Sự khác nhau về các chỉ số liên quan tới dinh dưỡng của bệnh nhân dưới 65 tuổi của khoa nội và khoa ngoại tại bệnh viện 198 (The diferentiation of at risk indicators of malnutrition of patients under 65 years old at internal and surgical wards in 198 hospital)

Nguyễn Đỗ Huy, Doãn Thị Tường Vi

Tóm tắt


Nghiên cứu có mục tiêu mô tả và so sánh các đặc điểm liên quan tới dinh dưỡng của bệnh nhân mới nhập viện trong vòng 48 giờ đầu ở khoa Nội và khoa Ngoại của bệnh viện 198 –Bộ công an. Thiết kế nghiên cứu tiến cứu từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2012 trên 411 cán bộ và chiến sỹ ngành công an là bệnh nhân nhập viện điều trị trong vòng 48 giờ đầu tại Bệnh viện 198 cho thấy: Trừ tỷ lệ chán ăn của bệnh nhân khoa Nội cao hơn so với bệnh nhân khoa Ngoại (18,4% và 1%), các chỉ số liên quan tới dinh dưỡng khác của bệnh nhân khoa Ngoại đều cao hơn so với khoa Nội: Tỷ lệ giảm cân từ 5 đến 10% trong 6 tháng cao hơn gấp 3 lần, tỷ lệ bệnh nhân giảm khẩu phần ăn khi nhập viện cao gần gấp 1,5 lần (p < 0,01), tỷ lệ phải nhịn đói cao hơn 10 lần (p < 0,001), tỷ lệ bệnh nhân giảm chức năng vận động cao gần gấp đôi và tỷ lệ phải nằm tại giường cao gấp hơn 7 lần.

English abstract

The purpose of the study was to describe the nutrition related factors of hospitalized patients of Internal medicine ward and Surgical ward in Hospital 198 of Ministry of Public Security. A prospective study was conducted from February to April 2012 in 411 patients hospitalized within first 48 hours in Hospital 198.  The findings are as follows: Except the percentage of patients with anorexia in Internal medicine ward was higher than that of patients in Surgical ward (18.4% vs 1%), other malnutrition related indicators among patients in Surgical ward were much higher than that in Internal medicine ward. The percentage of unintentional weight loss within the range of 5 to 10 % was 3 times higher; the percentage of dietary intake change was 1,5 times higher (p < 0,01); the percentage of fasting was 10 times higher (p < 0,001); the percentage of reduction of functional capacity was 2 times higher; and the percentage of bedridden was 7 times higher.


Từ khóa


chỉ số liên quan dinh dưỡng; khoa Nội; khoa Ngoại; suy dinh dưỡng; : the at risk indicators of malnutrition; Internal ward; Surgical ward; malnutrition

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tài liệu tiếng Việt

Phạm Thu Hương và cộng sự (2006) Tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân nhập viện khoa tiêu hóa và nội tiết tại Bệnh viện Bạch Mai. Tạp chí Dinh Dưỡng và Thực phẩm, số 3+4, trang 85.

Tài liệu tiếng Anh

Jane A. Read et al. (2005) Nutritional Assessment in cancer: Comparing the Mini Nutritional Assessment (MNA) with the Scored Patient – Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA). Nutrition and Cancer, 53(1): 51-56.

J Kondrup et al, ESPEN. Guidelines for Nutrition Screening 2002. Clinical Nutrition (2003)22(4), 415-421.

K.W. Loh, M.R. Vriens, et al. Unintentional weight loss is the most important indicator of malnutrition among surgical cancer patients. The Netherland journal of medicine, October 2012, vol.70, No.8, pp.366-369.

M. Shirodkar, K. Mohandas (2005) Subjective Global Assessment: a simple and reliable screening tool for malnutrition among Indian. Indian Journal of Gastroenterology, 24: 246-250.

Woong Sub Koom, MD1, Seung Do Ahn, et al. Nutritional status of patients treated with radiotherapy as determined by subjective global assessment. Radiat Oncol J 2012;30(3):132-139