Kiến thức của cán bộ y tế tuyến xã về phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ dưới 6 tuổi (Knowledge of staff on social health line early detection disabled child under 6 years)

Ngọc Diệp Hoàng, Thị Minh Thủy Nguyễn, Thị Nhi Khánh

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện nhằm bước đầu tìm hiểu thực trạng kiến thức về PHS khuyết tật của CBYT tuyến xã. Qua phỏng vấn định lượng 259 CBYT tuyến xã trên địa bàn huyện. Kết quả cho thấy tỷ lệ có kiến thức đạt về phát hiện sớm khuyết tật là 69,5%. Tỷ lệ CBYT có kiến thức đúng về các dấu hiệu nhận biết các dạng tật thấp, đặc biệt là khuyết tật thần kinh-tâm thần. Một số yếu tố có liên quan đến kiến thức PHS khuyết tật của CBYT là tuổi, tham gia chương trình Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (PHCNDVCĐ), thâm niên trong ngành và tuyến công tác. . Những phát hiện trong nghiên cứu gợi ý rằng cần nâng cao kiến thức của CBYT về PHS, trong đó lưu ý các đối tượng CBYT thôn bản, tuổi dưới 40, thâm niên trong ngành y trên 10 năm và chưa tham gia chương trình PHCNDVCĐ.

English abstract

The study "Knowledge, attitude and practice on early detection of disabilities in children under 6 years old of the communal health workers (CHWs) in Hoai Duc District, Hanoi 2014" was made to figure out the status of early detection of disabilities in this district; which to describe and evaluate knowledge of the communal health workers on early detection of disability is very important. By 259 quantitative interviews with the CHW in Hoai Duc, the results showed that the percentage of CHW have basic knowledge about early detection reached 69.5%. The rate of health workers with good knowledge in early identification of all disdability types is quite low, especially neuro-psychiatric disabilty. Factors that related to knowledge of health workers on early disability detection are: (i) age group, (ii) participation in community – based rehabilitation (CBR), (iii) work experience in health and (iv) working level (village or commune). Findings in the study suggested that there was a need to increase knowledge on early disability detection for CHWs) with the foccus on village health workers, health workers under 40 of age, 10 years plus of working experience in health care and np participation in CBR.


Từ khóa


phát hiện khuyết tật; phát hiện sớm; cán bộ y tế; disability identification; early detection; community helath worker

##submission.citations##


UNICEF, Children with Disabilities: Major Cause and Consequences of Childhood Disability, in Education Update, S. Rasheed, Editor. 1999.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội and UNICEF Việt Nam, Phân tích tình hình trẻ em khuyết tật tại Việt Nam. 2004, Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động - Xã hội.

UNICEF Việt Nam and Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Nghiên cứu định tính về trẻ khuyết tật tại An Giang và Đồng Nai - Kiến thức - Thái độ - Thực hành, 2011: Hà Nội.

Trần Trọng Hải and N.T.M. Thủy, Nhu cầu và thực trạng cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại một số điểm dân cư vùng Đồng bằng châu thổ Sông Hồng, 2007, Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế: Hà Nội.

Mumpande Piriyes, A study of knowledge attitudes and practices of service providers towards the inclusion of deaf children aged 3 – 8 year in mainstream education activities in Bingo district, Zimbabwe. 2002.

Bô Y tế (2011), Hướng dẫn phát hiện sớm - can thiệp sớm trẻ em khuyết tật, Hà Nội.