Chi phí hoạt động của mô hình lồng ghép phòng khám điều trị ARV và Methadone tại thành phố Hồ Chí Minh (Operating costs of the integrated ARV/Methadone clinics in Ho Chi Minh city)

Lê Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Thúy Ngà, Tiêu Thị Thu Vân

Tóm tắt


Nghiên cứu mô tả chi phí hoạt động của phòng khám ngoại trú điều trị ARV và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại quận Bình Thạnh và Quận 6 trong hai giai đoạn trước và sau lồng ghép (2013 và 2014), và sự thay đổi chi phí hoạt động và chi phí cố định (gồm chi phí nhân sự và chi phí hành chính) của từng phòng khám giữa hai giai đoạn. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp hồi cứu sổ sách. Kết quả phân tích chi phí 6 tháng trước và sau lồng ghép tại hai phòng khám cho thấy, chi phí hoạt động và chi phí cố định giảm đáng kể sau lồng ghép trong khi số bệnh nhân được điều trị tăng hoặc giữ nguyên. Kết quả này bước đầu chứng minh mô hình lồng ghép tiết kiệm các chi phí cố định tại hai phòng khám. 

English abstract

The study describes the operating costs of ARV and Methadone maintenance treatment (MMT) outpatient clinics in Binh Thanh District and District 6 before and after integration (2013 and 2014), the differences in operating costs and fixed costs (including staffing and administrative costs) between the two phases. This study used retrospective, cross-sectional design based on existing records. Results from cost analysis of 6-month period, before and after integration, in the two clinics show that operating costs and fixed costs decrease significantly after integration while the number of patients increases or remains unchanged. Those results initially determine that the integration of ARV and MMT services saves fixed costs at the two clinics. 


Từ khóa


ARV; Methadone; chi phí; HIV/AIDS; lồng ghép; methadone; cost; integration

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tài liệu tiếng Việt

Cục Phòng, chống HIV/AIDS (2014) “Báo cáo công tác phòng chống HIV/AIDS đến 30/9/2014”

http://www.vaac.gov.vn/PortletBlank.aspx/79F02C221767461589E7D1C300EDEB95/View/Tinh-hinh-dich-so-lieu HIVAIDS/1911389BC68F4C09A68B908C223D22CE/5743.viePortal?print=Cap_nhap_tinh_hinh_dich_den_3092014$62274

Cục Phòng, chống HIV/AIDS (2014) “Cập nhập tình hình điều trị bệnh nhân HIV/AIDS trên toàn quốc năm 2014”.

http://www.vaac.gov.vn/Desktop.aspx/Cac-hoat-dong-chuyen-mon/Tinh-hinh-dich-so-lieu HIVAIDS/Cap_nhap_tinh_hinh_dieu_tri_benh_nhan_HIVAIDS_tren_toan_quoc_nam_2014/

Cục Phòng, chống HIV/AIDS (2015) “Cập nhật tình hình thực hiện chỉ tiêu điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone (MMT) (đến ngày 30/4/2015)”

http://vaac.gov.vn/Desktop.aspx/Cac-hoat-dong-chuyen-mon/Tinh-hinh-dich-so-lieu-HIVAIDS/Cap_nhat_tinh_hinh_thuc_hien_chi_tieu_dieu_tri_nghien_cac_chat_dang_thuoc_phien_bang_Methadone_MMT/

Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố Hồ Chí Minh (2014) “Kế hoạch thực hiện Đề án “Đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2020”.

Tài liệu tiếng Anh

Trần Xuân Bách và cộng sự (2012) “Cost-effectiveness of integrating methadone maintenance and antiretroviral treatment for HIV-positive drug users in Vietnam's injection-driven HIV epidemics”.

Marcia R. Weaver et al (2009) “ Cost-effectiveness Analysis of Integrated Care for People with HIV, Chronic Mental Illness and Substance Abuse Disorders”.

Daniel Grossman et al (2014)” Expanding integration of family planning into HIV care and treatment: lessons and best practices”.

WHO (2008)” Integrated Health Services – What and Why”.