Các yếu tố nguy cơ của chửa ngoài tử cung (The risk factors of ectopic pregnancy)

Bùi Thị Tú Quyên, Lê Cự Linh

Tóm tắt


Đây là bài viết tổng quan về yếu tổ nguy cơ của chửa ngoài tử cung được tổng hợp từ 44 tài liệu tham khảo cả tiếng Anh và tiếng Việt. Các tài liệu được sử dụng là các bài báo khoa học, báo cáo nghiên cứu, bài báo tổng quan… từ các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. Các yếu tổ nguy cơ của chửa ngoài tử cung đã được đề cập tương đối rõ ràng trong các tài liệu. Nhìn chung, các yếu tố nguy cơ của chửa ngoài tử cung có thể chia thành 3 nhóm: Các yếu tố nguy cơ cao, các yếu tổ nguy cơ trung bình và các yếu tổ nguy cơ thấp. Việc biết các yếu tổ nguy cơ của chửa ngoài tử cung sẽ giúp các nhà nghiên cứu xây dựng các chương trình can thiệp có hiêu quả nhằm giảm nguy cơ mắc chửa ngoài tử cung ở phụ nữ tuổi sinh đẻ.

English abstract

This article is an overview the risk factors of ectopic pregnancy. We have synthesized from 44 references in both English and Vietnamese. The references are the scientific articles, research reports, review articles and books from Vietnam and International scientific journals. The risk factors of ectopic pregnancy have been mentioned quite clearly in the literature. In general, the risk factors of ectopic pregnancy can be divided into 3 groups: the high-risk, moderate-risk and low-risk. Understanding about the risk factors of ectopic pregnancy will help researchers develop interventions that effectively in order to reduce the risk of ectopic pregnancy in reproductive age women.


Từ khóa


chửa ngoài tử cung; yếu tổ nguy cơ; ectopic pregnancy; risk factors

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tài liệu tiếng Việt

Bùi Thị Thu Hà (2007). Một số yếu tố liên quan đến chửa ngoài tử cung ở phụ nữ tại Chí Linh, Tạp chí Y học thực hành, số 591 + 592, tr. 5.

Nguyễn Thị Bích Hiền (2001). Nghiên cứu các yếu tổ liên quan tới chửa ngoài tử cung, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và phương pháp điều trị phẫu thuật. Luận văn chuyên khoa cấp II. Đại học Y Hà Nội

Vương Tiến Hòa (2004). Nghiên cứu những yếu tố nguy cơ chửa ngoài tử cung nhắc lại. Tạp chí nghiên cứu Y học, số 7, tr. 89-95.

Vương Tiến Hòa và Hoàng Xuân Sơn (2006). Các lý do dẫn đến chẩn đoán và xử trí muộn chửa ngoài tử cung đến điều trị tại bênh viện Phụ sản Trung ương. Tạp chí nghiên cứu Y học, số 42(3), tr. 2-6.

Nguyễn Đức Hùng và Bùi Thị Thu Hà (2007). Các yếu tố nguy cơ liên quan đến chửa ngoài tử cung ở phụ nữ tại trung tâm y tế huyện Chí Linh. Tạp chí Y tế Công cộng, số 7(7) tr. 32-37.

Bộ môn phụ sản trường Đại học Y Hà Nội (2000). Chửa ngoài tử cung, Nhà xuất bản Y học. 117-121 trang.

Bộ môn Sản Đại học Y Hà Nội (2004), Bài giảng sản phụ khoa. Vol. Tập l. Nhà xuất bản Y học

Lê Hoài Thu (2004). Tình hình chửa ngoài tử cung tại Bệnh viện phụ sản Trung ương từ 2002-2003. Luận văn tốt nghiệp bác sỹ, Đại học Y Hà Nội

Phạm Văn Tự và Lê Minh Toàn (2012). Tìm hiểu một số yếu tổ nguy cơ trong thai ngoài tử cung tại bệnh viện Trung ương Huế. Tạp chí phụ sản, số 10(3), tr. 6.

