Sự hài lòng về sức khỏe và một số yếu tố ảnh hưởng (The health satisfaction and different social factors predicting the differences of health satisfaction)

Dương Thị Thu Hương

Tóm tắt


Phân tích kết quả nghiên cứu sự hài lòng về sức khoẻ và một số yếu tổ ảnh hưởng được rút ra từ số liệu cuộc điều tra “Sự hài lòng về cuộc sống” do Đại học Quốc Gia Hà Nội tiến hành năm 2011. Đây là nghiên cứu định lượng với cỡ mẫu là 2400 mẫu và được tiến hành tại 4 thành phố, tỉnh trên toàn quốc: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hải Dương. Các đối tượng được chọn vào mẫu là những người từ 18 tuổi trở lên, bao gồm cả nữ và nam thuộc các ngành nghề, độ tuổi và trình độ học vấn khác nhau phản ánh đúng đặc điểm dân cư của mỗi tỉnh thành phố được chọn. Khách thể nghiên cứu được chọn vào mẫu theo phương pháp chọn mẫu kết hợp giữa phân tầng với chọn mẫu ngẫu nhiên. Nghiên cứu sử dụng thang đo thứ bậc, từ 1 đến 5 điểm để đánh giá các mức độ hài lòng khác nhau và do người được hỏi tự đánh giá về bản thân. Kết quả nghiên cứu cho thấy người dân khá lạc quan về sức khoẻ bản thân và điểm trung bình tự đánh giá mức độ hài lòng về sức khoẻ là tương đối cao (3,75). Mức độ hài lòng về sức khoẻ không có quá nhiều khác biệt giữa những người có những đặc điểm nhân khẩu học và đặc điểm xã hội khác nhau. Kết quả phân tích hồi quy đa biến cho thấy những yếu tố có ảnh hưởng đến mức độ hài lòng về sức khoẻ bao gồm: thu nhập, giới tính, tuổi, địa bàn cư trú.

English abstract

Data in this health satisfaction study was collected by Hanoi National University in 2011 for an annual survey named "Life satisfaction". This was a quantitative survey with the sample size of 2400 and the survey was conducted in 4 cities & provinces including Ha Noi, Ho Chi Minh city, Binh Duong, and Hai Duong province. The sample was chosen to demonstrate the population characteristics of its city/province, including people from 18 years old, both male and female, at different education levels and from different occupations. The sample was chosen by a mixed method: stratified sampling and random sampling. The satisfaction's level was evaluated by hierarchical scales from 1 to 5, which were equivalent from low to high level of satisfaction. The level was identified by respondents themselves. The findings showed that people from the survey sites seemed to satisfy with their health, which was reflected on the high score of the mean of the satisfaction (3.75). There were not so many differences in the health satisfaction level between different people who had different demographic and social characteristics. The data from survey also showed the social factors, which predicted for the differences in health satisfaction, as follows: income, sex, age and living places.


Từ khóa


sự hài lòng; hài lòng về sức khoẻ; hài lòng về cuộc sống; satisfaction; health satisfaction; life satisfaction

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Angus Deaton (2010). Income, aging, health and well being around the World: evidence from Gallup World Poll. University of Chicago Press.

David Wainwright. A Sociology of health. Los Angeles; London: SAGE, 2008

Erdman Palmore & Clark Luikart (1972). Health and social factors related to life satisfaction. American Sociological Association, số 13: trang 68 – 80

Faragher và cộng sự (2005). The relationship between job satisfaction and health: a meta – analysis. Occupation Environment Medicine, số 62: 105-112

Jeffrey Levin & Linda Chatters (1994). Religious effects on health status and life satisfaction among Black Americans. Social Science, số 50, trang 154-163

John Germov (2005). Second opinion: an introduction to health sociology, South Melbourne: Oxford University Press.

Yu – Wen Ying (1992). Life satisfaction among San Francisco Chinese – Americans. Social Indicators Research. Vol. 26, No 1

Mary – Anne Kandrack (1991). Gender differences in health related behavior: some unanswered questions. Social science & Medicine. Vol 32, No 5 (579 - 590).

Lý Ngọc Kính (2011). Chính sách chăm sóc sức khỏe của Việt Nam: cơ hội và thách thức giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân. (http://www.hspi.org.vn/vcl/vn/upload/info/attach/12496180116560_Chinh_sach_CSSK_tai_Viet_Nam.pdf)

Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2010. Nhà xuất bản thống kê, Tổng cục thống kê.