Những khái niệm cơ bản về y tế công cộng (Essential concepts of public health)

Vũ Anh Lê

Tóm tắt


Y Tế Công Cộng (YTCC) đối với chúng ta thực sự là một thuật ngữ mới. Nhiều người đã từng đặt câu hỏi YTCC khác gì so với Y Tế Cộng Đồng (YTCĐ), với Y Học Dự Phòng (YHDP), với Vệ Sinh-Dịch Tễ (VSDT), và gần đây một số trường đại học YTCC trên thế giới lại đổi lại tên thành Sức khỏe Quần thể (Population Health). Để bạn đọc hiểu hơn về những thuật ngữ này và những kế hoạch phát triển hệ thống ngành học mới mẻ này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với các bạn một số khái niệm rất cơ bản về lý luận và thực tiễn sau. Chắc chắn những khái niệm này chưa thể phản ánh được đầy đủ những nội dung của một ngành học mà các nước bắt đầu khởi xướng ra đã phải trải qua một chặng đường hơn một thế kỷ để phát triển nó.

 English abstract

Public Health (PH) is a new term for many of us. Many people have raised a question: What is the difference between Public Health and Community Health (CH), Preventive Medicine (PM), Hygiene & Epidemiology (HE)? Recently, some schools of PH in the world have changed their names to Population Health. In order to help readers have better understanding about these terms and plans for developing of the new discipline, we would like to introduce you some essential concepts on the theory and practice below. Surely, these concepts do not reflect full contents of a discipline which the pioneering countries have gone through for over a century to take the initiatives for its development.


Từ khóa


khái niệm cơ bản; y tế công cộng; fundamental concepts; public health

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


Beaglehole R, Bonita R. Public health at the crossroads. Cambridge University Press. 1997.

Bernard J. Turnock. Public Health: what it is and how it works- 2nd edition, Aspen Publication: Maryland 2001

Bộ Y tế. Xây dựng y tế Việt Nam công bằng và phát triển. Hà Nội, Việt Nam. Nhà xuất bản Y học. 2003

Fritzen, Scott (1996). Health Sector Decentralization in a Transition Economy: The Case of Vietnam. Unpublished manuscript.

Institute of Medicine of the National Academies. The Future of the Public's Health in the 21st Century. National Academies Press

Institute of Medicine. Who will keep the public healthy. The National Academies Press. 2003.

Micheal H. Merson, Robert E. Black, Anne J. Mills. International Public Health: Diseases, Programs, Systems, and Policies, Aspen Publication: Maryland 2001

Pan American Health Organization. On the theory and practice of Public Health: One Debate, Several Perspective, Human Resources Development Series No.98, 1993

WHO Programme on Tobacco or Health. Tobacco consumption. Tobacco Alert [serial online]. World No Tobacco Day (May 31), 1996:7-12. Retrieved 15 September 2000 from the World Wide Web:

World Health Organization. The World Health Report 1999 - Making a Difference Geneva, 1999.

World Health Organization. The World Health Report 2000 - Health Systems: Improving Performance. Geneva; 2000.