Thực trạng nguồn nhân lực y tế công tại hai huyện Kim Bảng và Bình Lục của tỉnh Hà Nam, năm 2014 (Current situation of human resources for health in public health care facilities in Kim Bang and Binh Luc districts, Ha Nam province in 2014)

Nguyễn Hữu Thắng, Dương Kim Tuấn, Nguyễn Phương Thảo, Phùng Thị Hoa, Nguyễn Hữu Thuấn

Tóm tắt


Nghiên cứu cắt ngang sử dụng số liệu sẵn có được thực hiện tại các cơ sở y tế nhằm mô tả thực trạng nguồn nhân lực y tế của hai huyện Kim Bảng và Bình Lục, tỉnh Hà Nam vào năm 2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tại huyện Bình Lục: Bệnh viện đa khoa (BVĐK) huyện thiếu 8 nhân viên y tế (NVYT), không có dược sĩ đại học; Trung tâm y tế (TTYT) huyện thiếu 7-11 NVYT; 84,2% trạm y tế xã (TYTX) có đủ biên chế, 31,6% TYTX không có bác sĩ trong đó 1 TYTX có 2 bác sĩ. Tại huyện Kim Bảng: BVĐK thiếu 45-61 NVYT; TTYT huyện đủ biên chế; 100% TYTX của huyện Kim Bảng có đủ số biên chế; 22,2% TYTX không có bác sĩ trong khi 2 TYTX có 2 bác sĩ và 3 xã có 2 NHS/Y sĩ sản nhi nhưng 3 TYTX không có chức danh này và 38,9% TYTX không có dược sĩ trung học/dược tá. Từ đó khuyến cáo các nhà lãnh đạo hai huyện Bình Lục và Kim Bảng cần có những chính sách đãi ngộ nhằm thu hút, duy trì cán bộ, đồng thời có kế hoạch phân bổ nguồn nhân lực hợp lí góp phần đáp ứng tốt cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

English abstract:

A cross-sectional study was carried out by using secondaty data to describe the situation of human resources in health care system in Kim Bang and Binh Luc district, Ha Nam province in 2014. The result showed that in Binh Luc, the district general hospital (DGH) lacked 8 medical staff, did not have a pharmacist. The district health center (DHC) lacked 7 to 11 health care workers; 84.2% commune health satation (CHS) had enough staff, 68.4% had a doctor, one CHS have 2 doctors, six CHSs had no doctor. In Kim Bang district, the DGH lacked 45-61 medical workers; 100% CHSs had enough human resources; 77.8% had doctors, 4 CHSs did not have any doctors, while 2 CHSs had 2 doctors and 3 CHSs had 2 assistant doctors in obstetrics and pediatrics/mife-wifes, 3 CHSs did not have these names, and 38.9% CHSs didn’t have primary pharmacists or assistant pharmacists. Therefore, it is suggested that the leaders of Binh Luc and Kim Bang districts should have encouraging polices to attract human resources as well as plan the human resource allocation more appropriately to meet the demand of health care for people.


Từ khóa


nhân lực y tế; bệnh viện đa khoa huyện; trung tâm y tế huyện; trạm y tế xã; health staff resources; district general hospital; district health centre; commune health station

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Bộ Y Tế Việt Nam và Nhóm đối tác (2013), "Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2013: Hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân", Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

Bộ Y tế và Nhóm đối tác (2009), "Báo cáo chung tổng quan ngành y tế 2009-Nhân lực y tế", Nhà xuất bản y học, Hà Nội.

Bộ Y tế (2014), Báo cáo sơ kết: Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 và phương hướng kế hoạch năm 2015, Hà Nội.

Bộ Y tế và Bộ Nội Vụ (2007), Thông tư liên tịch: Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước, Hà Nội

Bộ Y tế (2006), "Tổ chức, quản lý và chính sách y tế - Sách đào tạo Cử nhân Y tế công cộng", Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

Phạm Trí Dũng (2010), "Thực trạng nguồn nhân lực và sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tế tại các trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện, tỉnh Bình Thuận", Tạp chí Y tế Công cộng. 16(16).

Lương Ngọc Khuê (2011), " Thực trạng nhân lực bệnh viện tại Việt Nam giai đoạn 2008-2010", Tạp chí Y Học Thành Phố Hồ Chí Minh. 15(2).

Nguyễn Hoàng Thanh (2011), Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam, Kinh tế phát triển, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng.

Đỗ Thị Phương Thảo (2011), Nghiên cứu thực trạng nhân lực y tế và hoạt động khám chữa bệnh của một số bệnh viện huyện thuộc thành phố Hà Nội năm 2008-2010, Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội.

Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Thị Phương và Lê Mạnh Hùng (2014), "Thực trạng nhân lực và sự hài lòng của nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình năm 2012", Tạp chí Y học dự phòng. 24(7(156)), tr. 259-264.