Tỷ lệ nhiễm HIV và hành vi nguy cơ trong nhóm phụ nữ mại dâm từ năm 2011- 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (HIV prevalence and risk behaviors among female sex workers from 2011 to 2013 in Ho Chi Minh city, Vietnam (through hiv sentinel surveillance))

Nguyễn Thị Huệ, Tiêu Thị Thu Vân, Trần Thị Bích Liên

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện hàng năm tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) để đánh giá tỷ lệ hiện nhiễm HIV ở nhóm Phụ nữ mại dâm (PNMD) tại cộng đồng và đo lường theo dõi chiều hướng các chỉ số hành vi liên quan đến lây truyền HIV trong nhóm PNMD theo thời gian. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang với cở mẫu 300 phụ nữ bán dâm mỗi năm, được thực hiện từ tháng 08 – 10 hàng năm từ năm 2011-2013 tại 4 Quận: 1, 4, Bình Thạnh, Bình Chánh theo hướng dẫn của thông tư 09/2012/TT-BYT ngày 24/5/2012 của Bộ Y tế. Chỉ số hành vi chính được đưa vào nghiên cứu của PNMD bao gồm hành vi tình dục và tiêm chích ma túy. Kết quả: Nghiên cứu ghi nhận hành vi luôn sử dụng bao cao su (BCS) của PNMD với khách hàng thấp và năm 2013 giảm 20% nếu so sánh với năm 2011-2013 (77,33%, 76,67%,  50,67%). Tỷ lệ thường xuyên sử dụng BCS với chồng/người yêu (Bạn tình thường xuyên) rất thấp và chỉ còn 6,42% trong nhóm này vào năm 2013. Mặc dù số PNMD khai báo có hành vi tiêm chích chỉ 4% nhưng nghiên cứu phát hiện tỷ lệ hiện nhiễm HIV trong nhóm PNMD có TCMT cao hơn khoảng 10 lần so với nhóm PNMD không có TCMT. Cần thiết xây dựng các hình thức tiếp cận đa dạng, hiệu quả với chi phí thấp và can thiệp sớm trên PNMD, nhất là PNMD có tiêm chích ma túy.

English abstract:

The study was conducted annually in Ho Chi Minh City to assess the prevalence of HIV/STI among women sex workers (FSWs) in the community and monitor trends measurement of proportion of female sex workers who used a condom over time. The study used Cross-sectional design with 300 samples, will be done from Aug- Oct/ annually (from 2011 to 2013) at 4 Districts: 1, 4, Binh Thanh, Binh Chanh under the guidance of Circular 09 24/05/2012 of the Ministry of Health. The main behavioral indicators on FWSs in cluding sexual and injecting behaviors. Results showed that FSWs low consistent condom use in the last month among clients and decrease 20% in 2013 if compared with 2011-2013(77,33%, 76,67%, 50,67%). Consistent condom use in the last month among FSWs and husbands/lovers (regular partners) was very low and only take 6,42% in 2013.  Although only 4% FSWs reported they have injecting drugs but HIV prevalence for FSWs who infected Drugs was higher than about 10% those who did not inject Drugs. Need to build diversefy approaches, cost-effective and early intervention on FSWS, especially FSWs have injected Drugs.


Từ khóa


PNMD; Tỷ lệ nhiễm HIV; bao cao su; bơm kim tiêm; tiêm chích ma túy; thành Phố Hồ Chí Minh; FSW; prevalence of HIV; condoms; needles &syringe; inject drug; Ho Chi Minh city

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tài liệu tham khảo tiếng Việt

. Báo cáo thường niên từ năm 2011- 2013. Ủy Ban Phòng chống AIDS thành phố Hồ Chí Minh/VPTT

. Báo cáo kết quả giám sát trọng điểm hàng năm tại thành phố HCM từ 2001 - 2010 và kết quả giám sát trọng điểm có kết hợp hành vi từ 2011- 2013

. Bộ Y tế. Kết quả Chương trình giám sát kết hợp hành vi và các chỉ số sinh học HIV/STI (IBBS) tại Việt Nam 2005-2006. 2009, Nhà xuất bản Y học

. Bộ Y tế. Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS đến 30/9/2014

. Bộ Y tế Việt Nam, ước tính và dự báo tình hình dịch 2007 -2012. Tháng 04/2009

. Kế hoạch số 3247 hoạt động phòng chống HIV/AIDS thành phố HCM giai đoạn 2011-2015 UBND TP HCM ngày 04/07/2011.

. Luật xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành 1/07/2013)

. Mại dâm và di biến động nhìn từ góc độ giới 2/2012, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam.

. Tạp chí y học dự phòng Việt Nam phụ bản số 2/2014

. Thông tư 09/2012/TT-BYT ngày 24/5/2012 của Bộ Y tế về “hướng dẫn giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục”,

. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, ban điều hành phòng, chống HIV/AIDS khu vực phía Nam. Hội nghị tổng kết hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2014 và định hướng kế hoạch năm 2015 khu vực phía Nam. Ngày 29/1/2015

Tài liệu tham khảo tiếng Anh

. AIDS education and prevetion, 20 (5) 435-453, 2008@2008 the Guilford press Chương trình AIDS toàn cầu