Khảo sát, đánh giá thực trạng sinh con thứ 3 trở lên của thủ đô Hà Nội và đề xuất giải pháp (A situational study of giving birth to a third child and more in Ha Noi – findings and recommendations)

Hoàng Đức Hạnh, Tạ Quang Huy, Lưu Bích Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thu, Bùi Thị Hạnh

Tóm tắt


Nghiên cứu này được tiến hành tại Hà Nội năm 2013 với mục đích đánh giá thực trạng tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên (SCT3+) nhằm xác định các nguyên nhân dẫn đến việc SCT3+ và đưa ra các giải pháp giảm tỷ lệ SCT3+. Trong nghiên cứu sử dụng kết hợp hai phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính, nghiên cứu định lượng được tiến hành trên cỡ mẫu là 330 trường hợp SCT3+ tại 3 xã và nghiên cứu định tính gồm 06 phỏng vấn sâu và 12 thảo luận nhóm. Tỷ lệ SCT3+  tại Hà Nội có xu hướng giảm trong khoảng từ 2009-2011 (khoảng trên 7%). Tỷ lệ này có sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực của Hà Nội. Tại khu vực nội thành, tỷ lệ SCT3+ ở mức thấp (khoảng từ 1-3%). Tuy nhiên, tại khu vực ngoại thành, đặc biệt là tại các huyện phía Tây Hà Nội, tỷ lệ SCT3+ vẫn ở mức cao, như: Phúc Thọ (19,02%), Ứng Hòa (16,69%), Hoài Đức (16,50%). Các lý do phổ biến cho việc SCT3+ là: Muốn có cả trai lẫn gái, có con trai để nối dõi tông đường, tâm lý muốn sinh nhiều con. Nghiên cứu cũng đưa ra một số khuyến nghị để giảm tỷ lệ SCT3+, bao gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các hoạt động chuyên môn kỹ thuật.

English abstract

This study was conducted in 2013 in Hanoi with the aim to explore the situation of giving birth to a third child and more, determine its causes and make recommendations for minimizing such a rate. This study used both quantitative and qualitative research methods, with the qualitative sample size of 330 cases giving birth to a third child in three communes, and the qualitative sample size of 6 in-depth interviews and 12 group discussions. The proportion of women giving birth to a third  child in Hanoi was on a decreasing trend from 2009 till 2011 (accounting for over 7%). There still exists a significant difference among districts of Hanoi. In urban areas, the proportion is very low (ranging from 1 to 3%). But, in suburb areas, especially in the western  districts, the proportion is high, such as in Phuc Tho (19,02%), Ung Hoa (16,69%), and Hoai Duc (16,50%). The common reasons of giving birth to a third  child are the sex-balance desire to have both boys and girls (or sons and daughters), having a son to maintain family line, and having many children. Some recommendations are made from the study to lower the proportion of women giving birth to a third child, including provision of technical activities and directions.


Từ khóa


tỷ lệ sinh con thứ 3; dân số Hà Nội; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3; đánh giá; dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ); proportion of women giving birth to a third child; population in Hanoi; evaluation; population and family planning

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Phân tích tình hình trẻ em khuyết tật ở Việt Nam. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - UNICEF, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2004

Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Các kết quả chủ yếu, Hà Nội tháng 6 năm 2010.