Chính sách y tế công cộng và vai trò của nó trong hệ thống phát triển ngành y tế (Public health policy and roles in health development system)

Thế Thự Lê

Tóm tắt


Lịch sử y tế công cộng phần lớn bắt đầu từ sự thay đổi ý tưởng về nguyên nhân bệnh, giảm mắc bệnh và nâng cao sức khỏe. Y tế công cộng được nhận thức cùng với sự phát triển của y học lâm sàng, nó quan tâm đến một phạm vi rộng lớn các yếu tố ảnh hưởng mà cá nhân và cộng đồng phải đương đầu trong mối quan hệ sức khỏe bệnh tật.

Mặc dù phát triển theo chiều hướng tích cực, y tế công cộng còn có một số vấn đề tồn tại. Một trong những tồn tại này là chưa tập trung quan tâm đủ hiệu quả đến các yếu tố nguy cơ thật sự của sức khỏe. Hệ thống y tế quốc gia vẫn bị chi phối và thống trị bởi hệ thống bệnh viện và những vấn đề của bệnh viện: áp lực giường bệnh, nhu cầu thuốc đắt tiền và kỹ thuật cao. Từ thực tế này, đòi hỏi phải có tính nhất quán của chính sách y tế và hiệu quả chi phí. Đây là hai vấn đề chính của chính sách y tế quốc gia đòi hỏi phải thuyết phục để có sự thay đổi tư duy của các nhà hoạch định chiến lược y tế các cấp.

English abstract

Public Health history has risen from the change of ideas on disease causes, reduction of disease morbidity and health promotion. Perception of public health has been raised along with clinical medicine. Public Health covers a wide range of impact factors which individual and community have to face in the health - disease relationship.

Although reaching active development, there have been some limitations in the field of Public Health. One of these limitations is insufficient consideration of the real risk factors for health. The National Health System has still been controlled and rulled by hospital system and hospital problems such as: bed - occupancy pressure, demands on expensive medicine and high technology. This fact requires consistency in health policy cost - effectiveness. They are the two key issues of the national health policy, which need to be changed by the health policy makers at all levels.Từ khóa


y tế công cộng; vai trò; hệ thống y tế; public health; roles; health system

Toàn văn:

PDF (English)

##submission.citations##


none