Lê Anh Tuấn và Phạm Huy Dũng (2002). Mỗi liên quan giữa tiền sử hút điều hòa kinh nguyệt và chửa ngoài tử cung: Một nghiên cứu bệnh - chứng tại cộng đồng ở Hà Nội. Tạp chí Y học thực hành, số 10, tr. 33 - 36.

Tài liệu tiếng Anh

Kurt T Barnhart, Ingrid Katz, Amy Hummel, và Clarisa R Gracia (2002), Presumed diagnosis of ectopic pregnancy, Obstet Gynecol, số 100(3), tr. 505-10.

Jean Bouyer vii Joel Coste (2002), Sites of ectopic pregnancy: a 10 year population- based study of 1800 case, Hum Reprod, số 17(12), tr. 3224-3230.

Jean Bouyer, Joel Coste, Taraneh Shojaei, Jean-Luc Pouly, Herve Fernandez, Laurent Gerbaud, và Nadine Job­Spira (2003), Risk factors for ectopic pregnancy: a comprehensive analysis based on a large case-control, population-based study in France, American Journal of Epidemiology, số 157(3), tr. 185-94.

George Condous (2006), Ectopic pregnancy--risk factors and diagnosis, Australian family physician, số 35(11), tr. 854-7.

Joel Coste, Jean Bouyer, Sylvie Ughetto, Laurent Gerbaud, Herve Fernandez, Jean-Luc Pouly, và Nadine Job-Spira (2004), Ectopic pregnancy is again on the increase. Recent trends in the incidence of ectopic pregnancies in France (1992-2002), Human reproduction, số 19(9), tr. 2014-8.

Andreea A. Creanga, C Shapiro-Mendoza, vii C. L Bish (2011), Trends in Ectopic Pregnancy Mortality in the United States: 1980-2007, Obstetrics & Gynecology, số 17(4), tr. 7.

P Etedafe Gharoro vii A Andrew lgbafe (2002), Ectopic pregnancy revisited in Benin City, Nigeria: analysis of 152 cases, Acta Obstet Gynecol Scand, 5681 (12), tr. 1139-43.

Davor Jurkovic vii Helen Wilkinson (2011), Diagnosis and management of ectopic pregnancy, BMJ, số 342, tr. d3397.

Abdullah Karaer, Filiz A Avsar, vii Sertac Batioglu (2006), Risk factors for ectopic pregnancy: a case-control study, Aust N Z J Obstet Gynaecol, số 46(6), tr. 521-7.

Oo Khin Nwe, Aung Wah Wah, Thida Moe, Wai Khin Thet, Yi Hta Hta, và Mya Win Win (2011), Case-control study of ectopic pregnancies in Myanmar: infectious etiological factors, The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health, số 42(2), tr. 347-54.

Robert Leke, Nathalie Goyaux, Tomohiro Matsuda, và Patrick Thonneau (2004), Ectopic Pregnancy in Africa: A Population-Based Study Obstetrics & Gynecology, số 103(4), tr. 692-697.

Nicola Low, M Egger et al (2006), Incidence of severe reproductive tract complications associated with diagnosed genital chlamydial infection: the Uppsala Women's Cohort Study, Sex Transm Infect, số 82, tr. 212-218.

Mohammed Malak, Tawfeeq Tawfeeq, Hananel Holzer, và Togas Tulandi (2011), Risk factors for ectopic pregnancy after in vitro fertilization treatment, Journal of obstetrics and gynaecology Canada: JOGC = Journal d'obstetrique et gynecologic du Canada: 10GC, số 33(6), tr. 617-9.

Jenny Martino và Sten Vermund (2002), Vaginal douching: evidence for risks or benefits to women's health, Epidemiol Rev, số 24(2), tr. 109-24.

