Các yếu tố xã hội có liên quan đến việc có ý định tự tử và cố gắng tự tử ở học sinh trung học phổ thông Hà Nội (Associated factors predicting suicide intention and suicide attempt of high school students in Hanoi)

Hương Thị Thu Dương, Ngọc Thị Minh Trần

Tóm tắt


Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng và các yếu tố xã hội có liên quan đến việc có ý định tự tử của học sinh trường trung học phổ thông (THPT) Việt Đức và THPT Văn Hiến, Hoàn Kiếm Hà Nội. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng bằng bảng hỏi tự điền với cỡ mẫu là 499 học sinh thuộc 2 trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy  có 17,4% học sinh đã từng có ý định tự tử và 4,9% học sinh đã từng cố gắng tự tử. Tinh thần lạc quan tin tưởng vào tương lai và sự gắn kết bền chặt của học sinh với gia đình, nhà trường là các yếu tố bảo vệ đối với việc có ý định tự tử và cố gắng tự tử. Kết quả nghiên cứu đưa ra những gợi ý về nâng cao gắn kết gia đình, nhà trường góp phần làm giảm nguy cơ có ý định tự tử và cố gắng tự tử ở học sinh THPT.

 

English abstract

The aim of this study is to demonstrate the status and social determinants of suicide intention and suiside attemp of 2 high schools including Viet Duc and Van Hien schools at Hoan Kiem district. Survey was conducted with a total sample of 499 selected students. The result showed that 17,4% of students had ever had suicide intention and 4,9% of them had suicide attempt. Optimistic & strong believe in the future, strong family and school conection were recognized to be the protection factors of these high school’s problems. The result of this survey implicated the solutions that we should communicate to improve the family and school conection which can contribute to protect suicide intention and suiside attempt among high school students.   


Từ khóa


Sức khỏe tâm thần; có ý định tự tử; cố gắng tự tử; học sinh THPT; mental health; suicide intention; suisice attemp; high school students

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tiếng Việt

Trần Thị Hồng (2012). "Hành vi nguy cơ về sức khoẻ của thanh thiếu niên Việt Nam: Thực trạng và các yếu tố tác động". (Phân tích số liệu điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam năm 2003 và năm 2009)", Luận án Tiến sỹ, Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh.

Lê Cự Linh (2010). "Báo cáo chuyên đề: Chấn thương và bạo lực ở thanh thiếu niên Việt Nam. Điều tra Quốc gia về Vị thành niên và Thanh niên Việt Nam lần thứ 2".

Lê Cự Linh, Nguyễn Thanh Nga, Nguyễn Đức Thành, Đào Hoàng Bách (2008). “Thực trạng sức khỏe thanh thiếu niên huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương: Các kết quả sơ bộ từ dự án nghiên cứu dọc tại Chililab”. Tạp chí Y tế công cộng, 1(10).

Nguyễn Hằng Phương (2009). “Thực trạng và nguyên nhân gây ra rối loạn lo âu ở học sinh trường trung học phổ thông chuyên Quảng Bình”. Tạp chí Tâm lý học, 6 (123): 57 – 63.

Tiếng Anh

Berkman, L. F., & Glass, T. (2000) “Social integration, social networks, social support, and health”, In L. F. Berkman & I. Kawachi, (Eds.). Social epidemiology, Oxford, UK, Oxford University Press: 137–173.

Borowsky, I.W. and et al (2001). “Adolescent Suicide Attempts: Risks and Protectors”. American Academy of Pediatrics, 107 (3): 485 - 493

Dubow, F.E. and et al (2010). “Correlates of Suicidal Ideation and Attempts in a Community Sample of Junior High and High School Students”. Journal of Clinical Child Psychology, 18 (2): 158 – 166.

Kieling, C and et all (2011). “Child and adolescent mental health worldwide: evidence for action”. The Lancet, 378 (9801): 1515 – 1525.

Tran Bich Phuong, Nguyen Thanh Huong and et al (2013). “Factors associated with health risk behavior among school children in urban Vietnam”. Glob Health Action 2013.

WHO (2003), Investing in the mental health, Genava.