Thực trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ em dưới 5 tuổi người dân tộc Raglai tại hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa năm 2013 (Nutritional status and related factors among Raglai ethnic minority children under 5 years old in two mountanous districts of Khanh Hoa province in 2013)

Bùi Xuân Minh, Lê Tấn Phùng, Trần Ngọc Thành

Tóm tắt


Đặt vấn đề: Suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em là vấn đề sức khỏe quan trọng tại các nước đang phát triển và đặc biệt quan trọng ở nhóm trẻ em người dân tộc thiểu số. Dân tộc Raglai ở Khánh Hòa chủ yếu sống tập trung tại 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Nghiên cứu thực trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi người Raglai ở 2 huyện này sẽ giúp xác định tỉ lệ SDD của trẻ và khảo sát mối liên quan giữa SDD với các yếu tố xã hội khác.

Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng thiết kế cắt ngang cho trẻ em dưới 5 tuổi người Raglai tại 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Tiến hành đo và tính toán các chỉ số nhân trắc cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi và cân nặng theo chiều cao. Sử dụng phẩn mềm WHO Anthro và Stata 12.0 để phân tích các chỉ số nhân trắc và các yếu tố liên quan.

Kết quả: Tỉ lệ SDD của trẻ em dưới 5 tuổi người Raglai tại 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh rất cao: 56,5% thể nhẹ cân và 68,7% thể thấp còi. Xu hướng tỉ lệ SDD tăng theo nhóm tuổi, đạt đỉnh ở nhóm tuổi 2 - <3 tuổi. Tỉ lệ SDD cao ở những trẻ có bà mẹ có trình độ học vấn thấp.

Kết luận: Thực trạng SDD của trẻ em dưới 5 tuổi người Raglai sống tại 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh là đáng báo động, cần có những biện pháp can thiệp kịp thời và hữu hiệu.

English abstract:

Background: Malnutrition has been a critical health problem in developing countries. It is also becoming a serious health problem among ethnic minority groups. Raglai ethnic minority people are mainly living in 2 mountainous districts of Khanh Son and Khanh Vinh, Khanh Hoa province. A survey on nutritional status of Raglai Children, under five years old, aimed to determine malnutrition rate among them and its related factors.

Methodology: The study was designed as the cross-sectional study to measure and calculate anthropometric indices: weight-for-age, height-for-age, and weight-for-height. WHO Anthro software and Stata 12.0 were used to analyze anthropometric indices and possible associations.

Results: Underweight and Stunting malnutrition of Raglai children under 5 years old living in Khanh Son and Khanh Vinh districts were very high, at 56.5% and 68.7%, respectively. There was an increasing tendency of malnutrition proportional to children age groups, which reached the peak at the age group of 2 - < 3 years old. The malnutrition rate was significantly higher in children whose mothers have low educational level.

Conclusion: Malnutrition status in Raglai children under five years of age living in Khanh Son and Khanh Vinh district was an alarming condition. Urgent and effective intervention strategies should be undertaken to resolve this problem.  


Từ khóa


trẻ em raglai; dân tộc thiểu số; nhẹ cân; raglai children; ethnic minority group; underweight; stunting, wasting

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tiếng Việt

Lê Hữu Uyển, Nguyễn Văn Tập, Nghiên cứu tình hình Suy dinh dưỡng và các yếu tố liên quan ở trẻ em dưới 5 tuổi đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Như Thanh tỉnh Thanh Hóa. Tạp chí Nghiên cứu Y học, 2009. 63(4): tr. 116-121.

Lê Tấn Phùng và cs, Đánh giá kiến thức và thực hành dinh dưỡng của các bà mẹ và tình hình dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tại thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa năm 2005, Báo cáo đề tài NCKH dự án ADB. 2006.

Lương Tuấn Dũng và cs, Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ em dưới 5 tuổi tại 2 xã Phúc Thịnh, Xuân Quang huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang năm 2012. Tạp chí Y học thực hành, 2013. 12(899): tr. 22-25.

Nguyễn Thị Thi Thơ va cs, Tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi dân tộc thiểu số xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái năm 2011. Tạp chí Y học dự phòng, 2013. XXIII (11(147)): tr. 106-112.

Trần Thanh Tú, Phạm Thị Lan Liên, Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi dân tộc thiểu số tại hai huyện thuộc tỉnh Hòa Bình và Nghệ An năm 2012. Tạp chí Y học dự phòng, 2014. XXIV(4(153)): tr. 59-67.

Trương Tấn Minh và cs, Nghiên cứu các yếu tố chính ảnh hưởng đến tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi và đề xuất các giải pháp làm giảm tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tại tỉnh Khánh Hòa, Đề tài NCKH cấp tỉnh. 2014, Sở KHCN tỉnh Khánh Hòa. tr. 82.

Tiếng Anh

Asgary, R., et al., Malnutrition prevalence and nutrition barriers in children under 5 years: a mixed methods study in Madagascar. International Health, 2015.

Black, R.E., et al., Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. The Lancet, 2013. 382(9890): p. 427-451.

Daniel, W.W., Biostatistics: a foundation for analysis in the health sciences. 9th ed. 2009, San Francisco: John Wiley & Sons, INC. 783.

Ullah, H., et al., Malnutrition amongst Under-Five Years Children in Swat, Pakistan: Prevalence and Risk Factors. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 2014. 13(8): p. 1367-1370.

UNICEF, The State of World's Children: Special Edition - statistical tables. 2009, New York: UNICEF.

UNICEF, Tracking Progress on Child and Maternal Nutrition: A survival and development priority. 2009: United Nations Publications.