Thực trạng kiến thức, thái độ và hành vi tìm kiếm dịch vụ y tế của cộng đồng đối với các bệnh mù lòa có thể phòng tránh được (The knowledge, attitude and perception of community to seek the eye care services on avoidable blindness)

Nguyễn Hữu Lê, Phan Trọng Dũng, Bùi Đình Long

Tóm tắt


Nghiên cứu “Kiến thức, thái độ, hành vi tìm kiếm dịch vụ y tế của cộng đồng đối với các bệnh mù lòa có thể phòng tránh được” trên địa bàn tỉnh Nghệ An được thực hiện bởi tổ chức CBM (Christoffel Blinden Mission), Bệnh viện Mắt tỉnh Nghệ An nhằm đánh giá kiến thức, thái độ về các bệnh mắt cũng như hành vi tham gia dịch vụ y tế chăm sóc mắt của cộng đồng. Sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang định lượng và định tính tập trung vào các nhóm đối tượng nghiên cứu gồm các nhà hoạch định chính sách, những người triển khai chính sách và cung cấp dịch vụ, những người sử dụng dịch vụ bao gồm người dân thường, các giáo viên, học sinh và những người khuyết tật. Kết quả cho thấy kiến thức của cộng đồng cũng như chất lượng các dịch vụ chăm sóc, khám và điều trị vẫn còn nhiều hạn chế, trong khi các vấn đề về mắt vẫn đang xuất hiện tương đối nhiều tại tỉnh Nghệ An.

English abstract

The survey of "Knowledge, attitude and eye care service seeking behavior of the community on preventable blindness" in Nghe An province has been conducted by CBM (Christoffle Blinden Mission) coordination office in Viet Nam and Nghe An Eye Hospital by employing a cross sectional qualitative and quantitative study. Participants who were recruited into the research are policy makers, policy implementers, service providers, and service users such as farmers, teachers, pupils and the disables. Findings from the survey show that there is a big gap in community knowledge and limitation of quality in eye care services while blindness and eye diseases are existing public health problems in Nghe An province.


Từ khóa


kiến thức; thái độ; mù lòa phòng tránh được; dịch vụ chăm sóc mắt; knowledge; attitude; avoidable blindness; eye care service

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Vietnam National Institute of Ophthalmology. Results of Rapid Assessment for Avoidable Blindness (RAAB) in 16 provinces of Vietnam. 1-12-2007.

Kế hoạch quốc gia phòng chống mù lòa và chăm sóc mắt nằm mục tiêu thị giác 2020 của Việt Nam - Giai đoạn 5 năm 2009 - 2013. Bệnh viện mắt trung ương - Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống mù lòa - Bộ Y tế, editor. 1-11. 8010.

Muhit MA, Shahjahan M, Hassan A, Wazed A, Ahmed N.Parental. Knowledge, attitude and practice related to blindness of children in some selected Upazilla of Bangladesh. Mymensingh Med J. 2011 Oct;20(4):671-9.

Leite C, Zin A.Health seeking behavior of the families of children with cataract attending an eye clinic in Rio de Janeiro, Brazil. Arq Bras Oftalmol. 2011 Jul-Aug;74(4):271-8.

Ammary-Risch N, Kwon HT, Scarbrough W, Higginbotham E, Heath-Watson. S.Minority primary care physicians' knowledge, attitudes, and practices on eye health and preferred sources of information. J Natl Med Assoc. 2009 Dec;101(12):1247-53.

du Toit R, Ramke J, Naduvilath T, Brian G. Awareness and use of eye care services in Fiji. Ophthalmic Epidemiol. 2006 Oct;13(5):309-20.

Nirmalan PK, Sheeladevi S, Tamilselvi V, Victor AC, Vijayalakshmi P, Rahmathullah L. Perceptions of eye diseases and eye care needs of children among parents in rural south India: the Kariapatti Pediatric Eye Evaluation Project (KEEP). Indian J Ophthalmol. 2004 Jun;52(2):163-7.