Nhu cầu đào tạo bác sỹ chuyên tu nhằm tăng tỷ lệ bao phủ bác sỹ tại tuyến xã tỉnh Hòa Bình năm 2009 (In-service training need for medical doctor in increasing the coverage of medical doctors at commune level in Hoa Binh province)

Bùi Thị Hiền, Lê Thị Kim Ánh

Tóm tắt


Công tác đào tạo và phát triển đội ngũ y tế tuyến cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chăm sóc sức khỏe người dân, đặc biệt ở các tỉnh vùng sâu. Để tăng tỷ lệ bao phủ bác sỹ (BS) tại tuyến xã, tỉnh Hòa Bình thực hiện đề án đào tạo BS chuyên tu từ năm 1998. Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ y tế xã và đề xuất giải pháp đào tạo BS chuyên tu tuyến xã tại tỉnh Hòa Bình để tiếp tục phát triển đề án. Kết quả cho thấy mặc dù số lượng cán bộ y tế xã tương đối đầy đủ, tỷ lệ bao phủ BS tuyến xã là 48%. Trong 317 y sỹ đang công tác có 244 người đáp ứng đủ điều kiện tuyển sinhBS chuyên tu theo quy định của Bộ y tế (BYT), trong đó có 166 người có nguyện vọng được đào tạo. Khó khăn lớn nhất được đưa ra là vấn đề kinh phí và sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh. Đề án năm 1998- 2005 đã hỗ trợ 2/3 kinh phí đào tạo, tuy nhiên việc chi trả 1/3 kinh phí còn lại là một vấn đề của hầu hết các cán bộ đi học. Khó khăn tiếp theo là khả năng trúng tuyển khi thi đầu vào và trình độ tiếp thu trong quá trình học. Đây cũng là các vấn đề cần cân nhắc lựa chọn cán bộ khi thực hiện đề án trong những năm tiếp theo.

English abstract

Strengthening health practitioners' capacity at commune level in remote areas is crucial for providing good health care services. To increase the coverage of medical doctors working in commune health care stations in Hoa Binh province, a project of in-service training has been implemented since 1998. The study was to assess the human resource of commune health stations in Hoa Binh for making a

further plan of in-service training. The prevalence of medical doctors working in commune health stations is quite low, 48%. There are 244 out of 317 assistant doctors who are eligible for enrolling the in-service training in compliance with MOH regulation and the number of assistant doctors having a desire to participate in in-service training courses is 166. Their most difficult issue is the cost and financial support from provincial authority. In the 1998-2005 project, 2/3 of the expenditure was covered by the government but the remaining cost was still high for the in-service trainees. Furthermore, the likelihood of passing the entry examination and ability to acquire knowledge during the course are also issues to be considered. The study provided evidences and recommendations for Hoa Binh government to develop training projects in the near future.

 


Từ khóa


Bác sỹ chuyên tu; Hòa Bình; y tế cơ sở; bao phủ; đào tạo; health practitioners; grassroots level health service; Hoa Binh province; in-service training

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tài liệu tham khảo

Báo cáo thống kê về tình hình Tổ chức cán bộ của Sở Y

tế tỉnh Hoà Bình năm 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,

, 2005.

Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

Niên giám thống kê tỉnh Hòa Bình năm 2000, 2005, 2008.

Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Hoà Bình đến

Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2007 của liên Bộ Y tế - Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế Nhà nước.

Tổng cục Thống kê (2008). Niên giám thống kê năm

Nhà xuất bản Thống kê.