

Godfrey Biemba, Mary Ebunlomo Walker, and Jonathon Simon, Nigeria Research Situation Analysis on Orphans and Other Vulnerable Children. 2009.

Hong, Y., et al., Perceived social support and psychosocial distress among children affected by AIDS in china. Community Ment Health J, 2010. 46(1): p. 33-43.

Kidman, R. and S.J. Heymann, The extent of community and public support available to families caring for orphans in Malawi. AIDS Care, 2009. 21(4): p. 439-47.

Kirkpatrick, S.M., et al., Assessment of emotional status of orphans and vulnerable children in Zambia. J Nurs Scholarsh, 2012. 44(2): p. 194-201.

Kuo, C. and D. Operario, Caring for AIDS-orphaned children: an exploratory study of challenges faced by carers in KwaZulu-Natal, South Africa. Vulnerable Child Youth Stud, 2010. 5(4): p. 344-352.

Lee, V.C., et al., Orphans and vulnerable children in Kenya: results from a nationally representative population-based survey. J Acquir Immune Defic Syndr, 2014. 66 Suppl 1: p. S89-97.

Marais, L., et al., Community-based mental health support for orphans and vulnerable children in South Africa: A triangulation study. Vulnerable Child Youth Stud, 2014. 9(2): p. 151-158.

Mishra, V., et al., Education and nutritional status of orphans and children of HIV-infected parents in Kenya. AIDS Educ Prev, 2007. 19(5): p. 383-95.

Nsagha, D.S., et al., The Burden of Orphans and Vulnerable Children Due to HIV/AIDS in Cameroon. Open AIDS J, 2012. 6: p. 245-58.

UNAIDS, What conuntries need: Investments needed for 2010 targets. Geneva, Switzerland: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS,2009, 2009.

UNICEF, Guide to monitoring and evaluation of the national response for children orphaned and made vulnerable by HIV/AIDS. 2005