Thực trạng quản lý chất thải y tế tại các bệnh viện huyện thành phố Hải Phòng năm 2013 (Situation of medical waste management at suburban dist hospitals of Hai Phong city in 2013)

Phạm Minh Khuê, Phạm Đức Khiêm

Tóm tắt


Nghiên cứu mô tả cắt ngang tại 7 bệnh viện huyện ngoại thành của Hải Phòng. Số liệu thu thập qua điền mẫu bảng kiểm quản lý chất thải y tế (QLCTYT). Kết quả cho thấy, 100% bệnh viện đã có phân công đơn vị cụ thể phụ trách QLCTYT, có sổ sổ đăng ký chủ nguồn thải, có sổ theo dõi lượng chất thải phát sinh hàng ngày; 71,4% bệnh viện có báo cáo giám sát môi trường định kỳ. Tuy nhiên công tác QLCTYT còn chưa đầy đủ theo Quy chế như: 100% bệnh viện không có kế hoạch QLCTYT, chưa có giấy phép xả thải, chưa có cán bộ chuyên trách về QLCTYT. Hệ thống văn bản còn chưa thống nhất tại các bệnh viện. Tỷ lệ NVYT được tập huấn QLCTYT còn thấp (59,4%). Vật dụng chứa, vận chuyển, lưu giữ chất thải y tế đều không đảm bảo tiêu chuẩn. Việc xử lý nước thải chưa được thực hiện. Điều này đòi hỏi ngành y tế Hải Phòng cần có kế hoạch giám sát công tác QLCTYT tại các bệnh viện ngoại thành

English abstract:

This is a cross-sectional study carried out in 7 rural district hospitals in Haiphong city. Data was collected through filling a checklist on medical waste management activities. Results show that 100% of hospitals having assigned a specific unit to be in charge of waste management;having medical waste source registration, book of waste emission monitoring; 71,4% have regular monitoring reports. However, medical waste management activities did not fully respectthe regulations such as: 100% don’t have waste management plan, or waste emission permission, neither person in charge of waste management. Hospitals don’t have a unified administrative document on waste management; the proportion of trained staffs on waste management is low (59,4%). Materials for containing, transporting and remaining waste did not comply with the required standards. Liquid waste was not treated. These issues require Haiphong health sector elaborating a plan to supervise medical waste management activities in rural district hospitals.


Từ khóa


quản lý chất thải y tế; bệnh viện huyện; Hải Phòng; medical waste management; district hospital; Hai Phong city

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Bộ Y tế, (2007), Quyết định về việc ban hànhQuy chế quản lý chất thải y tế.Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 của Bộ Y tế.

Bộ Y tế (2012), Báo cáo chuyên đề về công tác quản lý chất thải y tế năm 2012 Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế.

Phạm Minh Khuê, Trần Thị Kiệm (2013), “Kiến thức, thực hành quản lý chất thải Y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng năm 2012”,Tạp chí Y học dự phòng, tập XXIII, số 2(138) phụ bản, tr. 122 -127.

Trần Thị Kiệm, Phạm Minh Khuê (2014), “Thực trạng quản lý chất thải lỏng y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp – Hải Phòng năm 2012”, Tạp chí Y học thực hành, số 921, tr. 64-67.

Trần Thị Minh Tâm (2007), “Thực trạng quản lý, ảnh hưởng của chất thải y tế đới với môi trường trong các bệnh viện huyện tỉnh Hải Dương”, Luận án tiến sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.

Nguyễn Văn Tĩnh, (2012), ”Kiến thức, thái độ, thực hành của nhân viên bệnh viện huyện tỉnh Kiên Giang về xử lý chất thải y tế”, Luận văn tốt nghiệp BSCKII Y tế công cộng – Trường Đại học y Hà Nội.

WHO (2004), Managing medical waste in developing countries. WHO publications, Geneva.