Những tồn tại của hệ thống cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng tại các cơ sở y tế công lập (Drawbacks of rehabilitation service system at public health facilities)

Nguyễn Thị Minh Thủy

Tóm tắt


Đặt vấn đề: Nhu cầu phục hồi chức năng (PHCN) của người khuyết tật (NKT) ngày càng tăng và được cung cấp qua hai hệ thống y tế tư nhân và y tế công lập.  Hệ thống y tế công lập được lựa chọn nhiều hơn nhưng còn nhiều hạn chế. Mục tiêu: Phân tích những tồn tại của hệ thống cung cấp dịch vụ PHCN thuộc hệ thống y tế công lập. Phương pháp: Nghiên cứu định tính tìm hiểu những tồn tại trong cung cấp dịch vụ PHCN cho NKT tại cơ sở y tế công lập tại vùng đồng bằng sông Hồng. Kết quả: Cung cấp dịch vụ PHCN tại cơ sở y tế công lập cho NKT chưa đáp ứng được nhu cầu của NKT; thiếu sự chỉ đạo xuyên suốt của các cơ quan chức năng; kiến thức về tình hình khuyết tật của cán bộ y tế các cấp chưa đầy đủ và sự cung cấp dịch vụ không đồng đều giữa các địa phương. Khuyến nghị: Cần tăng cường năng lực PHCN cho cán bộ y tế tuyến xã và huyện về phát hiện khuyết tật và kỹ thuật PHCN đơn giản. Ngoài ra, cần tăng cường đầu tư nguồn lực và nhân lực cho hệ thống PHCN từ tỉnh đến huyện và xã.

English abstract

Background: The need of getting access to rehabilitation service among People with Disability (PWDs) is increasing and that service is provided by public and private health systems. Public health system offers more options but it has several limitations. Objective: To analyze drawbacks of rehabilitation service delivery within public health system. Method: Qualitative research was used to understand the drawbacks of rehabilitation services for PWDs in public health facilities representing different geographical areas in the Red River Delta. Results: Rehabilitation services in public health system for PWDs have not met the needs of PWDs; lack of direction given by the regulatory agencies throughout the system; and insufficient knowledge on disability and rehabilitation needs among healthcare staff at all levels and different localities. Recommendation: It is necessary to enhance capacity of rehabilitation, especially on disability identification and simple rehabilitation techniques for healthcare staff at commune and district levels.  In the meantime, increase of investment in human resources and rehabilitation service system from provincial to district and commune levels should be made


Từ khóa


hệ thống dịch vụ PHCN; cơ sở y tế công lập; PHCN; rehabilitation service system; public health facility; rehabilitation

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Nghị quyết 37/52 - Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua 03/10/82 (2001), "Chương trình hành động quốc tế vì NKT" trong Thập kỷ NKT khu vực Châu á - Thái Bình Dương 1993-2002, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.35-81.

Nguyễn Quốc Anh (2010) “Thực trạng NKT và kết quả thực hiện chăm sóc NKT”, Tổng cục dân số - kế hoạch hóa gia đình, Tạp chí số 1 (106). http://www.gopfp.gov.vn/so-1-106;jsessionid=217E0C51C1DFB68CF93EDBFF25345D78?p_p_id=62_INSTANCE_Z5vv&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&_62_INSTANCE_Z5vv_struts_action=%2Fjournal_articles%2Fview&_62_INSTANCE_Z5vv_version=1.0&_62_INSTANCE_Z5vv_groupId=18&_62_INSTANCE_Z5vv_articleId=2416

Allen-CC (1984), "Prevention" In Rubin IL and Crocker AC Developmental Disabilites: Delivery of Medical Care for Children and Aldults. Lea & Febiger, US. pp:475-482

Crocker-AC, Sules-SB, Staub-RU, Culliane-M, Shishmanian-E (1989), "The Systems of Health Care Delivery" In Rubin IL and Crocker AC Developmental Disabilites: Delivery of Medical Care for Children and Aldults. Lea & Febiger, US. pp:30-47.

National Sample Survey Organization. A report on disabled persons. New Delhi: Department of Statistics, Government of India; 2003

S Ganesh Kumar, Gautam Roy, Sitanshu Sekhar Kar (2012) “Disability and rehabilitation services in India: Issues and challenges”.