Tổng quan về biến đổi khí hậu và bình đẳng giới (A review of climate change and gender equality)

Lê Thị Thương Huyền, Lê Thị Thanh Hương

Tóm tắt


Hiện nay, trên thế giới có nhiều bằng chứng về mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu (BĐKH) và bình đẳng giới (BĐG). Một mặt, BĐKH làm nghiêm trọng những vấn đề bất bình đẳng giới (BBĐG), làm chậm tiến trình đạt được BĐG. Mặt khác, BBĐG có thể làm tồi tệ thêm những ảnh hưởng của BĐKH. Bài báo sử dụng những dữ liệu sẵn có trên các trang web để tổng hợp, phân tích thông tin về BĐG dưới các tác động trực tiếp của BĐKH và vấn đề lồng ghép giới trong các chính sách, hành động liên quan đến BĐKH, từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm cải thiện vấn đề BĐG trong bối cảnh BĐKH, đồng thời làm cho các hành động và chính sách BĐKH được hiệu quả hơn.

English abstract

Existing literatures show that there are linkages between climate change and gender equality. On the one hand, climate change is likely to exacerbate existing gender inequalities and prohibit the progress towards gender equality. On the other hand, gender inequality can further worsen the effects of climate change. Using data available in the internet, this review aims at analyzing on information about gender equality under the direct impacts of climate change and gender mainstreaming in policy, action on climate change. Based on the results found, recommendations to improve gender equality in the context of climate change are made in order to contribute for more effective policies and actions on climate change.


Từ khóa


biến đổi khí hậu; bình đẳng giới; biến đổi khí hậu và bình đẳng giới; climate change; gender equality; climate change and gender equality

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tài liệu tiếng Việt

Oxfam, Tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam (2009), Ứng phó với Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Các cơ hội cải thiện Bình đẳng giới.

Mai Thanh Sơn, Lê Đình Phùng, Lê Đức Thịnh (2011), Biến đổi khí hậu: Tác động, khả năng ứng phó và một số vấn đề về chính sách (Nghiên cứu trường hợp đồng bào các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc), sẵn có tại: http://www.ngocentre.org.vn/webfm_send/2954, truy cập ngày 20/4/2013.

Tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam (2012), Bản tóm lược gợi ý định hướng chính sách: Bình đẳng giới trong công tác giảm nhẹ rủi ro thảm họa và tăng trưởng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, sẵn có tại: http://www.undp.org.vn/detail/publications/publication-details/?contentId=4364&languageId=4&print=ok, truy cập ngày 20/4/2013.

UNDP (2007/ 2008), Báo cáo phát triển con người, Chấn động khí hậu: nguy cơ và tổn thương trong một thế giới bất bình đẳng, sẵn có tại: http://www.undp.org.vn/detail/publications/publication-details/?contentId=2487&languageId=4&print=ok, truy cập ngày 20/4/2013.

Viện khoa học Khí tượng thủy văn và Môi trường, Dự án Tăng cường năng lực ứng phó với Biến đổi khí hậu tại Việt Nam, giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính (2012), Cần hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gái đối phó thiên tai. Sẵn có tại: http://www.cbcc.org.vn/hoat-dong-du-an/can-ho-tro-phu-nu-tre-em-gai-111oi-pho-thien-tai/?searchterm=b%C3%ACnh%20%C4%91%E1%BA%B3ng%20gi%E1%BB%9Bi, truy cập ngày 20/4/2013.

Tài liệu tiếng Anh

Amelia H.X. Goh, (2012), A Literature Review of the Gender – Diferentiated Impacts of Climate Change on Women’s and Men’s Assests and Well – Being in Development Countries, University of Maryland, CAPRi Working, Washington, Paper No. 106.

Angula, M., (2010), Gender and Climate Change: Namibia Case Study, Heinrich Böll Foundation Southern Africa, 123 Hope Street, Gardens 8001, Cape Town.

Babugura, A., (2010), Gender and Climate Change: South Africa Case Study, Heinrich Böll Foundation Southern Africa, 123 Hope Street, Gardens 8001, Cape Town.

Bathge, S., (2010), Climate change and Gender: Economic Empowerment of Women through Climate Mitigation and Adaptation? Available at:

http://www.gsdrc.org/go/display&type=Document&id=4275, accessed at: 21/4/2013.

Brody, A., Demetriades, J., Esplen, E., (2008), Gender and Climate Change: Mapping the Linkages – A Scoping Study on Knowledge and Gaps, Institute of Development Studies, Uk.

Carvajal, Y., Quintero, M., and García, M., (2008), “Women’s role in adapting to climate change and variability”, Advances in Geosciences, 14, 277 - 280.

