Các khó khăn trong việc triển khai chính sách y tế có liên quan đến giảm nghèo bền vững cho người dân tại Điện Biên, Kontum và Quảng Trị năm 2014 (Difficulties in the implementation of health policies related to the sustainable poverty reduction for people in Dien Bien, Kon Tum and Quang Tri in 2014)

Lê Thị Kim Ánh, Lê Bích Ngọc, Trần Thị Đức Hạnh

Tóm tắt


Tổng quan và mục tiêu: Bài báo này nằm trong khuôn khổ nghiên cứu “tổng quan về những chính sách/chương trình y tế có liên quan/định hướng tới giảm nghèo bền vững cho người dân” với mục tiêu mô tả những khó khăn trong việc triển khai những chính sách y tế ở tầm quốc gia, tập trung vào tăng cường cơ hội tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, bảo hiểm y tế, đặc biệt trên đối tượng người nghèo, cận nghèo và dân tộc thiểu số. Phương pháp: Sử dụng thiết kế nghiên cứu định tính tại 3 tỉnh Điện Biên, Quảng Trị và Kontum. bằng phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm cả 3 nhóm đối tượng: người cung cấp dịch vụ (y tế và lao động thương binh xã hội), người thụ hưởng (người nghèo, cận nghèo và người DTTS) và các bên liên quan (như Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc). Kết quả: Nghiên cứu đã chỉ ra các khó khăn trong việc thực thi liên quan đến quá trình triển khai (như sự chồng chéo của các chính sách, nguồn lực thực thi chính sách không được phân bổ kịp thời), các khó khăn khách quan từ cơ sở hạ tầng và đặc điểm địa bàn triển khai là ở vùng sâu vùng xa với điều kiện giao thông hạn chế, cũng như các khó khăn chủ quan từ phía người thụ hưởng (như chưa hiểu đúng và ỷ lại vào các chính sách), từ đơn vị cung cấp dịch vụ và các bên liên quan (như trang thiết bị và năng lực y tế cơ sở hạn chế, nguồn kinh phí của Quỹ khám chữa bệnh còn hạn hẹp). Từ những kết quả đó, nghiên cứu đưa ra các khuyến nghị cụ thể về phát triển hạ tầng và nhân lực y tế, về chính sách hỗ trợ cho người nghèo, và khuyến nghị cho đối tượng thụ hưởng. 

English abstract

Background and objectives: This paper is part of the research entitled “Overview of health care policies and programs related to/on direction of sustainable poverty reduction”. This paper aims to describe difficulties and disadvantages in the implementation of health care policies at central level, focusing on the improvement of access, especially access of the poor, the near poor and ethnic minorities, to health care services and health insurance. Methods: The study used qualitative design with 30 interviews and focus group discussions conducted with 3 informant groups, including service providers (MOH and MOLISA), beneficiaries (the poor, near poor, and ethnic minorities), and stakeholders (e.g. the Commune People’s Committee, Committee of the Vietnamese Fatherland Front) in Dien Bien, Quang Tri and Kon Tum. Results: The study showed difficulties and shortcomings in implementing policies on infrastructure and human resources for health that aim to improve the poor’s access to basic health services. These difficulties include the overlap of policies and delayed allocation of national budget for policy implementation, the shortage of medical equipment, and the quality of health human resources at commune health centers. The study also provided specific recommendations for policy makers, health service providers, other stakeholders, and beneficiaries.


Từ khóa


chính sách y tế; giảm nghèo; dân tộc thiểu số; dịch vụ y tế; policy; poverty reduction; ethnic minorities; health services

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Phùng Đức Tùng, et al., Tác động của chương trình 135 giai đoạn II qua lăng kính hai cuộc điều tra đầu kỳ và cuối kỳ. 2012, Công ty Nghiên cứu và Tư vấn Đông Dương: Hà Nội, Việt Nam.

Tổng Cục thống kê, Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2008. 2008, Tổng Cục Thống kê: Hà Nội, Việt Nam.

Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, Báo cáo đánh giá nghèo Việt Nam 2012. 2012, Ngân hàng Thế giới: Hà Nội, Việt Nam.

Bộ Y tế Việt Nam, Báo cáo chung tổng quan ngành y tế Việt Nam năm 2012: Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, in Báo cáo chung tổng quan ngành y tế Việt Nam. 2012, Bộ Y tế: Hà Nội, Việt Nam.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kontum, Báo cáo rà soát các chương trình dự án giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em tỉnh Kontum. 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Kontum, Sở Kế hoạch Đầu tư: Kontum, Việt Nam.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Báo cáo rà soát các chương trình dự án giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em tỉnh Điện Biên. 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Điện Biên, Việt Nam.

Tổng Cục thống kê, Y tế Việt Nam qua Tổng điều tra Cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp 2012. 2014, Tổng Cục Thống kê: Hà Nội, Việt Nam.

Nam., B.Y.t.V., Báo cáo chung tổng quan ngành y tế Việt Nam 2013: Hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, in Báo cáo chung tổng quan ngành y tế Việt Nam. 2013, Bộ Y tế: Hà Nội, Việt Nam.

Quỹ Rockerfeller, Báo cáo nghiên cứu về triển khai thực hiện BHYT cho người cận nghèo. 2011, Quỹ Rockerfeller: Hà Nội, Việt Nam.

Trần Thị Oanh và công sự, Tình hình chăm sóc sức khỏe cho người nghèo tại năm tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. 2013, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế: Hà Nội, Việt Nam.