Galia Oron va Togas Tulandi (2013), A Pragmatic and Evidence-Based Management of Ectopic Pregnancy, J Minim Invasive Gynecol.

Capmas Perrine, Gervaise Arnelie, và Fernandez Herve (2010), Diagnosis of ectopic pregnancy, Expert Reviews Obstetric and Gynecologic, số 5(4), tr. 7.

Center for Disease Control and Prevention (2012), Ectopic Pregnancy Mortality - Florida, 2009-2010, Morbidity and Mortality Weekly Report, số 61(6), tr. 3.

Varma Rajesh và Gupta Janesh (2009), Tubal ectopic pregnancy, Clinical Evidence (Online), số 1406.

Anorlu RI, Oluwole A, Abudu OO và Adebajo S (2005), Risk factors for ectopic pregnancy in Lagos, Nigeria. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, số 84, tr. 184-188.

Jennifer Roelands, Jamison Margaret G, Lyerly Anne D, và James Andra H (2009), Consequences of Smoking during Pregnancy on Maternal Health, Journal of Women's health, Số 18(N6), tr. 867-872.

J. L Shaw, S. K Dey, H. 0 Critchley, và A. W Horne (2010), Current knowledge of the aetiology of human tubal ectopic pregnancy, Human Reproduction Update, số 16(4), tr. 432-44.

Vanitha N Sivalingam, W Colin Duncan, Emma Kirk, Lucy A Shephard, và Andrew W Horne (201 I), Diagnosis and management of ectopic pregnancy, J Fam Plann Reprod Health Care, số 37(4), tr. 231-40.

P. C Steptoe va R. G Edwards (1976), Reimplantation of a human embryo with subsequent tubal pregnancy, Lancet, số 1(7965), tr. 880-2.

David Stucki và Jan Buss (2008), The ectopic pregnancy, a diagnostic and therapeutic challenge, Journal of medicine and life, số 1(1), tr. 40-8.

Prue Talbot và Karen Riveles (2005), Smoking and reproduction: the oviduct as a target of cigarette smoke, Reprod Bioi Endocrinol, số 3, tr. 52.

J. I Tay, J Moore, và J. J Walker (2001), Ectopic pregnancy, BMJ, số 320(7239), tr. 916-9.

Deneux Tharaux, Jean Bouyer, N Job-Spira, Joel Coste, và A Spira (2002), Risk of ectopic pregnancy and previous induced abortion, American journal of public health, số 88(3), tr. 401-5.

Patrick Thonneau, Yolande Hijazi, Nathalie Goyaux, Thierry Calvez, và Namory Keita (2002), Ectopic pregnancy in Conakry, Guinea, Bulletin of the World Health Organization, số 80(5), tr. 365-70.

Britton Trabert, Victoria L Holt, Onchee Yu, Stephen K Van Den Eeden, va Delia Scholes (2011), Population-based ectopic pregnancy trends, 1993-2007, Am J Prev Med, số 40(5), tr. 556-60.

P Sepillan Vicken (2011), Ectopic Pregnancy, Medscape Reference.

Jasveer Virk, Jun Zhang, và Jorn Olsen (2007), Medical abortion and the risk of subsequent adverse pregnancy outcomes, N Engl J Med, số 357(7), tr. 648-53.

A. L Waylen, M Metwally, G. L Jones, A. J Wilkinson và W. L Ledger (2009), Effects of cigarette smoking upon clinical outcomes of assisted reproduction: a meta-analysis, Hum Reprod Update, số 15(1), tr. 31-44.

Monika Weigert, Diego Gruber, Elisabeth Pernicka, Peter Bauer và Wilfried Feichtinger (2009), Previous tubal ectopic pregnancy raises the incidence of repeated ectopic pregnancies in in vitro fertilization-embryo transfer patients, Journal of assisted reproduction and genetics, số 26(1), tr. 13-7.

Cynthia M Farquhar (2005), Ectopic pregnancy. The Lancet, số 366(9485), tr. 583-591.