Chindarkar, N., (2012), “Gender and climate change-induced migration: proposing a framework for analysis”, Environmental Research Letters, 7 (2012) 025601.

Dankelman, I., Bashar Ahmed, W., Alam, K., Diagne, Y., Fatema, N., Mensah – Kutin, R., Gender, Climate Change and Human Security, WEDO.

Denton, F., (2002), “Climate Change Vulnerability, Impacts, and Adaptation: Why does gender matter?”, Gender and Development , Vol.10, No. 2, July 2002, 10 – 20.

Djoudi, H., Brockaus, M., (2011), “Is adaptation to climate change gender neutral? Lessons from communities dependent on livestock and forests in northern Mali”, International Forestry Review, Vol. 13 (2), 123 – 135.

Dolores Bernabe, Ma., Estrella Penunia, Ma., Gender Links in Agriculture and Climate Change. Available at:

http://www.isiswomen.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=16:2009-2-women-in-a-weary-world&download=246:gender-links-in-agriculture-and-climate-change&Itemid=243, accessed at: 21/04/2013.

EIGE (2012), Review of the Implementation in the EU of area K of the Beijing Platform for Action: Women and the Environment Gender Equality and Climate Change, European Institute for Gender Equality, Švitrigailos g. 11M , LT-03228 Vilnius, Lithuania.

Habtezion, Z., (2012), Gender and Adaptation, UNDP, One United Nations Plaza, New York USA.

ILO (2008), Green jobs: Improving the climate for gender equality too! Available at: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@gender/documents/publication/wcms_101505.pdf.

IUCN, Linking Gender and Climate Change. Available at: http://pcw.gov.ph/sites/default/files/documents/efiles/webmaster/linking-gender-climate-change.pdf.

Karat, K., Climate Change: Women in developing countries, the hardest hit. Available at: http://www.karat.org/wp-content/uploads/2012/02/Brief-on-Gender-and-climate-change.pdf.

Mainlay, J., and Fei Tan, S., (2012), Mainstreaming gender and climate change in Nepal, International Institute for Environment and Development, 80-86 Gray’s Inn Road, London WC1X 8NH, UK.

Nancy, A., (2010), “Gender and climate change-induced conflict in pastoral communities: Case study of Turkana in north - western Kenya”, 81 – 102, African Journal on Conflict Resolution, Volume 10 No.2, 2010.

Nellemann, C., Verma, R.,and Hislop, L. (2011), Women at the frontline of Climate Change: Gender risks and Hopes, United Nations Environment Programme, P.O. Box 30552 - 00100 Nairobi, Kenya.

Olawoye, J., Okoye, O., Eleri, A., (2010), Gender and Climate Change Toolkit For Policymakers and Programme Developers, International Centre for Energy, Environment and Development.

Omari, K., (2010), Gender and Climate change: Botswana Case Study, Heinrich Böll Foundation Southern Africa, 123 Hope Street, Gardens 8001, Cape Town.

Oxfam GB (2009), Climate Change and Gender Justice, Schumacher Center for technology and Development, Bourton on Dunsmore, Rugby, Warwickshire, CV23 9QZ, UK.

Parikh, J., (2007), Gender and Climate Change Framework for Analysis, Policy and Action. Available at: http://www.undp.org/content/dam/india/docs/gnder_cc.pdf.

Robinson, M., (2012), The gender dimensions of food and nutrition security in the context of climate change in Uganda, Trinity College, 6 South Leinster Street, Dublin 2, Ireland.

Röhr, U., Hemmati, M., Lambrou, Y. (2008), Towards Gender Equality in Climate Change Policy: Challenges and Perspectives for the Future, Section 3, Chap. 21.

Skinner, E., (2011), Gender and Climate Change Overview Report, the Institute of Development Studies, UK.

Thomas K. Wanner (2009), “Climate Change Policies in Australia: Gender Equality, Power and Knowledge”, World Academy of Science, Engineering and Technolog, Volume 30, 2009.

UN Viet Nam (2008), Gender and Climate Change in Viet Nam – A Desk Review.

UN WomenWatch (2009), Women, Gender Equality and Climate Change. This fact sheet is available for download at http://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/.

Vincent, K., Cull, K., K. Aggarwal, P., Kristjanson, C., P., Phartiyal, P., Parvin, G., (2011), Gender, Climate Change, Agriculture, and Food Security - A CCAFS Training of Trainers Manual to prepare South Asian rural women to adapt to climate change

WHO (2005), Gender, Climate Change and Health. Available at: http://www.who.int/globalchange/publications/reports/gender_climate_change/en/, accessed at: 21/4/2013.