Thực trạng đáp ứng phòng chống dịch sởi của cán bộ y tế tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La, năm 2014 (Situation of Measles epidemic prevention among Medical staff in Muong La district, Son La province - 2014)

Đặng Bích Thủy

Tóm tắt


Nghiên cứu được thiết kế theo phương pháp dịch tễ học mô tả, nhằm mô tả thực trạng công tác phòng chống dịch sởi tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
Tính từ trường hợp ca bệnh đầu tiên (23/12/2013), dịch sởi đã xảy ra tại 5/16 xã của huyện Mường La với tổng số 138 ca mắc. Đến 17/4/2014 dịch đã được dập tắt, kết quả phỏng vấn cán bộ y tế tuyến xã đã cho thấy:
- Cán bộ tham gia phòng chống dịch đều có kinh nghiệm (31,8% tham gia công tác từ 6 đến 10 năm, và 56,3% tham gia công tác phòng chống dịch trên 10 năm).
- Số cán bộ được thường xuyên cập nhật kiến thức về phòng bệnh sởi chiếm 70,3%.
- 78,1% cán bộ y tế đã tham gia trực tiếp chống dịch sởi; 92,2% cán bộ biết cách giám sát ca bệnh, người tiếp xúc.
- Chiến dịch tiêm vắc xin sởi đáp ứng dịch trên địa bàn toàn huyện được triển khai kịp thời với tỷ lệ cao (98,8% số đối tượng được tiêm).

English abstract

It was a descriptive epidemiological study conducted to describe the situation of Measles epidemic prevention in Muong La district, Son La province.
Since the first case of Measles (23/12/2013), Measles has been reported in 5/6 communes of Muong La district with a total of 138 cases. By 17/4/2014, the outbreak has been put under control. Results from interviews with the medical staff at commune level showed that:
- All medical staff participating in Measles epidemic prevention had experience in this work (31.8% of them had 6 to 10 years of experience; 56.3% had more than 10 years of experience).
- Those medical staff who regularly updated their knowledge on Measles prevention accounted for 70.3%.
- 78.1% of the medical staff directly participated in Measles outbreak prevention; 92.2% of the staff knew how to conduct surveillance of infected cases and exposed people.
- Vaccination campaign against Measles epidemic in the whole district was promptly implemented with a high coverage rate (98.8%).


Từ khóa


tiêm chủng mở rộng (TCMR); dịch sởi; cán bộ y tế; expanded immunization program; measles epidemic; medical staff

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tài liệu tiếng Việt

Bộ Y tế (2014), “ Quyết định số 4554/QĐ-BYT về việc ban hành kế hoạch phòng chống bệnh sởi năm 2014-2015”, Hà Nội.

Bộ Y tế (2014), “ Quyết định số số 1327/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi”, Hà Nội.

Phạm Thị Thu Hà, Đỗ Văn Dũng, Lê Thị Kim Ánh (2004), “Đặc điểm lâm sàng bệnh sởi ở trẻ em thành phố Hồ Chí Minh sau khi thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng”, Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, tập 8, tr.26.

Phan Trọng Lân và CS (2014), “Đặc điểm dịch tễ vụ dịch sởi tại khu vực phía nam Việt Nam, 2013 – 2014”, Tạp chí Y học dự phòng, tập XXIV, số 3(152), tr.19

Tài liệu tiếng Anh

Defay F., G. De Serres, D. M. Skowronski, et al (2012), "Measles in children vaccinated with 2 doses of MMR", Pediatrics, 132(5), pp. e1126-1133.

Donas A., A. Marty-Nussbaumer, H. P. Roost, et al (2014), "Measles epidemic in a highly developed country: low mortality, high morbidity and extensive costs", Klin Padiatr, 226(1), pp. 13-18.

Fatiregun A. A, A. S. Adebowale and A. F. Fagbamigbe (2014), "Epidemiology of measles in Southwest Nigeria: an analysis of measles case-based surveillance data from 2007 to 2012", Trans R Soc Trop Med Hyg, 108(3), pp. 133-140.