Mô hình sàng lọc rối loạn phát triển và tự kỷ trực tuyến dành cho trẻ từ 9 đến 48 tháng tuổi

Hoa Hoàng Thị, Hiền Trịnh Thị, Giang Lê Thị Hương, Minh Trần Hùng, Mai Trần Hoa, Nghị Trần Ngọc, Vũ Song Hà

Tóm tắt


Tự kỷ hiện đang được coi là một vấn đề y tế công cộng mới nổi toàn cầu. Việc phát hiện sớm tự kỷ sẽ giúp cho quá trình can thiệp sớm tốt hơn, từ đó giúp tối đa tiềm năng phát triển của trẻ. Trong bối cảnh Việt Nam còn thiếu các công cụ để có thể sàng lọc phát hiện sớm các rối loạn phát triển và tự kỷ, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số đã ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế để phát triển website a365.vn nhằm sàng lọc phát hiện sớm nguy cơ chậm phát triển và tự kỷ cho trẻ trong độ tuổi từ 9 đến 48 tháng. Kết quả sau gần 2 năm triển khai trang web cho thấy có 7,618 bài sàng lọc nguy cơ phát triển và tự kỷ đã được thực hiện thông qua trang web này. 59 trong số 63 tỉnh thành của Việt Nam có người sử dụng a365.vn để sàng lọc cho trẻ. Những kết quả bước đầu cho thấy mô hình sàng lọc trực tuyến là một giải pháp có tính khả thi và kinh tế nhằm phát hiện sớm rối loạn phát triển và rối loạn phổ tự kỷ ở Việt Nam, và giúp trẻ tiếp cận được sớm các dịch vụ can thiệp. 

Từ khóa


sàng lọc rối loạn phát triển, sàng lọc tự kỷ, mô hình trực tuyến, website a365.vn, ASQ-3, M-CHAT-R, M-CHAT-R/F, ehealth.

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Center for Disease Control and Prevention (CDC). Key Findings: Trends in the Prevalence of Developmental Disabilities in U. S. Children, 1997–2008. 2015.

Boyle C, et al. Trends in the Prevalence of Developmental Disabilities in US Children, 1997–2008. Pediatric, 2011. 127(1034-1042).

Elsabbagh M, et al. Global Prevalence of Autism and Other Pervasive Developmental Disorders. Autism Research, 2012. 5(3): p. 160–179.

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition. 2013, Arlington, VA American Psychiatric Association, Web. [access date: 1 June 2013]. dsm.psychiatryonline.org.

Magiati I, Tay X.W, and Howling P. Early comprehensive behaviourally based interventions for children with autism spectrum disorders: a summary of findings from recent reviews and meta-analyses. Neuropsychiatry, 2012. 2( 543-570.).

Reichow B. Overview of meta-analyses on early intensive behavioral intervention for young children with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2012. 42: p. 512-520.

Autism Society. Autism through the lifespan. 2016 [cited 2017 July 31]; Available from: www.autism-society.org/living-with-autism/autism-through-the-lifespan.

Cong T, et al. Early identification and intervention services for children with autism in Vietnam. Health Psychol Rep, 2015. 3(3): p. 191-200.

Ha V.S, A. Whittaker, and S. Rodger. Assessment and Diagnosis of Autism Spectrum Disorder in Hanoi, Vietnam. Child Fam Stud, 2017.

Ha V.S, et al. Living with autism spectrum disorder in Hanoi, Vietnam. Social Science and Medicine, 2014. 120: p. 278-285.

Lan, D.T. and N.X. Hai. Draft: Nghiên cứu thực trạng trẻ rối loạn phổ tự kỷ ở Việt Nam: Thách thức và giải pháp [Study on situation of chilren with ASD in Vietnam: Challenges and Solutions]. 2016, VACR and Save the Children: Hanoi.

Jacobs R, et al. A systematic review of eHealth interventions to improve health literacy. Health Informatics Journal 2014. 22(2): p. 81-98.

WHO, eHealth. Available from: http://www.who.int/ehealth/about/en/. Accessed 2017 July 26.

Ministry of Information and Communication. Overview of Vietnam’s ICT sector & Ehealth in Vietnam. July, 2012; Geneve, Switzerland. 2012 [cited 2017 July 31]; Available from: http://studylib.net/doc/12924184/overview-of-vietnam%E2%80%99s-ict-sector-andamp%3B-ehealth-in-vietnam...

World Bank. Internet users as percentage of population. 2017.

Squires J, et al. The ages and stages questionnaire, third edition. 2009, Baltimore: Paul H. Brookes.

Robins D, et al. The Modified Checklist for Autism in Toddlers: Revised with Follow-Up. 2009.

Liamputtong P and Ezzy D. Qualitative Research Methods. 2nd ed. 2005: Oxford University Press.