Thực trạng rối loạn lo âu và trầm cảm của người lao động khai thác than hầm lò ở Quảng Ninh, 2022-2023

Mai Ngọc Thanh, Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Kim Nhung, Nguyễn Thanh Thảo, Nguyễn Quỳnh Trang

Tóm tắt


DOI: 10.53522/ytcc.vi65.2.06

Ngày nhận bài: 20/11/2023

Ngày gửi phản biện: 20/11/2023

Ngày duyệt bài: 26/12/2023

 

Mục tiêu: Mô tả thực trạng rối loạn lo âu, trầm cảm của người lao động khai thác hầm lò tại một số mỏ than ở Quảng Ninh năm 2022-2023. 

Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 180 người lao động khai thác than hầm lò thuộc 02 công ty khai thác than ở Quảng Ninh. Công cụ nghiên cứu là test lo âu Zung và test trầm cảm Beck được sử dụng và đánh giá theo đúng Thường quy kỹ thuật sức khỏe nghề nghiệp và môi trường. 

Kết quả: có 15% đối tượng nghiên cứu có các vấn đề về sức khỏe tâm thần, trong đó có 7 người (3,9%) có rối loạn lo âu và 10 người (5,6%) có trầm cảm, 10 người (5, 6%) có cả 2 vấn đề về sức khỏe tâm thần là lo âu và trầm cảm. 8,9% (16 người) có rối loạn lo âu mức độ nhẹ; có 1 người rối loạn lo âu mức độ nặng. Trong số các đối tượng có trầm cảm có 15 người (8,3%) trầm cảm mức độ nhẹ; 2 đối tượng trầm cảm mức độ vừa và 3 đối tượng có trầm cảm mức độ nặng qua khảo sát bằng test Beck. 

Kết luận: 15% trong tổng số 180 đối tượng nghiên cứu là người lao động khai thác than hầm lò tại 2 mỏ than ở Quảng Ninh có vấn đề về sức khỏe tâm thần (rối loạn lo âu và trầm cảm) là tỷ lệ khá cao. Cần có những nghiên cứu lớn hơn về thực trạng sức khỏe tâm thần người lao động khai thác than hầm lò để xác định đối tượng nguy cơ, yếu tố liên quan để có biện pháp can thiệp sớm hiệu quả.

PDF

 

Từ khóa


Từ khóa: công nhân khai thác than; sức khỏe tâm thần; rối loạn lo âu; trầm cảm.