Kết quả triển khai phương pháp học tập dựa vào tình huống tại trường Đại học Y tế Công cộng (The implementation of scenario-based learning at Hanoi school of Public health)

Hứa Thanh Thủy, Nguyễn Trung Kiên, Trương Quang Tiến, Nguyễn Thanh Hương

Tóm tắt


Đổi mới phương pháp giảng dạy là một trong những nội dung trọng tâm trong chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC). Sau 5 năm triển khai áp dụng phương pháp học tập dựa vào tình huống (SBL), để xác định ưu nhược điểm, tính phù hợp và các điều kiện đảm bảo triển khai hiệu quả SBL tại trường ĐHYTCC, nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng được tiến hành từ 9/2012 - 5/2013 trên 532 học viên và 31 giảng viên. Phần mềm Epidata, Stata và NVivo được sử dụng để quản lý và phân tích số liệu. Nghiên cứu cho thấy bên cạnh những ưu điểm như tăng kỹ năng làm việc nhóm, xác định-phân tích-giải quyết vấn đề, viết-trình bày báo cáo..., SBL cũng khiến người học ỷ lại và đòi hỏi các yêu cầu về nguồn lực. Trong số 15 môn học được đánh giá, các môn học phù hợp nhất bao gồm: Dịch tễ học bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm, Quản lý y tế và Sức khỏe nghề nghiệp (cử nhân chuyên ngành). Nghiên cứu cũng chỉ ra các điều kiện đảm bảo áp dụng hiệu quả SBL: tình huống thực tế, không có quá 3 môn áp dụng SBL trong cùng thời điểm, lịch giảng hợp lý, giảng viên đủ về số lượng và chất lượng, đủ phòng học, số thành viên trong nhóm từ 5-7 người.

English abstract:

Innovation of teaching methods is one of the priorities in strategies for improving teaching quality of Ha Noi School of Public Health (HSPH). After 5 years applying Scenario-based learning (SBL), in order to determine the suitability of SBL, its advantages as well as disadvantages and prerequisite for effective application of SBL at HSPH, research using qualitative and quantitative methods is carried out from 9/2012 - 5/2013 with 532 students and 31 lectures/facilitators at HSPH. Study showed that SBL helped to develop certain skills such as defining, analysing and solving problem, writing and presenting reports, and team working; SBL, however, required of heavy time and resources investment. Of the 15 subjects evaluated, the most suitable subjects including: Epidemiology of non-communicable/communicable diseases, Health management and Occupational Health (tracking bachelor). This study also points out the conditions to ensure the effective application of SBL: interesting and practical scenarios, no more than 3 SBL subjects at the same time, the number of members in each team from 5-7; enough lecturers/facilitators and classrooms....

Từ khóa


học tập tích cực; học tập dựa vào tình huống; đại học y tế công cộng; scenario-based learning; active learning; school of public health

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tiếng Việt

Hà Văn Như và cộng sự (2010), Đánh giá kết quả triển khai phương pháp học tập dựa trên tình huống tại trường Đại học Y tế công cộng, Trường ĐH Y tế công cộng

Nguyễn Thành Hải và cs (2010), Giới thiệu một số phương pháp giảng dạy cải tiến giúp sinh viên học tập chủ động và trải nghiệm, đạt các tiêu chuẩn đầu ra theo CDIO, Hội thảo CDIO 2010, Đại học Quốc gia Hà Nôi.

Tiếng Anh

Dana Mietzner and Guido Reger, Advantages and disadvantages of scenario approaches for strategic foresight, Int. J. Technology Intelligence and Planning, Vol. 1, No. 2, 2005

Kindley,R.W. (2002). Scenario Based E-Learning: A step beyond traditional elearning, Retrieved January, 2003 from the World Wide Web:http://www.learningcircuits.com/2002/may2002/kindley.html