Đánh giá một số vấn đề liên quan đến sức khỏe người cao tuổi tại 4 xã của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình năm 2013 (Assessment on some problems related health status of the elderly in 4 communes of Tien Hai district, Thai Binh province in 2013 )

Nguyễn Tiến Thắng, Trần Thị Mỹ Hạnh, Lê Vũ Anh

Tóm tắt


Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hoá dân số từ năm 2011 và theo dự báo sẽ nhanh chóng tiến tới dân số già trong vòng 20 năm tới. Sau khi thực hiện thành công chương trình can thiệp già hoá chủ động tại 2 xã thí điểm của huyện Tiền Hải; Hội Y tế Công cộng Việt Nam đề xuất mở rộng chương trình tại 4 xã khác vào năm 2013. Bài báo này sẽ trình bày kết quả đánh giá ban đầu về tình hình sức khoẻ, sự tham gia và môi trường sống của người cao tuổi trước khi tiến hành chương trình can thiệp tại địa bàn nghiên cứu. Đánh giá sử dụng phương pháp đánh giá nhanh dựa vào cộng đồng; kết hợp nghiên cứu định tính, định lượng và quan sát. Phương pháp chọn mẫu nhiều giai đoạn được sử dụng. 7 phỏng vấn sâu lãnh đạo Uỷ ban nhân dân và trạm trưởng trạm y tế, 9 thảo luận nhóm cán bộ trạm y tế, y tế thôn bản và người cao tuổi tại địa phương đã được tiến hành. Sau đó, thông tin định lượng được thu thập ngẫu nhiên từ 60 người cao tuổi tại 4 xã. Kết quả chỉ ra rằng tình trạng sức khoẻ của người cao tuổi tại địa bàn nghiên cứu còn kém; mắc nhiều loại bệnh đặc biệt là các bệnh về xương khớp, bệnh tăng huyết áp và tim mạch. Người cao tuổi vẫn có các hành vi không tốt với sức khoẻ bản thân như hút thuốc lá, uống rượu bia, thói quen ăn uống có hại. Người cao tuổi hiện vẫn đang tham gia lao động sản xuất và công việc gia đình nhưng chủ yếu ở nhóm dưới 75 tuổi. Bên cạnh đó, người cao tuổi cũng tích cực tham gia vào các câu lạc bộ, các hoạt động xã hội do địa phương tổ chức để cải thiện sức khoẻ tinh thần. Tuy nhiên, môi trường sống và sinh hoạt của người cao tuổi nơi đây cho thấy tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, các chương trình can thiệp nâng cao sức khoẻ, tăng cường sự tham gia và xây dựng cộng đồng an toàn dành cho người cao tuổi cần được xây dựng dưới sự phối hợp của các bên liên quan.

English abstract

Vietnam has offficially entered the stage of population ageing since 2011. In estimation, it will quickly reach the aged population within the next 20 years. After the successful implementation of intervention program on active aging in two pilot communes of Tien Hai District; the Vietnam Public Health Association proposed to expand this program in four other communes in 2013. This article will present the results of the preliminary assessment on health status, participation and living environment of the elderly before conducting intervention program in the study sites. This study employed the method of community-based participatory rapid assessment with a combination of qualitative and quantitative research and observations. The multi-stage sampling method was used while 7 in-depth interviews with leaders of the People's Committee and heads of the commune health stations, 9 group discussions with health staffs, village health workers and local elderly were conducted. Then, quantitative information was collected randomly from 60 older people in 4 communes. The findings indicated that health status of the elderly in the study sites was quite poor; with many types of diseases, especially osteoarthritis, hypertension and cardiovascular problems. Older people still have behaviors which are bad for their health such as smoking, alcohol drinking, harmful eating habits. At the time of the study, the elderly - mainly those in the group under 75 years old - were still participating in productive labor and housework. In addition, they were also actively involved in club and social activities  organized by the local government to improve mental health. However, living environment of the elderly showed the potential risks for their safety. Therefore, intervention programs on promoting health, participation and development of age-friendly community for the elderly should be developed with the collaboration of stakeholders.


Từ khóa


sức khoẻ người cao tuổi; huyện Tiền Hải; health of the elderly; Tien Hai district

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tài liệu tiếng Việt

Dự án VIE022 (2011). Báo cáo điều tra về Người cao tuổi Việt Nam, năm 2011: Các kết quả chủ yếu.

Lê Vũ Anh, Đặng Huy Hoàng, Trần Vũ, Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Tiến Thắng (2014), Đánh giá sức khoẻ và sự tham gia của người cao tuổi trong phát triển cộng đồng tại 3 xã của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình năm 2010. Tạp chí Y tế Công cộng số 34: 20-27.

Tổng cục thống kê, 2011. Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình. Nhà xuất bản Thống kê.

Tổng cục thống kê, 2013. Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình. Nhà xuất bản Thống kê.

UNFPA (2011), Già hóa dân số và người cao tuổi Việt nam, thực trạng dự báo và một số khuyến nghị chính sách. 2011

Ủy ban quốc gia về NCT (2008), Báo cáo 5 năm thực hiện chương trình hành động quốc tế Madrid về người cao tuổi, Nhà xuất bản Lao động.

Tài liệu tiếng Anh

FAO, Overview of Participatory Rural Appraisal (PRA)

WHO (2002). Active Ageing – a Policy framework, Geneva, Switzeland.