Kiến thức, thực hành phòng bệnh lao của người nhà bệnh nhân lao phổi đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2023 và một số yếu tố liên quan

Trần Thị Phê, Bùi Thị Tú Quyên, Nguyễn Bình Hòa

Tóm tắt


DOI: 10.53522/ytcc.vi65.2.01

Ngày nhận bài: 18/09/2023

Ngày gửi phản biện: 29/09/2023

Ngày duyệt bài: 26/12/2023

 

Thông tin chung: Nghiên cứu nhằm mô tả kiến thức, thực hành phòng bệnh lao của người nhà bệnh nhân lao phổi đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2023 và một số yếu tố liên quan.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên 168 người nhà của bệnh nhân lao phổi đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023. Số liệu được thu thập bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp qua bộ câu hỏi bao gồm Thông tin chung, Kiến thức về phòng bệnh lao và Thực hành về phòng bệnh lao.

Kết quả: Có 72% người nhà bệnh nhân lao phổi có kiến thức về phòng bệnh lao ở mức đạt. Tỷ
lệ đối tượng có thực hành ở mức đạt về phòng bệnh lao chỉ ở mức trung bình (54,8%). Kiến thức phòng bệnh lao của người nhà bệnh nhân lao phổi có liên quan đến trình độ học vấn, thu nhập cá nhân. Thực hành phòng bệnh lao có liên quan đến trình độ học vấn và nghề nghiệp

Kết luận: Tỷ lệ người nhà bệnh nhân có kiến thức, thực hành phòng bệnh lao còn chưa cao do đó cần chú trọng truyền thông những nội dung có tỷ lệ đạt thấp như triệu chứng nghi lao, đối tượng nguy cơ, khám sàng lọc lao, hướng dẫn người khác phòng bệnh... và đặc biệt chú trọng đến các nhóm đối tượng có trình độ học vấn từ THPT trở xuống, nhóm có thu nhập thấp, các ngành nghề như nghề nông, buôn bán, lao động phổ thông...

PDF

 

Từ khóa


kiến thức, thực hành, phòng bệnh lao, người nhà bệnh nhân, lao phổi.