Một số vấn đề về chiến lược Phòng chống suy dinh dưỡng hiện nay (Some issues on national strategy of malnutrition control and prevention)

Công Khẩn Nguyễn

Tóm tắt


Vào tháng 12/2000, Liên hợp quốc thông qua mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (Millenium development goals) trong đó đề ra mục tiêu giảm 1/3 ỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng (SDD) vào năm 2015 so với năm 1990. Đây là một mục tiêu tham vọng vì giảm SDD liên quan tới đói nghèo và nhiều vấn đề xã hội khác. Tuy nhiên, chúng ta có thể tiếp cận được mục tiêu trong vòng 10 năm tới nếu áp dụng một chiến lược thích hợp trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa các giải pháp chuyên môn kỹ thuật với công tác huy động xã hội.

English abstract

In July 2000, the United Nations approved Millenium development goals, which proposed to reduce 1/3 of maternal and child malnutrition by the year 2015 compared with 1990. This is an ambitious goal as reducing maternal and child malnutrition is related to pover- ty and many other social problems. However, we can reach this goal in the next 10 years’ time if we apply an appropriate strategy based on combining technical methods with social mobilization.

Từ khóa


chiến lược; phòng chống suy dinh dưỡng; strategies; malnutrition prevention

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


UNICEF. Strategy to reduce maternal and child undernutri- tion. Unicef, Health and nutrition working paper, EAPRO, 2003.

MI (Micronutrient Initiative): Vitamin and Mineral Deficiency: A report assessment for Vietnam (leadership briefing), 2004.

Viện dinh dưỡng. Tình hình dinh dưỡng trẻ em và bà mẹ 2003.

Hà Huy khôi. Protein-Energy Nutritional status of rural people in some regions of Vietnam. Warszawa, 1990.

World Bank, 1998. Household Welfare and Vietnam's Transition. WB Washington DC.

Waterlow J.C., Schšrch B. (1994). Causes and Mechanisms of Linear Growth Retardation. Proceedings of an I/D/E/C/G Workshop held in London January 15-18, Eur. J. Clin. Nutr. 48: S1-S216

Lisa C.Smith and Lawrence Haddad. Overcoming Child Malnutrition in Developing Countries: Past achievements and future choices. International Food Policy Research Institute, Washington DC, 2/2000

Peter Adamson. Vitamin and Mineral Deficiency: A global progress report. UN, 5/2004.

UNICEF/UNU/WHO. Iron Deficiency Anemia: Assessment, Prevention, and Control, A guide for programme managers. WHO, 2001.

Viện Dinh dưỡng: Tổng điều tra dinh dưỡng năm 2000. NXB Y học 2003.