Hiệu quả can thiệp calci-d và truyền thông phòng chống loãng xương ở người có mật độ xương thấp tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2011-2013 (Effectiveness of intervention calci-D and communication preventive osteoporosis in low bone density person in Ho Chi Minh city 2011-2013)

Nguyễn Trung Hòa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Văn Tập

Tóm tắt


Nghiên cứu can thiệp không đối chứng (quasi experimental) được tiến hành trên 166 người từ 45 tuổi trở lên có mật độ xương (MĐX) thấp tại 4 phường, xã ở thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) bằng các biện pháp truyền thông nâng cao kiến thức và thực hành, tăng cường dinh dưỡng hợp lý, rèn luyện thể lực, bổ sung viên Calci-D hàng ngày trong 2 năm (2011-2013) nhằm cải thiện MĐX. Đo MĐX bằng phương pháp DXA (Dual Energy X ray Absorptiometry) ở cổ tay và chẩn đoán loãng xương theo tiêu chuẩn của WHO. Kết quả cho thấy trung bình MĐX sau can thiệp tăng 0,006 g/cm²; Tỷ lệ loãng xương giảm 13,3%, chỉ số hiệu quả 20,4%; Kiến thức tốt tăng 37,4%, chỉ số hiệu quả 364,3%; Thực hành tốt tăng 56,6%, chỉ số hiệu quả 1347,6%. Như vậy, tăng cường truyền thông thay đổi hành vi kết hợp với sử dụng viên Calci-D hàng ngày sẽ cải thiện MĐX và gia tăng những hành vi có lợi cho sức khỏe xương ở người có MĐX thấp tuổi trung niên trở lên.

English abstract

An interventional study which is not controlled (quasi experimental) was conducted on 166 people aged 45 and older who had low bone density in 4 wards and communes in Ho Chi Minh City (HCMC). The interventions were health education and communication measures to increase knowledge and practice, and enhance proper nutrition, exercise, calcium-D supplements daily for 2 years (2011-2013) to improve the bone mineral density (BMD). BMD was measured by DXA method (Dual Energy X-ray absorptiometry) at the wrist, and osteoporosis was diagnosed according to WHO standards. Results showed, after intervention, that BMD average increased by 0.006 g/cm²; Rate of osteoporosis decreased by 13.3, 20.4% efficiency index; Good knowledge increased 37.4%, 364.3% efficiency index; Good practice increased by 56.6%, 1347.6% efficiency index. Thus, strengthening behavior change communication combined with Calcium-D supplements daily will improve the bone density and increase beneficial behaviors for bone health in middle-age or older people who have low BMD.


Từ khóa


loãng xương; can thiệp; kiến thức; thực hành; TPHCM; effectiveness; intervention calci-D; communication preventive; osteoporosis; low bone density; Ho Chi Minh city; 2011-2013

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Lê Anh Thư (2009), Những tiến bộ chính trong lĩnh vực loãng xương và thách thức trong chọn lựa-quản lý điều trị loãng xương, Báo cáo khoa học cập nhật mới trong chẩn đoán, điều trị loãng xương và bệnh xương khớp, TPHCM, tr. 1-7.

International Osteoporosis Foundation (2004), Invest in your bones Osteoporosis in Men the silent epidemic strikes men too, Report of IOF, pp.1-16.

Farida Habid et al. (2012), “Assessment and modification of risk behavior osteoporosis among childbearing working women”, Journal of American Science, Vol. 8(9), pp.111-119.

Francis KL et al. (2009), “Effectiveness of a community-based osteoporosis education and self-management course: a wait list controlled trial”, Osteoporosis Int, Vol. 20(9), pp. 1563-1570.

W.C.Tung, Iris F.K. Lee (2006), “Effects of an osteoporosis educational programme for men”, Issues and Innovations in Nursing practice, pp.26-34

Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bộ Y tế (2006), Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, tr. 33-35, 56-58.

Ninh Thị Nhung và cs (2010), “Hiệu quả của một số biện pháp can thiệp dự phòng loãng xương cho phụ nữ 40-65 tuổi tại Thái Bình”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, số 6(1).