Tinh dầu lá trầu hóc môn-thành phần Phenolic và ảnh hưởng đến hoạt tính sinh học (Betel leaf essential oil – Phenolic content and influence on biological activities)

Huỳnh Kỳ Trân, Trần Nguyễn Ngọc Châu, Hà Mỹ Thuận, Nguyễn Khoa Nam, Đỗ Việt Hà, Trần Thiện Khiêm, Phạm Thị Ánh, Chu Phạm Ngọc Sơn

Tóm tắt


Các phenolic chính trong tinh dầu lá trầu Hóc Môn được chúng tôi nhận danh là chavibetol 1, chavibetol acetate 2, 4-allylpyrocatechol diacetate 3 (APC diacetate). Thành phần chavibetol và tổng phenolic gồm 3 chất 1, 2, 3 ảnh hưởng nhiều đến hoạt tính kháng vi sinh vật, kháng oxi hóa và đặc biệt là khả năng trung hòa Enterovirus 71 (EV 71) gây bệnh Tay Chân Miệng (TCM) của tinh dầu được chúng tôi phát hiện lần đầu tiên vào năm 2012.
Cũng lần đầu tiên năm 2011 chúng tôi phát hiện khi chưng cất lá bằng lôi cuốn hơi nước trong nước không muối NaCl, có sự chuyển đổi của 3 và 2 qua 1 thông qua phản ứng có gốc enzym mà hệ quả là hàm lượng tinh dầu thu được đạt thấp và tổng phenolic trong tinh dầu cũng giảm quan trọng. Trong báo cáo nầy, chúng tôi nêu các điều kiên thực nghiệm cho phép đạt tinh dầu lá trầu với hiệu suất cao và có tổng phenolic lớn hoặc tinh dầu có hàm lượng chavibetol cao và đánh giá hoạt tính kháng vi sinh vật, đặc biệtkhả năng trung hòa EV 71 của tinh dầu lá trầu theo tổng phenolic và hoạt tính kháng oxi hóa theo thành phần chavibetol.

English abstract

The main phenolic constituents of Hoc Mon betel leaf essential oil were identified by us as chavibetol 1, chavibetol acetate 2 and 4-allylpyrocatechol diacetate 3 (APC diacetate). Chavibetol percentage as well as total phenolic content including compounds 1, 2, 3 strongly influenced on the oil’s microbial and antioxidant activities, particularly on its ability to neutralize EV 71 causing Hand, Foot and Mouth disease discovered for the first time by us in 2012.
Also for the first time in 2011, on hydrodistillation of betel leaves in unsalted water, we observed the conversion of 2 and 3 into 1 through enzymatic reactions leading to a drastic decrease of oil yield and of total phenolic content. In this communication, the experimental conditions allowing to obtain good oil yield and high phenolic content or oil with high chavibetol content were defined. Also antimicrobial activities, in particular the ability of EV 71 neutralization of betel oil in function of its total phenolic content and the antioxidant property in function of its chavibetol content were evaluated.


Từ khóa


tinh dầu lá trầu Hóc Môn; tổng phenolic; hoạt tính sinh học và kháng oxi hóa; trung hòa virus EV 71; Hoc Mon betel leaf essential oil; total phenolic content; biological and antioxidant activities; EV 71 neutralization

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Tài liệu tiếng Việt

Nguyễn Thị Diễm Hương, Phan Hồng Sơn, Bùi đặng Thiên Hương, Hồ Thị Cẩm Hoài, Nguyễn Thị Thanh Mai (2012). Khảo sát hoạt tính sinh học và thánh phần hóa học của cây vằng sẻ (Jasminum subtriplinerve Blume, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, 15 (3), 37-44.

Tài liệu tiếng Anh

Creveling C.R., Morris N., Shimizu H., Ong H. H., Daly J. (1972). Catechol O-methyltransferase IV. Factors Affecting m-and p-Methylation ofSubstituted Catechols, Mol. Pharmacol., 8, 398-409.

Huynh ky Tran, Tran Nguyen ngoc Chau, Nguyen Khoa Nam, Pham Thi Anh, Nguyen Xich Lien, Chu Pham Ngoc Son (2011). Investigation on the composition of Vietnam` Piper betle L. leaf essential oil, The 2nd Analytica Viet Nam Conference 2011, Conference Proceeding, pp. 193-197. April 7-8, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Huynh ky Tran (2012). Investigations on the variation of the chemical composition of Hocmon betel leaf essential oil (Piper betle L.) during the year and according to the method of leaf pretreatment, PhD thesis presented at Mendeleev University, for the degree of Candidate of Engineering Sciences (PhD in Engineering) delivered by Higher Interacademic Attestation Commission, Russian Federation Moscow.

Huynh ky Tran, Tran Nguyen ngoc Chau, Ha My Thuan, Pham thi Anh,Nguyen XichLien, ChuPham Ngoc Son (2011), Transformation of 4-allylpyrocatechol diacetate into chavibetol inVietnam Piper betle L. leaves, 14th Asian Chemical Congress-14ACC Proceedings, Paper OR-G5-06, pp. 220-227, September 5-8, Bangkok City,Thailand.

Huynh ky Tran, Tran Nguyen ngoc Chau, Ha my Thuan, Nguyen khoa Nam, Do viet Ha, Nguyen Xich Lien, Pham thi Anh, Chu Pham Ngoc Son (2014). Improving the yield of Hocmon betel leaf essential oil with high content of phenolic compounds by appropriate leaf treatment before hydrodistillation, Vietnam-Malaysia International Chemical Congress, 7-9 November 2014, Hanoi,Vietnam; also in Vietnam Journal of Chemistry (2015), 53(2e1), pp. 76-82.

Huynh ky Tran, Tran Nguyen ngoc Chau, Ha my Thuan, Nguyen khoa Nam, Do viet Ha, Nguyen Xich Lien, Pham thi Anh, Chu Pham Ngoc Son (2015). Enzymatic transformation of 4-allylpyrocatechol diacetate into chavibetol in betel leaf essential oil in the presence of betel leaves (piper betle L.), The 4th Analytica Viet Nam Conference 2015, Conference Proceeding, pp. 270-278. April 15-16, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Rekha V.P.B., Kollipara M., Srinivasa Gupta B.R.S.S., Bharath Y., Pulicherla K. K. (2014). A Review on Piper betle L.: Nature’s Promising Medicinal Reservoir, American Journal of Ethnomedicine, 1(5), 276-289.

Satyal P., Setzer W.N. (2012). Chemical composition and biological activities of Nepalese Piper betle L. International Journal of Professional Holistic Aromatherapy,1 (2), 23-26.

Tsao D., Liu S., Dokholyan N. V. 2011). Regioselectivity of catechol O-methyltransferase confers enhancement of catalytic activity, Chem. Phys. Lett., 506, 135-138 (2011).