Đánh giá kết quả và hiệu lực 10 năm thực hiện pháp lệnh dân số tại thành phố Hà Nội (Evaluation on results and effecency of 10 years population ordinance realization in Hanoi)

Lưu Bích Ngọc, Bùi Thị Hạnh, Hoàng Đức Hạnh

Tóm tắt


Trên cơ sở nghiên cứu văn bản Pháp lệnh Dân số (PLDS), xử lý các thông tin, số liệu có sẵn và thông tin, số liệu định lượng và định tính thu thập được tại 5 quận/huyện của Hà Nội (gồm: Hai Bà Trưng, Long Biên, Từ Liêm, Thạch Thất và Ứng Hòa), báo cáo đã đánh giá một cách toàn diện công tác chỉ đạo triển khai thực hiện PLDS của các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan chức năng của Thành phố từ năm 2003 đến 2013. Với tính chất của một văn bản pháp luật, kết quả thực hiện PLDS tại Hà Nội được đánh giá trên cơ sở các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân của Hà Nội đã được đề cập trong PLDS với nội dung được giới hạn trong 5 vấn đề trọng tâm gồm: mức sinh tăng, mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh, chất lượng dân số, chăm sóc sức khẻ sinh sản và quản lý dân cư. Hiệu lực của các quy định trong Pháp lệnh cũng được phân tích. Trên cơ sở đó, đề xuất các khuyến nghị để nâng cao hiệu quả công tác công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện PLDS trên địa bàn Hà Nội trong giai đoạn mới.

English abstract:

Based on reviewing the document of Vietnam Population Ordinance (VNPO), analyzing and processing secondary information and primary data (both quantitative and qualitative data) collected from 5 districts in Hanoi (including Hai Ba Trung, Long Bien, Tu Liem, Thach That, and Ung Hoa), this report assessed comprehensively the work of leadership and direction of appropriate authorities and departments of Hanoi in order to implement the VNPO in the period 2003-2013. As a legal document, Results of implementing VNPO in Hanoi were evaluated focusing on the rights, obligations and responsibilities of the Party, the local government, mass-organizations and citizens of Hanoi has been mentioned in VNPO with contents restricted in the following 5 issues: increased fertility, imbalance in the sex ratio at birth, population quality, reproductive health care, and population management. The validity of regulations in VNPO is also analyzed. Basing on those results, the report proposes recommendations to improve the effectiveness of the guidance, implementation of VNPO in Hanoi in the coming period.      


Từ khóa


Đánh giá; pháp lệnh dân số; dân số-kế hoạch hóa gia đình; quy mô dân số; cơ cấu dân số; Evaluation; Population Ordinance; population and family planning; population size; population structure

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Những nội dung chủ yếu của Pháp lệnh dân số. Nhà xuất bản Lao động - Xã hội. Hà Nội - 2003, 299 trang.

Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH12 ngày 27/12/2008 Pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số 2003.

Pháp lệnh số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09/01/2003 của Ủy ban thường vụ quốc hội về Pháp lệnh Dân số.

Viện Dân số và các vấn đề xã hội, 2013, Báo cáo Khảo sát đánh giá chất lượng dân số Thủ đô thông qua chỉ số phát triển con người – HDI.

Viện Dân số và các vấn đề xã hội, 2013, Báo cáo Nghiên cứu mức sinh của Hà Nội thông qua khảo sát chỉ tiêu tổng tỷ suất sinh.