Thực trạng và động cơ đồng sử dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine tại ba thành phố lớn ở Việt Nam (Current status and motives in simultaneous use of heroin and amphetamine type stimulants (ATS) among people who inject drugs in three cities of Vietnam)

Trần Thị Điệp, Hồ Thị Hiền, Lê Minh Giang

Tóm tắt


Đặt vấn đề: Trong số các nhóm nguy cơ cao sử dụng ma túy tổng hợp dạng  Amphetamine (Amphetamine Type Stimulants - ATS) tại Việt Nam, nhóm tiêm chích ma túy (TCMT) sử dụng heroin ở các thành phố lớn cần được đặc biệt quan tâm. Không giống như heroin, thông tin về sử dụng ATS và các can thiệp về ATS ở Việt Nam vẫn còn hạn chế. Bài viết này trình bày kết quả định tính từ một nghiên cứu lớn được thực hiện tại ba thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu: mô tả thực trạng đồng sử dụng heroin và ATS; và phân tích động cơ đồng sử dụng heroin và ATS của nhóm TCMT tại ba thành phố trên. Kết quả: hiện tượng đồng sử dụng ma túy là phổ biến trong nhóm TCMT, trong đó đồng sử dụng heroin và đá là phổ biến hơn cả. Các động cơ khiến họ sử dụng ATS song song với heroin bao gồm: tác dụng chế ngự lẫn nhau của hai nhóm ma túy, ảnh hưởng của bạn bè/nhóm và sử dụng ATS nhằm quản lý kỳ thị. Từ đó, bài viết cũng đưa ra đề xuất về việc thiết kế chương trình can thiệp trong nhóm TCMT cần tích hợp với can thiệp liên quan đến ATS và chú trọng tới tính dễ tổn thương của nhóm TCMT có sử dụng ATS. 

English abstract:

Despite the increasing trend in the use of heroin and Amphetamine Type Stimulants (ATS) among people who inject drugs (PWIDs) in Vietnam, current information about ATS use and intervention programs is very limited. This paper presents findings drawn from qualitative data in a mixed method study conducted in Ha Noi, Da Nang and Ho Chi Minh City. Objectives: to describe the current status of PWIDs’ heroin and ATS use in Vietnam, and to analyze the motivation of PWIDs in simultaneous use of heroin and ATS in three big cities. Findings: simultaneous use of heroin and ATS is common among PWIDs. Noticeably, the use of ice (crystal methamphetamine) and heroin was reported. Motivations of the use of heroin and ATS among PWIDs include: the tame effect of heroin and ATS, the influence of peer and ATS use as an approach to manage stigma. Hence, this paper suggests the needs of integrated communication programs on ATS and the vulnerability of PWID group with ATS.


Từ khóa


Ma túy tổng hợp; ATS; heroin; đá; thuốc lắc; Amphetamine; nhóm tiêm chích ma túy; Việt Nam; synthetic drugs; ATS; heroin; ice; ecstasy; Amphetamine; PWIDs; IDUs; Vietnam

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


UNODC (2012). Amphetamine - type stimulants in Vietnam: review of the available, use and implications for Health and Security.

Nguyễn Thị Vân (2008). Drug abuse in Vietnam: a critical review of the literature and implication for future research. Addiction, 2008. 103: p. 535-543.

Ministry of Health (2009). Vietnam HIV/AIDS estimates and projections 2007 - 2012.

Hồ Thị Hiền, Trần Hữu Bích, Đỗ Thị Hạnh Trang và cs (2010). "Chơi chung, chơi luôn" - sử dụng bơm kim tiêm của người tiêm chích ma túy tại Chí Linh, Hải Dương: kết quả từ một nghiên cứu định tính. Tạp chí Y học Thực hành, 12(745): p. 43-47.

Vũ Thị Thu Nga, Lê Minh Giang, Bùi Minh Hảo và Hồ Thị Hiền (2011). Thực trạng sử dụng ATS ở một số nhóm nguy cơ cao tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Y tế Công cộng, 21(21): p. 44-9.

Trần Thị Điệp, Hồ Thị Hiền, Lê Minh Giang (2013). Cấu trúc xã hội liên quan đến sử dụng các chất kích thích dạng Amphetamine trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tại Việt Nam. Tạp chí Y tế Công cộng, 28(28): p. 23-30.

UNODC (2013). World Drug Report 2013.

Blickman T. (2011). Amphetamine type stimulant and harm reduction: experiences from Myanmar, Thailand and Southern China. Transnational institution.

WHO (2013). Management of substance abuse: Amphetamine-type stimulants.Available from: http://www.who.int/substance_abuse/facts/ATS/en/.

Hien Thi Ho, Giang Le Minh, Thanh Thuy Dinh (2013). Female sex workers who use amphetamine-type stimulants (ATS) in three cities of Vietnam: Use and sexual risks ralated to HIV/AIDS. Global Public Health, 8(5): p. 552-60.

UNODC (2010). HIV, HBV and HCV behavioral surveillance survey among injecting drug users in Bucharest, Romania.

Bộ Y tế (2010). Hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone (ban hành kèm theo Quyết định số 3140/QĐ-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

Jan E. Stets, P.J.B. (2000). Identify theory and social identify theory. Social psychology quarterly, 63(3): p. 224-237.

UNODC (2015). World Drug Report 2015.