Đánh giá mức độ an toàn sinh học của cụm chăn nuôi gia cầm ở Việt Nam (Biosecurity Assessment of Poultry Production Clusters in Vietnam)

Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Anh Phong, Nguyễn Ngọc Quế, Nguyễn Tâm Ninh, Phạm Thị Minh Hiền, Vũ Thị Lan

Tóm tắt


Hơn một thập kỷ vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực hết mình để đối phó với dịch cúm gia cầm (HPAI) và các bệnh dịch mới nổi (EID). Chính sách của Chính phủ nhằm phát triển chăn nuôi công nghiệp quy mô lớn thông qua thành lập các cụm chăn nuôi gia cầm (PPC) được đưa ra với mục tiêu hạn chế lây lan bệnh dịch nhưng chính sách này gây nhiều tranh cãi về các tác động đối với các mặt đời sống của người chăn nuôi. Trong bối cảnh đó, nhận được tài trợ của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế (IDRC, Canada), Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp (CAP) thuộc Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) đã thực hiện nghiên cứu đánh giá các cụm sản xuất gia cầm tập trung trên nhiều phương diện, bao gồm kinh tế, xã hội, sức khỏe con người, tác động đến môi trường và kiểm soát dịch bệnh mới nổi. Bài báo trình bày một trong số những nội dung chính của nghiên cứu là đánh giá mức độ an toàn sinh học (ATSH) của cụm sản xuất gia cầm tập trung sử dụng phương pháp chấm điểm của Les Sim từ IDRC dựa trên định nghĩa của FAO về ATSH. Kết quả nghiên cứu chỉ ra mức độ ATSH tổng thể trong PPC tốt hơn so với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư (p<0,05) nhưng hộ chăn nuôi trong PPC còn thua kém hộ bên ngoài ở nhiều chỉ tiêu quan trọng. Điều này đặt ra yêu cầu có các chính sách đầu tư và hỗ trợ hợp lý từ phía Chính phủ để nâng cao mức độ ATSH của chăn nuôi gia cầm trong cụm tập trung.

English abstract:

Over a decade fighting with the Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI), Vietnam’s Government has been showing huge efforts to enable its poultry sector to deal with emerging infectious diseases (EID). Government’s attempt of promoting large industrial production through establishing poultry production clusters (PPCs) to restrict the emergence and transmission of diseases constitutes one of the most remarkable but controversial debates. In that context, Center for Agricultural Policy (CAP) under Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development (IPSARD), financially supported by the International Development Research Center (IDRC, Canada), executed a research on several impacts of PPC’s establishment, including economic aspects, social factors, human health, environment protection and EID management. This article introduces an important part of the research which assesses the biosecurity level of PPCs, using the biosecurity scoring methodology proposed by . Les Sim from IDRC based on the definition of biosecurity of FAO. Study results show the overall biosecurity level of farms in PPCs is only slightly better than the biosecurity level of small farms located in residential areas but farms in PPCs are not as good as farms outside PPCs in many important aspects of biosecurity. This raises the demand for more appropriate government policies on investments and supports  to develop and improve the biosecurity level of PPCs.


Từ khóa


an toàn sinh học; cụm chăn nuôi gia cầm; dịch bệnh; Sức khỏe cộng đồng; biosecurity; poultry production cluster; disease; public health

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


ACI. (2006). The Impact of Avian Influenza on Poultry Sector Restructuring and its Socio-economic Effects. Report submitted to FAO. Poultry Sector Rehabilitation Project - Phase 1.

Aengwanich W., Boonsorn T. and Srikot P. (2014). Intervention to Improve Biosecurity System of Poultry Production Clusters (PPCs) in Thailand. Agriculture 2014, 4(3), 231-238.

CAP (2012). Eco-Health assessment on poultry production clusters (PPCs) for the livelihood improvement of small producers – Research report. Hanoi.

Collins, L. M. (2007). The role of the intensive poultry production industry in the spread of Avian Influenza.

Costales and Catelo M.A.O (2009). Contract Farming as an Institution for Integrating Rural Smallholders in Markets for Livestock Products in Developing Countries: Results in Case Countries.

Delgado C. et al. (2008). Determinants and implications of the growing scale of livestock farms in four fast-growing developing countries.

FAO (2008). Biosecurity for Highly Pathogenic Avian Influenza: Issues and Options. FAO Animal Production and Health Paper 165.

FAO (2010). Livestock Sector Policies and Progarmmes in Developing Countries - a menu for practitioners, by U.Pica-Ciamarra, J. Otte and C. Martini. Rome.

Kryger, K. N. (2007). The Failling Structures of Animal Health Services - Room for Improvement.

Lan, M. (2012). Dark side of Intensive industrial poultry farming.

Larsen, S. (2007). Drivers and Inhibitors for Commercialization of the Poultry Sector in the Light of Avian Influenza.

LIFSAP. (2011). Livestock Competitiveness and Food Safety project: Draft report from Baseline survey 2010.

Luc, P. V. (2007). The Economic Impact of Highly Pathogenic Avian Influenza - Related Biosecurity Policies on the Vietnamese Poultry Sector.

Métras R., S. M.-H. (2011). An assessment of the feasibility of a poultry tracing scheme for smallholders in Vietnam.

Otte J., H. J.-H. (2008a). Impact of Avian Influenza Virus on Animal Production in Developing Countries. CAB Reviews: Perspective in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources, 3. No 080.

Permin, A., & Detmer, A. (2007). Improvement of Management and Biosecurity Practices in Smallholders Poultry Producers.

Santoianni D.A, B. M. (2008). Power from Animal Waste - Economic, Technical and Regulatory Landscape in the United States. Journal of EUEC, 2.

Steinfeld H. et al. (2006). Livestock's long shadow: environment issues and options.

Thieme, O. (2007). Trends, Issues and Options in Applying Long-term Bio-security Measures on Production Systems and Sector Structure.

Wei H. and Aengwanich W. (2012). Biosecurity Evaluation of Poultry Production Cluster (PPCs) in Thailand. International Journal of Poultry Science 11, 2012.

World Bank. (2004). The Impact of the Avian Influenza Epidemic on the Vietnamese Economy: an Estimate by the World Bank in Vietnam.