Thực trạng bao phủ bảo hiểm y tế và một số yếu tố liên quan ở người lao động phi chính thức quận Long Biên, Hà Nội (Health insurance coverage and some related factors among informal employees in long bien district, Hanoi)

Bùi Tú Quyên, Nguyễn Thị Kim Ngân

Tóm tắt


Nghiên cứu cắt ngang có phân tích được thực hiện tại quận Long Biên, Hà Nội năm 2015 với mục tiêu: Mô tả thực trạng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) của người lao động khu vực phi chính thức, quận Long Biên, Hà Nội và xác định một số yếu tố liên quan đến tham gia BHYT. Với phương pháp chọn mẫu nhiều giai đoạn, đã có 377 người lao động (NLĐ) phi chính thức tham gia nghiên cứu. Điều tra viên đã phỏng vấn trực tiếp NLĐ sử dụng mẫu phiếu phỏng vấn có cấu trúc. Số liệu được phân tích với STATA 12.0, các kỹ thuật thống kê mô tả, hồi qui logistics đơn biến và đa biến đã được sử dụng. Kết quả cho thấy tỷ lệ NLĐ phi chính thức có BHYT là 21,2%; tỷ lệ NLĐ có dự định mua BHYT là 77,7%; có 70,3% chủ hộ gia đình (HGĐ) sẵn lòng mua BHYT cho các thành viên trong HGĐ. Có mối liên quan giữa trình độ học vấn (TĐHV), kinh tế, tình trạng sức khoẻ với việc có BHYT. Nghiên cứu đưa ra khuyến nghị cần tăng cường truyền thông, cung cấp thông tin về lợi ích của BHYT, BHYT theo HGĐ  đến NLĐ, tập trung vào nhóm có thu nhập thấp, TĐHV thấp. Nên có những nghiên cứu với qui mô lớn hơn nhằm đưa ra giải pháp tăng sự bao phủ BHYT với NLĐ phi chính thức.

English abstract

This cross-sectional analytical study was conducted in the urban district of Long Bien in Hanoi in 2015 with these objectives: To describe the situation of informal employees’ participation in health insurance in Long Bien district, Hanoi and identify some factors related to informal employees’ participation in health insurance. Using the multi-stage sampling method, we recruited 377 informal employees for this study. Investigators interviewed the employees using a structured questionnaire. Data analysis, involving descriptive statistics, univariate and multivariate logistic regression models was performed with STATA 12.0. Our results show that 21.2% of informal employees participated in health insurance, 77.7% of employees had an intention of buying health insurance, and 70.3% of heads of households were willing to buy health insurance for their family members. Education, economic conditions and health status were found to be associated with the possession of health insurance. It is necessary to enhance communication and provide information about the benefits of health insurance and household-based health insurance for informal employees, especially those with low income and low education. Other studies at a larger scale need to be conducted in order to find solutions to increase the coverage of health insurance among informal employees.


Từ khóa


Bảo hiểm y tế; lao động phi chính thức; yếu tố liên quan; Hà Nội; health insurance; informal employees; related factors; Hanoi

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tài liệu tiếng Việt

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2011). Bảo hiểm y tế ở Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp về người lao động cho khu vực phi chính thức.

Bộ Y tế (2013). Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2013, Hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Bộ Y tế và Nhóm đối tác phát triển.

Trần Thị Phương Châm (2012). Bảo hiểm y tế khu vực kinh tế phi chính thức ở Hà Nội. Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế chính trị. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nguyễn Dung, Nguyễn Nhật Nam, Dương Bích Hạnh, Nguyễn Quang Ngọc, James F. Phillips, Jane Hughes (2009). Ảnh hưởng của các chính sách bảo hiểm đến nhà cung cấp và người sử dụng ở Thừa Thiên- Huế từ những số liệu định tính.

Viện Hanns Seide, Viện Khoa học Lao động và Xã hội (2012). An sinh xã hội cho khu vực phi chính thức và người lao động phi chính thức ở Việt Nam: Kết quả rà soát tài liệu và cơ sở dữ liệu. NXB Hà Nội

Vũ Thị Nhâm (2013). Một số vấn đề về triển khai bảo hiểm y tế tự nguyện tại Việt Nam. Luận văn Thạc sỹ.

Tài liệu tiếng Anh

Barnighausen,T., Yuanli Liu, Xinping Zhang and Rainer Sauerborn (2007). Willingness to pay for social health insurance among informal sector workers in Wuhan, China: a contingent valuation study. BMC Health Serv Res. 7: p. 114.

Bitran, Ricardo. 2014. Universal health coverage and the challenge of informal employment: lessons from developing countries. Health, Nutrition, and Population (HNP) discussion paper. Washington DC ; World Bank Group. http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/01/19491214/universal-health-coverage-challenge-informal-employment-lessons-developing-countries [cited 2015 Nov 18]

Mathauer, I., J.O. Schmidt, and M. Wenyaa (2008), Extending social health insurance to the informal sector in Kenya. An assessment of factors affecting demand. Int J Health Plann Manage. 23(1): p. 51-68.

Rockefeller Foundation (2013). Health vulnerabilities of informal worker [Online]. Avaiable from: https://www.rockefellerfoundation.org/report/health-vulnerabilities-of-informal-workers/ [cited 2015 Nov 15]