Phân tích đặc điểm mô hình tử vong của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2020: Ứng dụng phần mềm quả lý thông tin DS-KHHGĐ

Đặng Thị Thanh Nhã, Trần Thị Táo, Trần Thị Thanh Nhàn, Võ Văn Thắng, Lê Bích Viên, Phan Đăng Tâm, Nguyễn Thị Khánh Chi, Lê Đình Dương

Tóm tắt


DOI: 10.53522/ytcc.vi65.2.05

Ngày nhận bài: 30/11/2023

Ngày gửi phản biện: 01/12/2023

Ngày duyệt bài: 26/12/2023

 

Đặt vấn đề: Mô hình tử vong phản ánh điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị của một khu vực hay quốc gia. Việc xác định mô hình bệnh tật và tử vong giúp ngành y tế có thể xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho người dân một cách toàn diện.

Mục tiêu: Mô tả các đặc điểm, kết quả tử vong của dân số tại Tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2020. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Sử dụng nguồn số liệu thứ cấp được quản lý theo phần mềm hệ thống thống kê chuyên ngành Dân số - Kế hoạch hoá gia đình. Tỷ suất chết thô (CDR) và Tỷ suất chết đặc trưng theo tuổi (ASDR) được tính trên 1000 người. Kết quả phân tích theo thời gian nghiên cứu, dựa vào tỷ suất chết thô và tính tỷ suất chết theo tuổi. 

Kết quả: Xu hướng gia tăng liên tục người cao tuổi tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tỷ suất chết thô toàn tỉnh thấp nhất là 3,6‰ (2020) và cao nhất là 4,86‰ (2013). CDR ở nam giới cao hơn so với nữ giới ở các năm nghiên cứu và tại 9 huyện, thị xã, thành phố và chung của toàn tỉnh. ASDR có cải thiện theo thời gian ở mỗi nhóm tuổi và tăng mạnh nhất là nhóm sau 60 tuổi. 

Kết luận: Tỷ suất chết thô và tỷ suất chết chuẩn hóa theo nhóm tuổi có sự thay đổi và có xu hướng giảm trong thời gian nghiên cứu trên phạm vị toàn tỉnh và tại các huyện, thị xã và thành phố Huế.

PDF

 

Từ khóa


Tỷ suất chết thô, tỷ suất chết đặc trưng theo tuổi.