Năng lực sức khỏe tâm thần về rối loạn lo âu của sinh viên y tế công cộng ở Hà Nội (Mental health literacy of anxiety disorders among public health undergraduate students in Hanoi)

Thái Quỳnh Chi Nguyễn, Quang Tiến Trương

Tóm tắt


Rối loạn lo âu (RLLA) là một nhóm chứng bệnh, biểu hiện bằng cảm giác lo âu quá mức kéo dài, có ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, cảm xúc và các khía cạnh khác của cuộc sống. Có năng lực sức khỏe tâm thần (SKTT) về RLLA sẽ quyết định khả năng hỗ trợ của cá nhân. Nghiên cứu cắt ngang trên 203 sinh viên y tế công cộng với mục tiêu mô tả khả năng nhận biết RLLA, hiểu biết về biện pháp hỗ trợ ban đầu, và dự định hỗ trợ người mắc RLLA. Phân tích số liệu định lượng bằng phần mềm SPSS 20.0. Thông tin định tính được phân tích theo chủ đề. Kết quả cho thấy 36% sinh viên nhận biết đúng dấu hiệu của RLLA và 78,3% có dự định hỗ trợ. Các biện pháp hỗ trợ ban đầu được lựa chọn nhiều nhất là lắng nghe và trò chuyện giúp giải quyết vấn đề, khuyến khích tham gia hoạt động thể thao, tìm sự giúp đỡ của người có chuyên môn, và tìm hiểu thông tin để trợ giúp. Cần có các hoạt động can thiệp nâng cao năng lực SKTT về RLLA cho sinh viên đại học.

English abstract

Anxiety disorders is a group of symptoms including excessive anxiety for a long period of time that affect physical, emotional and other life aspects. Having mental health literacy on anxiety disorders contributes to help-seeking behaviour. This cross-sectional study with mixed-methods was implemented in 203 public health undergraduate students. The objectives of this study were to describe the awareness of anxiety disorders, beliefs on first-aids, and help-seeking intentions for people with anxiety disorders. The SPSS 20.0 software was used to analyze quantitative data. Qualitative data were analyzed by themes. The results showed that 36% students gave correct awareness of the anxiety disorders and 78.3% intended to help. Most mentioned first-aids were: listening for understanding the problems, encouraging friends  to do physical activity, asking to seek professional help, and search information on her problem to help. Intervention activities should be implemented to improve students’ mental health literacy on anxiety disorders.


Từ khóa


rối loạn lo âu; năng lực sức khỏe tâm thần; sinh viên; dự định hỗ trợ; anxiety disorders; mental health literacy; students; help-intentions

##submission.citations##


Tài liệu tiếng Việt

Bộ Y tế, Trường Đại học Y tế công cộng và Viện Chiến lược và Chính sách Y tế. (2011), Báo cáo Gánh nặng bệnh tật và Chấn thương ở Việt Nam năm 2008, Nhà xuất bản Y học.

WHO (2008), Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới - Sức khỏe tâm thần là một căn bệnh tiềm ẩn, truy cập ngày 16-6-2015, tại trang web: http://www.wpro.who.int/vietnam/mediacentre/releases/2008/10102008/vi/.

Tài liệu tiếng Anh

Anxiety and Depression Association in America (2015), Facts and statistics, accessed Nov 24, 2015, from http://www.adaa.org/about-adaa/press-room/facts-statistics.

Anxiety Disorders Association of Canada (2003), Mental health and mental illness, accessed Nov 24, 2015, from http://anxietycanada.ca/english/pdf/kirby.pdf.

BC Partners for Mental Health and Addictions Information (2006), Anxiety disorders, accessed Nov 24, 2015, from http://www.heretohelp.bc.ca/sites/default/files/anxiety-disorders.pdf.

CDC (2015), Burden of mental illness, accessed Nov 24, 2015, from http://www.cdc.gov/mentalhealth/basics/burden.htm.

Cheslock, Patricia A. (2005), Assessing Mental Health Literacy of First- and Third-Year Medical Students: Knowledge and Beliefs About Mental Disorders, Ph.D thesis, Department of Psychology, Philadelphia College of Osteopathic Medicine.

Jingyi Wang, et al. (2013), "Mental health literacy among residents in Shanghai", Shanghai Archives of Psychiatry, 25(4), p. 12.

Jorm, Anthony F (2000), "Mental health literacy: Public knowledge and beliefs about mental disorders", The British Journal of Psychiatry, 177, p. 5.

Kitchener, Betty A. and Jorm, Anthony F. (2002), "Mental Health First Aid: An international programme for early intervention", BMC Psychiatry, 2(10), p. 6.

Marcus, Malalyn and Westra, Henny (2012), "Mental Health Literacy in Canadian Young Adults: Results of a National Survey", Canadian Journal of Community Mental Health, 31(1), p. 15.

Reavley, Nichola J., McCann, Terence V., and Jorm, Anthony F. (2012), "Mental health literacy among higher education students", Early Intervention in Psychiatry, 6, p. 8.

Sayarifard, Azadeh, et al. (2015), "Assessing mental health literacy: What medical sciences students’ know about depression", Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, 29(161).

The Mental Health of Australians (2015), Anxiety disorders in Australia, accessed Nov 24, 2015, from https://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/A24556C814804A99CA257BF0001CAC45/$File/mha25.pdf.

WHO, Department of Mental Health and Substance Abuse (2012), Make a difference in the lives of people with mental disorders, accessed May 13, 2014, from http://www.who.int/mental_health/mental_health_flyer_2012.pdf?ua=1.