Thực trạng sử dụng rượu bia của nam giới trong độ tuổi 15-60 tại xã Ninh Hiệp– huyện Gia Lâm – thành phố Hà Nội năm 2014 (Current situation of alcohol use among 15-60 year-old males in Ninh Hiep commune-Gia Lam district-Ha Noi city 2014)

Nguyễn Hiền Vương, Phạm Việt Cường

Tóm tắt


Đây là nghiên cứu mô tả cắt ngang với cỡ mẫu 272 người là nam giới trong độ tuổi 15-60 được lựa chọn theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống. Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng sử dụng rượu bia của nam giới trong độ tuổi 15-60 tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Thời gian thực hiện nghiên cứu từ tháng 11/2013 đến tháng 5/2014.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ đã từng uống hết 1 đơn vị rượu trong nhóm nam giới 15-60 trên địa bàn xã Ninh Hiệp là 90,8%. Tỷ lệ sử dụng rượu bia trong vòng 1 năm trở lại đây là 87,1% và 1 tuần trở lại đây là 66,9%. Tỷ lệ phụ thuộc rượu bia: 3,0%. Tuổi trung bình bắt đầu uống rượu bia là 17,9 ± 2,7. Có tới 26,4% nam giới uống rượu bia hàng ngày. Lượng rượu bia uống trung bình trong 1 ngày là 3,4 ±  3,37 đơn vị rượu chuẩn. Rượu tự nấu/bia sản xuất thủ công là loại đồ uống phổ biến nhất (67,3%). Phần lớn những người sử dụng rượu bia thường uống ngay tại nhà: 61,1%. Và thường là uống với bạn bè/đồng nghiệp: 63,3%.

Nghiên cứu góp phần cung cấp thêm các bằng chứng về thực trạng sử dụng rượu bia của nam giới ở Việt nam. Các kết quả có thể dùng để hỗ trợ cho việc đưa ra các chính sách giúp cho việc giảm thiểu tác hại của rượu bia tại địa phương.

English abstract:

This is a cross-sectional descriptive study combined quantitative and qualitative aimed to describe the current status of alcohol use in men aged 15-60 in Ninh Hiep commune, Gia Lam district, Ha noi city. A sample of 272 males aged 15-60 in the province of Ninh Hiep be selected using systematic random sampling method. The study was carried out from November 2013 to May 2014.

The study results show that a high proportion of alcohol use among male aged 15-60 years old. The proportion of alcohol use within the past 1 year is 87.1% and alcohol use last week is 66.9%. Three percents (3%) of male was identified as alcohol dependence. The average age started drinking beer was 17.9 ± 2.72. About 26% of male drink beer daily. Average alcohol intake per day is 3-4 standard units of alcohol. Type or drinking alcohol: Alcohol cook / craft beer production (67.3%). Most people usually use alcohol to drink at home: 61.1%. And usually drink with friends /workmate: 63.3%.

The study contributes to a clearer description of the actual use of alcohol as well as supporting information for policy making helps to reduce the harm of alcohol locally.


Từ khóa


rượu bia; uống rượu bia; lạm dụng rượu bia; alcohol; alcohol use; alcohol abuse

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tiếng Việt

Bộ Y tế, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và UNFPA (2010). Điều tra Quốc gia về Vị thành niên và Thanh niên Việt Nam lần thứ 2. Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

Bộ Y tế, Tổng cục Thống kê và UNICEF (2005). Điều tra Quốc gia về Vị thành niên và Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất. Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

Bộ Y tế và Nhà xuất bản Y học Tổng cục thống kê (2003). Báo cáo điều tra y tế quốc gia 2001-2002. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

Đàm Viết Cương và Vũ Minh Hạnh (2006). Đánh giá tình hình lạm dụng rượu bia tại Việt Nam. Báo cáo nghiên cứu khoa học, Viện chiến lược và chính sách y tế.

Xã Ninh Hiệp. truy cập ngày 21/11/2013, tại trang web http://gialam.gov.vn/portal_gialam/News-details/153/619/Xa-Ninh-Hiep.htlm.

Tiếng Anh

International Center for Alcohol Policies (ICAP) (2003), Module 20 - Standard Drinks, ICAP Report, Washington.

Kim Giang Bao (2006). Assessing health problems - Self-reported illness, mental distress and alcohol problems in rural district in Vietnam. Thesis for doctoral degree. Karolinska Institutet, Sweden.

WEBB P. M. CHARLES et al. (2005). "Epidemiology of heavy alcohol use in ukraine: findings from the world mental health survey". Alcohol & Alcoholism. 40(4). tr. 327-335.

NHS National Services Scotland và ISD Scotland Publications (2011). Alcohol Statistics Scotland 2011. Edinburgh, Scotland.

World Health Organization (2004). Global Status Report: Alcohol Policy. Department of Mental Health and Substance Abuse Geneva. Geneva, Switzerland.

World Heathl Organization Regional Office for Europe (2005). Report on alcohol in the WHO European Region. Bucharest, Romania.

World Heathl Organization Regional Office for Europe (2012). Alcohol in the European Union - Consumption, harm and policy approaches. Copenhagen, Denmark.

World Heathl Organization Regional Office for Europe (2013). Status Report on Alcohol and Health in 35 European Countries 2013. Copenhagen, Denmark.

World Health Organization (2005). Public health problems caused by harmful use of alcohol. Report by the Secretariat of fifty-eighth world health assembly A58/18 Provisional agenda item 13.14. Geneva, Switzerland.