Nghiên cứu về sử dụng rượu bia tại 3 tỉnh của Việt Nam năm 2013 (Use of alcohol in 3 provinces of Vietnam 2013)

Nguyễn Hiền Vương, Phạm Việt Cường

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành với thiết kế theo phương pháp theo dõi dọc với cỡ mẫu là 2064 người có sử dụng rượu/bia được xác định theo định nghĩa chung của nghiên cứu Kiểm soát tác rượu bia Quốc tế (IAC) tại 3 tỉnh của Việt Nam: Thái Bình, Khánh Hòa và Đồng Tháp trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2015. Nghiên cứu thực hiện nhằm đo lường lại việc tiêu thụ rượu bia và phân tích một số đặc điểm hành vi sử dụng rượu bia của Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, lượng rượu bia tiêu thụ trung bình trong 1 năm của người có uống là 12,44 lít cồn nguyên chất. Trong đó nam giới tiêu thụ với mức là 13,44 lít và nữ giới là 2,38 lít. Nhóm tuổi 25-34 tuổi tiêu thụ lượng rượu bia lớn nhất là 15,76 lít. Lượng rượu bia tiêu thụ trong 1 lần uống điển hình của nam giới phổ biến ở mức từ 8 đơn vị rượu (ĐVR) trở lên, nữ giới là dưới 2 ĐVR. Địa điểm sử dụng rượu bia phổ biến là quán bia/quán nhậu (37%) với lượng khoảng 3 ĐVR, 23% tại nhà hàng/quán ăn với lượng khoảng 1,5 ĐVR. Người ta chỉ cần mất khoảng 5-10 phút di chuyển để có thể mua được rượu bia (63%) và có tới 9/10 số người trả lời cho rằng họ cảm thấy rượu bia là dễ dàng sẵn có cho họ.

Các kết quả của nghiên cứu góp phần cung cấp thêm các bằng chứng về thực trạng sử dụng rượu bia dùng để hỗ trợ cho việc đưa ra các chính sách giúp cho việc giảm thiểu tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn như quan điểm đã nêu trong Quyết định 244/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày12 tháng 02 năm 2014 về Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020.

English abstract

Research was conducted to design monitoring methods with a sample size of 2064 participants who have used alcohol/beer that were selected identified using the IAC definition of the study of alcohol control International cooperation (IAC) in 3 provinces Vietnam: Thai Binh, Khanh Hoa and Dong Thap in the period from 2013 to 2015. Research was conducted to measure the consumption of alcohol and analyze behavioral characteristics of alcohol use in Vietnam.

The study results showed that the average alcohol consumption in the first year of drinkering was only 12.44 liters of pure alcohol. In which men consumed 13.44 liters and women consumed 2.38 liters. The largest amount of alcohol consumed was among the 25-34 age group who consumed   15.76 liters. . The amount of alcohol consumed in 1 man's typical, popular drink was 8 units of alcohol (ĐVR) and women drank less than 2 units of alcohol. Locations of alcohol use are common beer stalls/eateries (37%) with a volume of about 3 ĐVR and 23% in restaurants/street food venders with an estimated 1.5 ĐVR. One needed only to commute about 5-10 minutes to be able to buy alcohol (63%) and up to 9/10 of the respondents said they felt alcohol is easily available to them.

The results of the study contribute to providing additional evidence of alcohol use to support policy making and help to reduce the harmful effects of alcohol abuse as was stated in the Prime Minister’s National Policy Prevention and harm of alcohol abuse of 2020, Decision 244/QD-TTg, on February 2014.
Từ khóa


rượu bia; uống rượu bia; lạm dụng đồ uống có cồn; alcohol; alcohol use; alcohol abuse

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tài liệu tiếng Việt

Bộ Công Thương (2014), Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại năm 2014 và kế hoạch 2015, Hà Nội.

Bộ Y tế, Tổng cục Thống kê và UNICEF (2005). Điều tra Quốc gia về Vị thành niên và Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất. Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

Bộ Y tế và Nhà xuất bản Y học Tổng cục thống kê (2003). Báo cáo điều tra y tế quốc gia 2001-2002. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

Đàm Viết Cương và Vũ Minh Hạnh (2006). Đánh giá tình hình lạm dụng rượu bia tại Việt Nam. Báo cáo nghiên cứu khoa học, Viện chiến lược và chính sách y tế.

ISD Scotland Publications và NHS National Services Scotland (2011),

Alcohol Statistics Scotland 2011, Edinburgh, Scotland.

Người Việt uống 3,4 tỷ lít bia năm 2015, truy cập ngày 15/03/2016, tại trang web http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/nguoi-viet-uong-3-4-ty-lit-bia-nam-2015-3338020.html.

Tài liệu tiếng Anh

World Health Organization (2014), Global status report on alcohol and health 2014, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland.

World Health Organization (2011), Global status report on alcohol and

health, Department of Mental Health and Substance Abuse of the World Health Organization, Geneva, Switzerland.

World Health Organization (2002), Alcohol in Developing Societies

Summary 2002, Geneve, Switzeland.

Taisia Huckle et al. (2011), Alcohol Policy in New Zealand: Results from the General Population Survey, 2011, Auckland.